Akumulace a vsakování srážkové vody AS-NIDA

… progresivní systémy
Zveřejněno: 24. 8. 2015

Rozrůstající se města stále častěji narážejí na problém, jak hospodařit s dešťovou vodou v interakci s neprostupně zpevněnými plochami v zastavěném území, proto vodní zákon společně se stavebním zákonem ukládají všem stavebníkům upravit současně i nakládání s dešťovými vodami.

Akumulace a vsakování srážkové vody AS-NIDA

Zákonné nakládání se srážkovými vodami upřednostňuje vsakování, pak přichází v úvahu regulované vypouštění do vod povrchových, až úplně poslední možností je vypouštění dešťových vod do stokového systému.

Malé průměry kanalizačních potrubí nebo nedostatečná kapacita koryt místních recipientů nedovolují dostatečně rychle převést potřebná množství spadlých dešťových vod. Stokové sítě se tím stávají při delších deštích kriticky přetížené, což může vést k vážným problémům jak v samotných sítích, tak v objektech navazujících na stokové sítě. Rekonstrukce kanalizační sítě či meliorace koryt recipientů je ekonomicky velmi nákladná, někdy i technicky nemožná. Obvykle je tento problém limitní pro další urbanistický rozvoj dané lokality a dopady těchto problémů zná na vlastní kůži mnoho obyvatel České republiky.

Řešením tohoto problému je vybudování zasakovacích objektů nebo zpomalovacích retenčních objektů.

 • Klasické řešení: akumulace v otevřeném poldru nebo průlehu, akumulace v betonové nádrži nebo jímce, štěrkové podzemní prostory.
 • Nové progresivní systémy: podzemní retenční a zásobní prostory z plastových bloků, boxů nebo tunelů.

V zahraničí se již několik let pro oba způsoby nakládání se srážkovou vodou používají plastové konstrukce různého provedení sloužící jako akumulační prostory pro retenci přebytečné vody. Oproti tradičním řešením mají tyto systémy obrovské přednosti, zejména ve vysoké akumulační schopnosti až 95 % využitelného objemu při velmi nízké hmotnosti materiálu a jednoduchosti instalace. Tyto bloky, vyrobené z polypropylenu, jsou vhodné zejména pro retenci dešťových vod a následné vsakování nebo postupné řízené vypouštění do kanalizace.

Společnost ASIO, spol. s r.o. nabízí systém AS–NIDAPLAST a AS–NIDAFLOW:

AS–NIDAPLAST je akumulační a zasakovací systém skládaný z jednotlivých bloků voštinového typu. Bloky AS-NIDAPLAST vytvoří podzemní prostor o velké akumulační kapacitě vhodný pro postupné zasakování srážkových vod ze zpevněných ploch a povrchů do půdy. V kombinaci s nepropustnými hydroizolačními foliemi mohou sloužit jako retenční nádrž s řízeným odtokem. Systém AS-NIDAPLAST umožňuje vertikální proudění vody, systém AS-NIDAFLOW navíc umožňuje proudění vody také v horizontálním směru – to umožňuje odlišnou instalaci systému do terénu, což významně snižuje náklady na výkopové a stavební práce.

Celý systém pak plní i ty nejpřísnější požadavky ve smyslu požadovaného objemu, provozní spolehlivosti, minimalizaci nákladů výstavby a údržby, požadavků na estetickou stránku a splňuje i požadavky vyžadované stávající legislativou.

Jednotlivé části objektu:

Nátoková šachta – umožňuje rozdělení přitékající vody rovnoměrně do celého objektu, což je zvláště důležité u plošně a objemově velkých objektů. Může být vybavena kalovým prostorem pro zachycení hrubých nečistot, např. štěrku, písku atp. Do nátokové šachty je také umístěno zaústění odvětrávacího potrubí pro objekt.

Odtoková šachta – slouží k zaústění drenážních potrubí, odvětrávacích potrubí a dále k regulaci odtoku vody z objektu pomocí regulačního zařízení.

Obě šachty také plní revizní funkci, protože je skrze ně umožněna vizuální kontrola objektu a jeho čištění tlakovou vodou.

Drenážní potrubí – spolu s rozvodnou štěrkovou vrstvou umožňuje plnění objektu vodou. Dále také revizi objektu a průchod splavenin objektem.

Odvětrávací potrubí – spolu s rozvodnou štěrkovou vrstvou slouží k zajištění horizontálního proudění vzduchu nad retenčním objektem.

Ochranná geotextilie – chrání objekt před vplavováním jemných částic ze zásypové zeminy.

Hydroizolace – pokud je jí objekt vybavený, zajišťuje vodotěsnost objektu – nepropustnost vod do půdního podloží.

Hlavní výhody systému AS–NIDAPLAST / AS-NIDAFLOW:

 • Jednoduchá a rychlá instalace
  • jeden blok o objemu 1,5 m3 má hmotnost cca 53 kg (není potřeba zvedací zařízení)
  • k montáži retenčního objektu není potřeba žádný přídavný spojovací materiál
 • Vysoká spolehlivost systému proti zanášení bloků sedimenty
  • otvory bloků jsou opatřeny za tepla lisovanou filtrační membránou
  • rozváděcí drenážní systém je osazen ve štěrkové vrstvě
  • možnost kamerové kontroly rozváděcího drenážního systému vč. tlakového čištění
 • Samočisticí schopnost systému
  • vertikálnímu proudění vody v blocích při jejich plnění a prázdnění
  • horizontálnímu proudění vody v rozváděcím drenážním systému, posun splavenin mimo těleso
 • Odolnost
  • proti chemickým produktům, mikroorganismům, hlodavcům a hnilobě
  • vysoká pevnost a odolnost pro pojezd – až 60 t/m2
  • 25 let spolehlivých aplikací systému
Kontakty:
ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45, 619 00 Brno - Horní Heršpice
Tel.: +420 548 428 111
E-mail: asio (zavináč) asio (tečka) cz
http://www.asio.cz/
(aktualizace kontaktu: 1. 9. 2014)
Autor: Ing. David Šmídek
Fotografie: Archiv firmy

Diskuze k článku

Článek zatím nikdo nekomentoval. Vložte komentář jako první.

Více článků

Hospodaření s dešťovou vodou

Hospodaření s dešťovou vodou

Voda je základní a nenahraditelnou komoditou, nutnou k udržení jakéhokoliv života. Zásoby pitné vody se v poslední době v důsledku znečištění a…
celý článek

TOPAS S

TOPAS S

Čistírna odpadních vod TOPAS S je zástupcem nejnovější generace čistíren TOPAS, jejichž historie sahá až do roku 1992, kdy byl systém TOPAS poprvé…
celý článek

Můžeme se sprchovat dešťovou vodou? Nyní už ano!

Můžeme se sprchovat dešťovou vodou? Nyní už ano!

Německá technologie dodávaná českou firmou ASIO, spol. s r. o. umožňuje velice ekonomickou úpravu dešťové vody na vodu pitnou, resp. vodu dle…
celý článek

Domovní čistírny odpadních vod TOPAS pro nové tisíciletí

Domovní čistírny odpadních vod TOPAS pro nové tisíciletí

Koupili byste si dnes pračku bez automatického programu? Pořídili byste si dnes nové auto bez vybavení, které hlásí závady a monitoruje spotřebu?…
celý článek

Stránky stavebnictvi3000.cz používají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. (beru na vědomí)