Výměna oken v panelových domech musí být součástí komplexní regenerace. Okny proudí nejen světlo, ale i teplo a hluk.

Aktualizováno: 17. 3. 2006

Regenerace panelového domu předpokládá i výměnu oken. Zanedbání stavebního průzkumu, nevhodný postup prací, nedostatečná kontrola prováděných prací a špatně použité materiály mohou způsobit řadu problémů během i po převzetí hotové práce. Investor, který zná požadavky kladené na okna, může problémům předejít.

Výměna oken v panelových domech musí být součástí komplexní regenerace. Okny proudí nejen světlo, ale i teplo a hluk.

Výměna oken je první logický krok k celkovému zlepšení aktuálního stavu panelového domu. Panelový dům je ale třeba vždy, před zásadní stavební úpravou, jako je regenerace domu, podrobit stavebnímu průzkumu. Údaje získané stavebním průzkumem jsou podkladem pro analýzu stavu budovy. Na základě analýzy je možné sestavit postup regenerace.


Obr. 1: Důsledek chybného návrhu okna
- nevyhovující zasklení Ug = 2,9 W·m-2·K-1,
- dvoukomorové křídlo Uf > 2,0 W·m-2·K-1,
- špatné osazení v ostění,
- nezateplené ostění,
- minimální průvzdušnost

Celková regenerace, ale i většina jejich dílčích kroků, pokud jsou prováděny samostatně, vyžaduje stavební povolení. Je vždy lépe přihlásit ke stavebnímu řízení regeneraci celého domu a vlastní stavební práce si pak časově rozložit, než postupovat po částech a ke každé činnosti žádat znovu a znovu o stavební povolení. Majitel si musí vybrat projektanta, který má s panelovými domy zkušenosti, aby podle výsledku stavebního průzkumu zpracoval projekt regenerace. Je vždy dobře výsledný projekt zkontrolovat, pokud možno i nezávislou osobou. Projekt pro stavební povolení určí, jaké stavební materiály a technologie budou použity. Projekt řeší všechny stavební úpravy podle všech požadavků stavebního zákona. Ovšem investor musí zkontrolovat, jestli řeší také jeho potřeby (např. na změnu vnitřní dispozice, řešení otopné soustavy atd.). Také je vhodné, aby obsahoval energetický audit podle zákona o úsporách energií č. 406/2000 Sb. ve smyslu jeho novelizace z roku 2005. Dalším krokem je výběrové řízení na dodavatele prací a materiálů.

Dobrá rada: S výběrem dodavatele stavebních prací nespěchejte. Nechte si zpracovat nabídky od více firem a všechny si pečlivě prověřte. Je dobré výběr konzultovat i s odborníky, zejména se stavebními inženýry.


Obr. 2: Důsledek chybného návrhu okna - vady jako u obrázku č. 1

Dalším úkolem investora je zajistit stavební dozor. Ukládá mu to i stavební zákon. Investor by ale tuto povinnost neměl chápat jako zátěž, ale naopak jako požadavek, který jde výrazně v jeho prospěch. Je tedy dobré věnovat výběru stavebního dozoru mimořádnou pozornost a zvolit odborně, organizačně a morálně vyspělou osobnost z řad autorizovaných osob – stavebních inženýrů. Může si také ustanovit více osob pověřených dozorem, zejména na některé specifické činnosti. Pozor na lákavé nabídky stavebních firem, které Vám doporučují obstarání „kvalitního" dozoru. Dozor musí být nezávislý a investor by měl dohlížet na jeho soustavnou kontrolní činnost při stavebních pracích.

Majitel panelového domu, který takto postupuje, vynaloží své peníze efektivně. Rozumné pořadí pracovních úkonů nezvýší zbytečně náklady za vícepráce a zmařený čas. Výdaje za stavební dozor se mu pravděpodobně několikanásobně vrátí v dobré kvalitě prací.

Velmi důležitým krokem je sepsání smlouvy se stavební firmou. Mějte na paměti, že na podpis smlouvy je vždycky dost času a nenechte se natlačit do ukvapených podpisů. Smlouvu si několikrát velmi pečlivě prostudujte, dejte ji přečíst vašemu stavebnímu dozoru a dalším znalým osobám. Nebojte se navrhnout stavební firmě, aby byly do smlouvy vloženy články, které pokládáte za důležité (kvalita díla, cena, dodací lhůty, sankce, penále atd.). Na druhé straně se nebojte navrhnout dodavateli, aby ze smlouvy vypustil některá ustanovení, která jsou pro vás nevýhodná nebo nestandardní. Smlouvy si nakonec nechte zkontrolovat právníkem. Co se týče oken, v současné době je paleta výrobků tak rozsáhlá, že se investor musí zajímat o řadu nejen obchodních, ale i technických detailů, aby byl schopen zvolit skutečně optimální řešení. Zároveň platí, že je vždy dobré svá rozhodnutí předem konzultovat se stavebním dozorem či jinými odborníky.


Obr. 3: Nesprávné osazení okna na starý parapetní plech a zamazání spáry tmelem

Co musejí splňovat okna, která si zvolíte

1) Součinitel tepelného prostupu UN celého okna:

Přesné stanovení součinitele UN určuje tepelně-technická norma ČSN 73 0540.
Pro obytné prostory je požadována hodnota UN ≤ 1,7 W·m-2·K-1 a doporučována UN = 1,2 W·m-2·K-1. Pro okenní rámy je předepsána maximální hodnota Uf ≤ 2,0 W·m-2·K-1. Je třeba zvážit, zda se investice do výrazně lepších oken vyplatí. Důležitá je především kompletní nabídka, včetně všech instalačních doplňků.


Obr. 4: Nic neřešící silikon

Běžným standardem je izolační dvojsklo s teplým okrajem (nerezový nebo plastový rámeček) s hodnotou Ug = 1,1 W·m-2·K-1. Rámy mají různou konstrukci i parametry, např. firma REHAU nabízí profily s Uf = 0,71 - 1,6 W·m-2·K-1.

Doporučení pro investora: nechte si od dodavatele oken předložit protokoly z měření zkušeben, kde jsou uvedeny podmínky, za kterých uvedená čísla platí.

2) Vnitřní povrchová teplota qsi:

Nesplnění tohoto požadavku vede ke kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu konstrukce a vytváří podmínky pro výskyt plísní. Pro posuzování oken jsou uvažovány tyto návrhové hodnoty, vnitřní relativní vlhkost ji = 50 %, teplota vnitřního prostoru ti = 21 °C a teplota vnějšího ovzduší te = - 15 °C. Požadované povrchové teploty ovlivňuje umístění otopného tělesa. Je-li okno nad tělesem topení, pak qsi = 9,7 °C, pokud ne, tak qsi = 10,7 °C.

Celý obvod okna (ostění, nadpraží i parapet) musí být izolován v tloušťce 30 – 40 mm tak, aby vnitřní povrchové teploty byly vyšší než 13,1 °C.


Obr. 5: Zednické začištění poprvé

Vnitřní vlhkost je určena užíváním bytu. Činnostem, jako je pěstování orchidejí nebo praní dresů fotbalové jedenáctky, je lepší vyhradit jiný, než obytný prostor. Uživatel bytu může kontrolovat vlhkost vzduchu a předejít výskytu plísní správným větráním.

Doporučení pro investora: Vybírejte si z osvědčených řešení, v případě pochybností si nechejte zpracovat průběh teplot daného detailu. Máte-li již okno nainstalované a na něm kondenzuje vodní pára na celé ploše zasklení, je pravděpodobně okno osazeno nevhodným zasklením s nízkou tepelnou izolací. Pokud k rosení dochází pouze na okrajích zasklení, je pravděpodobně použit špatný distanční rámeček mezi skly nebo je zasklení špatně vsazeno do rámu. Nebojte se reklamovat!


Obr. 6: Zednické začištění podruhé

3) Minimální hygienická výměna vzduchu n:

Zjednodušeně řečeno, během dvou hodin musí dojít k výměně celého objemu vzduchu. A to po celých 24 hodin a bez lidského zásahu. Běžné plastové okno je 12krát těsnější, než by odpovídalo normou požadované výměně vzduchu.

Požadovat na oknech, aby toto zajistily, znamená snížit jejich tepelně a zvukově-izolační vlastnosti. Okna jsou ale jen součástí systému větrání, v bytě jsou i vchodové dveře, digestoř, odvětrávání koupelny a WC. Energeticky dokonalé řešení je řízené větrání se zpětným získáváním tepla. Větrání okny v zimě se stává luxusem, nehledě na to, že zimní větrání vede k nezdravému, velmi suchému vzduchu v bytě. Další možností je volba oken s větrací klapkou, polopropustným těsněním, okenní drážkou s omezovačem proudění, nadokenní štěrbinou, větrací klapkou apod. Za zmínku stojí rekuperační profil firmy REHAU, který mimo jiné neznehodnocuje zvukově-izolační vlastnosti okna.

Doporučení pro investora: hygienickou výměnu vzduchu řešte jiným způsobem než okny, která zvýšením průvzdušnosti ztratí tepelně a zvukově-izolační vlastnosti.

4) Ochrana proti hluku:

Někoho po ránu ruší zpěv ptactva, jiného cinkot tramvaje. Výměna oken zpravidla řeší výrazné zlepšení ochrany proti hluku. To ovšem platí pouze pro těsně uzavřené okno. Při budování silnic, dálnic, koridorů atd. bývá výměna oken součástí podmínek při územním řízení. Velké zvýšení neprůzvučnosti okny i (obvodovou konstrukcí) je poměrně drahé, avšak uživatel zvyklý na hlučnost před výměnou oken ucítí výrazný rozdíl už při pouhé výměně oken.


Obr. 7: Detaily okenního otvoru po vyjmutí okna
- plíseň na osazovacím profilu (sohlbanku)
- těsnění spár silikonem

5) Mechanická odolnost oken:

U plastových oken má zásadní vliv na tuhost a zajištění funkčnosti křídel použitý ocelový profil. Minimální požadavky na statickou tuhost okenního křídla souvisejí s odolností proti náporu větru a jsou dány jednotlivými zatěžovacími pásmy na fasádě a závisí na velikosti křídla. Proto je nutné předložení statického řešení dané výplně pro nejvyšší podlaží. Způsob osazení okna musí respektovat typ panelové soustavy, kotvení musí být provedeno do nosné části panelu, ne do roviny tepelné izolace.


Obr. 8: Ponechání původní MIV

Doporučení pro investora: nechte si doložit způsob vyztužení a kotvení ve vztahu k největšímu oknu v nejvyšším patře s přesnou specifikací jednotlivých komponent.

6) Utěsnění osazovacích spár:

Polyuretanová pěna spolu se zednickým začištěním je naprosto nevhodné řešení, které s drtivou pravděpodobností vytvoří ideální podmínky pro plísně. Přesto se běžně provádí. Pro provádění platí jednoduchá pravidla. Vnitřní spára musí být překryta parotěsnou páskou a lištou, napojení pásky na panel musí být dokonale těsné. Vnější spára se vyplňuje expanzní páskou, která je zvenčí vodotěsná, ale z vnitřku propouští vodní páru. Opět se zakrývá lištou. Parapet musí spolehlivě odvádět vodu, která za deště po okně stéká, mimo okno i ostění. Celá vnější spára musí být dokonale těsná i za přívalových dešťů.

Doporučení pro investora: dodávku oken podmiňujte předložením řešení detailů připojovací spáry včetně pracovního postupu a použitých materiálů. Při oplechování dbejte na dodržování klempířských zásad.

7) Meziokenní dílce (MIV)

Nezávisle na konstrukčním či materiálovém řešení MIV je vhodná jejich výměna současně s výměnou oken (platí to jen pro některé starší i mladší panelové soustavy). Jejich tepelně i zvukově-izolační parametry jsou nevyhovující. Jejich dodatečné izolování je mrhání prostředky, neboť jejich životnost skončila nebo se brzy dovrší. Dalším z důvodu jejich výměny je i fakt, že se do nich kotví okna. Kvalita starých dílců znemožňuje dodržet předpisy požární ochrany i požadavky na ochranu před hlukem. Správným řešením je výměna meziokenních dílců za nové, které spolehlivě splní všechny požadavky.


Obr. 9: Náhrada MIV pomocí okenního rámu, vyplněného PUR deskou 24 mm silnou
- nesplňuje základní požadavky na tepelný prostup a útlum hluku neprůhledných konstrukcí obvodového pláště
- prakticky je nemožné provést připojení k dělící vnitřní stěně

Vyzdívání míst mezi okny je nevhodné. Zakotvení musí být provedeno nerezovými kotvami k dělící nosné stěně i k řemenovým panelům. Těsnění spár se nelze vyhnout ani touto cestou.


Obr. 10: Překrytí původní MIV na požárních pásech polystyrénem je v hrubém rozporu s ČSN 72 0834

Doporučení pro investora: staré meziokenní dílce vyměňte za nové prefabrikované a certifikované (třída požární odolnosti konstrukce D2 a požární odolnost obvodové stěny konstrukce EI), odzkoušené autorizovanou osobou PAVUS.


Obr. 11: Průběh regenerace a její výsledek v pozadí

Jak se vyhnout dodávce špatných oken

Vybírejte mezi výrobky, které jsou certifikovány podle DIN EN ISO 9001. Pokud se rozhodnete pro okna bez tohoto osvědčení, zaneste do smlouvy o dílo jednoduchý požadavek, že vyberete namátkou jedno či dvě okna ke změření do zkušebny. Budete mít jistotu, že okna mají požadované vlastnosti a sníží se i počet nabídek na dodávku oken. Cena za ověření kvality akreditovanou zkušebnou přijde na cca 15 000,- Kč u jednoho okna, v porovnání s náklady na jejich výměnu to není nijak závratná částka.


Obr. 12: Lešení a výtahy jsou nezbytné - plánování prací optimalizuje jejich využití

Výměna oken nespočívá jen v náhradě starých nevyhovujících oken za nová okna stejných rozměrů a uspořádání jednotlivých křídel. Původní okna jsou vzhledem k velikosti bytu zbytečně veliká (i pro nová okna platí, že čím větší je jejich celková plocha, tím horší je tepelná ochrana bytu). Menší okna navíc bývají levnější.

Závěr

Pro majitele panelových domů je vždy prospěšná znalost regenerace. Tomuto tématu věnuje náš měsíčník pozornost delší dobu a díky spolupráci se sdružením CERPAD může čtenář očekávat řadu dalších zajímavých a prospěšných informací. Věnujte také pozornosti internetovým stránkám sdružení CERPAD (www.panelcentrum.cz).


Obr. 13: Stejný dům, jiný přístup architekta
Kontakty:
CERPAD – Centrum regenerace panelových domů
Malátova 12, 150 00 Praha 5
Tel.: 257314951-3
E-mail: m (tečka) kourilova (zavináč) alsecco (tečka) cz
http://www.cerpad.cz
(aktualizace kontaktu: 30. 11. -1)
Autor: Petr Volf, Jiří Hejhálek
Fotografie: Archiv firmy Rehau

Diskuze k článku

počet příspěvků: 1, poslední 13.12.2017 21:07, vstoupit do diskuze

Více článků

Hliníkové domovní dveře AT 410

Hliníkové domovní dveře AT 410

Vstupní a vchodové dveře sdělují více, než jakýkoliv jiný architektonický prvek, svědectví o individualitě majitele. Dveře jsou hranicí mezi obecným…
celý článek

Krásný prostor mezi střechami

Krásný prostor mezi střechami

Pod střechami se dříve nežilo, půdy byly volné. Nyní zde bydlíme i pracujeme – a hodnotně prosvětlit, otevřít prostor starého podkroví v památkově…
celý článek

Ohlédnutí za prvním půlrokem nového standardu střešních oken v České republice

Ohlédnutí za prvním půlrokem nového standardu střešních oken v České republice

Jedním z důvodů, proč je dnes bydlení v podkroví tolik oblíbené, jsou střešní okna skandinávské společnosti VELUX. Ta před více než 75 lety jako…
celý článek

Janošík otvírá showroom od studia Mjölk architekti

Janošík otvírá showroom od studia Mjölk architekti

Po deseti letech v našem pražském showroomu jsme z něj odvezli deset kontejnerů sádrokartonu a suti. S Mjölk architekty jsme jej proměnili a naplnili…
celý článek

Stránky stavebnictvi3000.cz používají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. (beru na vědomí)