ATLAS DMT – software pro geodety a projektanty

Programový systém pro interaktivní zpracování ploch v trojrozměrném prostoru Atlas DMT je určen k práci s terénem, především z hlediska aplikačních výstupů. Umožňuje řešit celou řadu úloh – od vizualizace reliéfu (vrstevnice, řezy, pohledy), výpočtu kubatur a profilů, projektování, až po specializované analýzy ploch.

Software dokáže pracovat s vybranou oblastí modelu, přenášet ji do jiných modelů, porovnávat, sčítat, odčítat a prolínat plochy, zahustit i ředit bodové pole. Při činnostech souvisejících s jednotlivými fázemi výstavby proto nachází celou paletu využití. Nejčastěji řešené úlohy jsou např. výpočet kubatur, tvorba řezů a profilů, úprava terénu, srovnávací model odchylek mezi původním projektem a zaměřením po realizaci, nebo vizualizace.

Generování sítě

Modul slouží k vytvoření datové struktury digitálního modelu terénu. Nejprve dojde k převodu bodového pole a následně k vytvoření trojúhelníkové sítě modelu. Nad takto vytvořenou datovou strukturou potom pracují ostatní moduly. Plochu, která je definována tímto způsobem, je možné pokrýt vypočtenými vrstevnicemi ve zvoleném intervalu, hypsometrickým rozlišením nadmořských výšek, sklonitostí terénu, nebo zobrazit kóty jednotlivých bodů apod.

Zpracování příčných řezů

Projektování cest

Modul CESTY je jednou s liniových aplikací, která se využívá při řešení směrového a výškového vedení trasy cesty. Vychází z hlavních parametrů polních cest, umístění a tvaru nových pozemků nebo půdních celků.

První částí návrhu je směrové řešení. Osa se navrhuje přímo do situace (rastrové či vektorové kresby v půdorysu) a skládá se z přímek a kruhových oblouků. Je možné ji zadávat a editovat jak číselně, tak i graficky.

Osu lze doplnit popisem hlavních bodů, vyznačit a popsat body dalších úrovní a popsat staničení i úseky trasy. Podpora přechodnic (klotoida) je možná ve variantním řešení v geodetickém systému KOKEŠ.

Výpočet kubatur

Druhou částí systému je návrh nivelety. Nejprve je sestrojen podélný profil, přičemž výšky se buď automaticky přebírají z DMT, nebo se přímo zadávají u polygonových bodů. Do tohoto profilu se navrhuje niveleta – výškový polygon se zaoblením parabolickými oblouky se svislou osou. Niveletu je možné opět zadat graficky i číselně. Podle kategorie komunikace a směrového řešení se zadají sklonové poměry, šířka vozovky a vzestupnice. Výstupem je výkres podélného profilu s niveletou, sklonovými a směrovými poměry.

Třetí částí systému je zpracování příčných řezů. Uživatel má k dispozici řadu nástrojů pro automatické i ruční rozmístění příčných řezů na ose. Z nich program vynese příčné profily, které jsou automaticky rozmístěny na výkresu podle zadaných požadavků. Projektant vybere parametrický vzorový příčný řez, který je automaticky aplikován do zvolených příčných řezů. Návrh je možné číselně i graficky upravovat pro každý řez zvlášť. Výstupem je kromě výkresů příčných řezů i výpočet kubatur a ploch. Při všech editačních akcích se provádí automatická aktualizace vazeb mezi situací, podélnými a příčnými řezy.

Díky vlastnostem grafického prostředí je možno výkresy doplnit o další speciální objekty, rozpisku, popisy a legendy nebo využít podkreslení rastrových dat a DXF. Z dokončeného návrhu je možné vytvořit digitální model nového stavu projektované komunikace, ten přenést do původního terénu a pomocí dalších prostředků ATLAS DMT udělat např. animaci jízdy po navržené komunikaci.

Grafický výstup programu Atlas DMT

Výpočet kubatur

Jedná se o zcela specifickou funkci, která umožňuje stanovení objemu mezi dvěma plochami. Výpočet se provádí v celé ploše modelu nebo v uzavřené oblasti. Srovnávat lze dva libovolné modely nebo výpočet vztáhnout k zadané srovnávací rovině.

Grafické výstupy

Atlas DMT umožňuje tvorbu informačních výstupů – půdorysných plánů, podélných a příčných řezů na jediném výkrese, včetně možnosti vzájemného provázání. Objektově orientované grafické prostředí s členěním objektů do hladin slouží jako základna pro množství projekčních a analytických aplikací. Výhodou je možnost vytvářet vlastní značky nebo přímo vzorové objekty, které mohou být později použity při tvorbě nových výkresů. Program dokáže vytvořit hypsometrický nebo vrstevnicový plán, vkládat objekty a kreslit polygony, které mohou být v případě potřeby spuštěny na reliéf. Všechny připravené výkresy je možné exportovat do formátu DXF nebo BMP.

Vizualizační modul POGLedy slouží k rychlému perspektivnímu pohledu na model

Vizualizace

Vizualizační modul POGLedy slouží k rychlému perspektivnímu pohledu na model a k tvorbě statických a dynamických vizualizací reliéfu. Využívá technologii Open GL, která dokáže pracovat přímo s grafickou kartou počítače a nezatěžuje tak procesor, čímž umožňuje plynulejší a rychlejší 3D pohledy na reliéf. Součástí vizualizace může být pokrytí objektů bitmapami (ortofoto, digitální mapa, textura) nebo vložení objektů do prostoru (budovy, stromy apod.). Výstupem vizualizace je statický obrázek (bitmapa) nebo dynamické video – přelet nad terénem.

Autor: Ing. Filip Penčev
Foto: Archiv firmy