Cemix THERM K – certifikovaný vnější zateplovací systém s obkladem

Společnost LB Cemix, s.r.o. uvedla před několika lety na trh vnější tepelněizolační kompozitní systém s keramickým obkladem Cemix THERM K, jehož povrch lze realizovat s několika druhy obkladových pásků. Tento systém zažívá stále větší popularitu, a to jednak díky architektonickému trendu kombinovat na fasádách různé typy povrchů, a jednak díky ryze praktickým požadavkům na mechanicky odolnější povrch fasády.

Použití takového odolného povrchu se hodí například na ulicích, kde hrozí poškození vandaly, nebo okolo teras přiléhajících k rodinným domům, kde je navíc žádaný i rustikální vzhled imitující neomítnuté cihelné nebo kamenné zdivo.

Základem systému je klasický a mnoha realizacemi prověřený vnější tepelněizolační kompozitní systém Cemix THERM, který byl pro potřeby instalace obkladových pásků upraven tak, aby vyhovoval zvýšeným nárokům na únosnost vzhledem k hmotnosti povrchové úpravy obkladem a také dalším specifickým vlastnostem obkladů.

Fasáda s kombinací povrchových úprav omítkou, obkladovým páskem a dřevem

Obklad jako povrchová úprava zateplovacího systému

Povrch Cemix THERM K lze vytvořit hned z několika druhů obkladových pásků imitujících režné cihelné zdivo jako např. klinker Röben, nebo další typy uvedené v technické dokumentaci a v STO 020-027340.

Cihly typu klinker jsou vyráběny z ostře vypáleného keramického materiálu, vydávajícího zvonivé zvuky. Odtud také pochází jejich název. Všechny typy pásků vybraných do systému jsou ekologickým stavebním materiálem a mají mimořádnou odolnost proti povětrnostním vlivům. Dále se vyznačují vysokou mrazuvzdorností, pevností a celkovou mechanickou odolností. Proto jsou vhodné i pro vnější stěny, jejichž povrch může být mechanicky namáhán.

Povrch Cemix THERM K lze vytvořit z různých druhů obkladových pásků imitujících režné cihelné zdivo

Systém je certifikován a vyzkoušen také s obkladem ze dvou typů keramické dlažby od výrobce RAKO, a to z pásků typu COLOR TWO (rozměry 10 × 20 cm nebo menší), jež vzhledem připomínají běžné keramické obkladačky a TAURUS (rozměry 15 × 15 cm, 30 × 8 cm nebo menší), jenž má osobitý různorodý vzhled. COLOR TWO i TAURUS se obvykle používají jako dlažba. Jsou tedy velmi mechanicky odolné a mají hladký, nenasákavý a tudíž dobře čistitelný povrch. Pro svou odolnost se s výhodou používají v přízemních částech fasád, v domovních průchodech, průjezdech apod., kde často hrozí poškozování vandaly. Dodávají se v různých odstínech a strukturách povrchu, takže je možno z nich vytvářet různobarevné kombinace a netradiční povrchy.

Příklad vzhledu obkladových prvků Taurus (výrobce RAKO)

Pro zachování deklarovaných parametrů propustnosti pro vodní páru vnějšího souvrství ETICS je důležité dodržovat výrobcem předepsanou skladbu materiálů včetně šířky spár a rozměru obkladových prvků. Šířka spár byla navržena pro každý jednotlivý typ obkladu tak, aby ekvivalentní difúzní tloušťka sd vnějšího souvrství s obkladem byla menší než 1,0 m. Z hlediska rizika kondenzace vodní páry v konstrukci by měla tato hodnota zajistit bezproblémovou funkčnost ve většině běžných případů použití, a to dokonce i v kombinaci s izolantem z minerální vlny. Výjimkou jsou pouze obkladové pásky Heylen Bricks, se kterými nabývá povrchové souvrství hodnoty ekvivalentní difúzní tloušťky sd << 2,0 m a je možné jej použít pouze v kombinaci s izolantem z pěnového polystyrenu.

Popis zateplovacího systému

Všechny součásti systému jsou výrobcem přesně specifikovány v technické dokumentaci zateplovacího systému a v STO 020-027340 (varianta s EPS) a STO 020-027344 (varianta s MW).

Jako tepelněizolační materiál lze použít desky z pěnového polystyrenu EPS 100 F nebo minerální vlny s kolmým vláknem TR80. Tepelněizolační materiál musí splňovat předepsané parametry uvedené v technické dokumentaci.

Pro lepení izolantu se používá Cemix Lepicí a stěrkovací hmota (135). Desky z pěnového polystyrenu lze lepit na rámeček a minimálně tři terče uprostřed tak, aby lepená plocha tvořila minimálně 40 % povrchu desky nebo celoplošně; desky z minerální vlny s kolmým vláknem lze lepit pouze celoplošně.

Pro mechanické kotvení systému k nosnému podkladu se používají plastové talířové hmoždinky se šroubovacím kovovým trnem. Kotvení se provádí přes síťovinu až při vytváření základní vrstvy. Hmoždinky musí procházet skrz výztužnou síťovinu v základní vrstvě, což je výrazný rozdíl oproti běžným ETICS s omítkou. Konkrétní typy hmoždinek jsou vyjmenovány v technické dokumentaci systému.

Pro vytváření základní vrstvy – tzv. stěrkování se používá stejná hmota jako pro lepení – Cemix Lepicí a stěrkovací hmota (135), do které se celoplošně vkládá výztuž tvořená dvěma vrstvami sklotextilní tkaniny. Druhá vrstva síťoviny a stěrkové hmoty se provádí ještě do čerstvé nebo jen mírně zavadlé první vrstvy.

Lepení obkladu se provádí Cemix Lepidlem FLEX EXTRA (045), jenž je velmi důležitou součástí celého systému, kterou jsou upevněny obkladové prvky k základní vrstvě ETICS. Jedná se o pružné lepidlo s vynikající přídržností k podkladu, splňující všechny náročné požadavky na upevnění povrchové vrstvy systému. Parametry lepidla odpovídají kategorii C2TES1. Mimo zateplovací systém je lepidlo vynikající zejména do míst, kde dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého teplotního pnutí obkladu.

Povrchovou úpravu systému pak tvoří obklady popsané v první části článku. Jedná se o různé obkladové prvky např. typy klinker Röben, TAURUS apod. Na zateplovací systémy se z důvodů teplotního pnutí nehodí tmavé odstíny obkladů. Všechny typy obkladových prvků, se kterými je systém certifikován, jsou uvedeny v technické dokumentaci systému a v STO 020-027340 (izolant z EPS) a STO 020-027344 (izolant z MW).

Spárování obkladu se provádí příslušnou systémovou spárovací hmotou a povrchová úprava se tím dokončí. Pro spárování hladkých a málo nasákavých obkladových pásků v systému se používá systémová Cemix Spárovací hmota WIDE (039) určená pro spáry šířky 5–30 mm. Pro spárování hrubých a nasákavých obkladových prvků je v systému použita Cemix Spárovací malta pro lícové zdivo 10 (121), která nezpůsobuje výkvěty na povrchu prvků a má rustikální jemně zrnitou strukturu. Šířka spár se pohybuje dle typu a velikosti obkladu v rozmezí 6 až 15 mm.

Při provádění obkladu je kromě dodržování objektových dilatačních spár procházejících celou skladbou stěny nutné provádět také dilatační spáry obkladu. Vytváří se pomocí trvale pružné spárovací hmoty v obkladu, nebo pomocí speciálního dilatačního profilu v základní vrstvě ETICS a obkladu. Dilatační spáry se provádí v polích max. 4 m × 4 m (případně menších, pokud to určí výrobce obkladu). Dále musí být v liniích hlavních změn fasády (např. ostění nebo nadpraží oken) – tyto spáry se vytvářejí pomocí pružné spárovací hmoty v obkladu.

Příslušenství systému tvoří různé typy profilů, s jejichž pomocí se provádí založení systému a různé detaily, jakými jsou nároží, ostění, nadpraží, dilatace apod. Za pomoci profilů a dalšího doplňkového materiálu lze řešit prostupy různých konstrukcí systémem (např. zábradlí, konzol, uchycení bleskosvodů apod.), případně instalace stavebních dílů do systému a do nosné konstrukce (např. okna, dveře, parapety apod.). Použití profilů je nezbytné pro zdárné provedení celého díla a jejich vynecháním se investor vystavuje značnému riziku vad v systému.

Skladba systému s izolací z polystyrenu

Realizace systému

Vlastní realizace systému je podobná jako u běžných ETICS s omítkou a řídí se podle ČSN 73 2901 a technologických předpisů výrobce systému.

Rozdíly oproti běžným ETICS s omítkou jsou následující:

  • použití pevnějších tepelných izolantů EPS 100 F a MW s kolmým vláknem TR80,
  • dvojité vyztužení základní vrstvy skelnou síťovinou a kotvení hmoždinkami přes základní vrstvu ETICS,
  • samozřejmým rozdílem je také povrchová úprava obkladem namísto fasádní omítky.

Důležitým krokem je provedení všech dokončovacích prací v systému, což obnáší dokončení dilatací, začištění všech konstrukcí prostupujících systémem, odstranění lešení a začištění míst po kotvách lešení, osazení okapových svodů, bleskosvodů, apod.

Závěrem

Při realizaci vnějšího tepelněizolačního kontaktního systému Cemix THERM K je třeba dbát technických norem a předpisů výrobce pro realizaci tohoto systému. Jedině tak má investor záruku bezchybného provedení celého díla. Systém je moderním produktem na trhu stavebních materiálů s velkou perspektivou. Sleduje trendy ve stavebnictví a umožňuje variabilní a vysoce estetické ztvárnění fasády objektu při zvýšení jeho funkčních, zejména tepelněizolačních vlastností. Je výsledkem snahy o vytvoření produktu, který bude splňovat ty nejpřísnější a nejnáročnější požadavky každého zájemce o kontaktní zateplovací systém.

Autor:
Foto: Archiv firmy