Certifikace společností – zatěžující nutnost nebo konkurenční výhoda?

V tomto čísle zahajujeme seriál týkající se problematiky certifikace společností. Postupně Vás chceme seznámit se všemi platnými certifikáty, které mají svá opodstatnění a využitelnost ve firmách, jichž se týká zaměření našeho periodika.

Nový seriál poskytující aktuální informace i doporučení pro firmy v oboru stavebnictví

Chceme Vás postupně seznámit, co obnáší proces zavádění jednotlivých certifikátů ve firmách a jaké přinášejí jednotlivé certifikáty výhody. Budeme publikovat zkušenosti firem, které martýrium certifikačního procesu již absolvovaly. A samozřejmě Vám rádi odpovíme na případné otázky a poskytneme kontakt na odborníky, kteří Vám mohou poskytnout detailní informace o tom „jak na to".

Chceme předejít případnému nedorozumění čtenářů. Tento seriál se nebude zabývat certifikací jednotlivých výrobků, ale výhradně certifikací společností.

Nejvíce v podvědomí je určitě tzv. norma ISO 9001:2001 (Řízení kvality jakosti – Quality management system). Jsme přesvědčeni, že s tímto pojmem se setkali téměř všichni naši pravidelní čtenáři. Někdy možná v souvislostech, které nebyly úplně potěšující. Například při přečtení textace výběrového řízení, ve které byla zakomponována jako jedna z podmínek certifikace ISO 9001:2001 a Vaše firma tento certifikát neměla zavedený. Máme ovšem informace, kdy od dodavatele ne nijak významné zakázky zámkové dlažby před prodejnu nevelkého supermarketu byla taktéž certifikace ISO 9001:2001 striktně vyžadována. Jsou i další některé opravdu překvapující podmínky, kdy ve výběrovém řízení na projektanta díla byla požadována kromě certifikace ISO 9001:2001 i certifikace „Řízení aspektů dopadu na životní prostředí - ISO 14001 (Enviromental Management System). A aby to bylo ještě složitější, je třeba vzít v úvahu otevřenost našich státních nadlimitních výběrových řízení (např. stavební zakázky už od 5 000 000 EUR). A tady už ani výše uvedená certifikace 14 001 nemusí postačovat a podmínkou může být už např. „Ověření enviromentálního prohlášení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropských společenství č. 761/2001" – program EMAS.

Toto jsou jen průřezově naznačeny některé možné praktické příklady požadovaných certifikací. Náš seriál však chce začít postupně od jednoduššího ke složitějšímu. Postupně se budeme zabývat těmito okruhy certifikačních procesů:

  1. Řízení kvality jakosti - Norma ISO 9001:2001 (Quality Managament System)
  2. Řízení aspektů dopadu na životní prostředí - ISO 14001
  3. Systém řízení bezpečnosti práce - ISO 18001
  4. Prověrka Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) pro společnost a její zástupce
  5. Řízení informační bezpečnosti - BS 7999, ISO 17 799
  6. Ověření enviromentálního prohlášení – program EMAS

Rádi budeme reagovat na Vaše podněty a jsme schopni tento seriál dále modifikovat podle Vašeho zájmu. Naším cílem je napomoci Vám ve Vašem procesu zavádění příslušných certifikátů.

V příštím vydání se proto budeme detailně věnovat normě ISO 9001:2001. Je jistě mnoho důvodů proč získat ISO 9001. Jeden z možných současných důvodů může být možnost získání státní podpory při zavádění ISO 9001:2001, případně ISO 14001 v rámci vyhlášeného víceúčelového programu podpory malých a středních podnikatelů nazvaného „TRH". V této souvislosti to však může být i faktor časový, neboť disponibilní prostředky v programu TRH jsou omezené. Jelikož se podmínky programu TRH změnily od 1. 1. 2006, považujeme za důležité sumarizovat základní podmínky pro obdržení dotací při zavádění ISO 9001 a 14001.

Program umožní malým a středním podnikatelům a drobným podnikatelům získat příspěvek na certifikaci ve výši 50 % nákladů na odborné poradenské služby v souvislosti s certifikací. Příspěvek se vyplácí až po získání certifikátu a předložení dokladů o uhrazení výše uvedených služeb...

Z podmínek programu vyplývá, že dotace se vztahuje na společnosti:

a) do 10 zaměstnanců (drobní podnikatelé), které si zavedou řízení kvality jakosti (dle ISO 9001) – příspěvek maximálně 200 tis. Kč,
b) od 10 - 250 zaměstnanců (malí a střední podnikatelé), které si zavedou systém řízení aspektů dopadu na životní prostředí (dle ISO 14001), nebo společně ISO 9001 a ISO 14001 – příspěvek maximálně 300 tis. Kč.

1 Ing. Luboš Janhuba, tel.: 603 582 365, e-mail: L.JANHUBA@CENTRUM.CZ
Autor: Luboš Janhuba
Foto: Archiv firmy