Českomoravská komora lešenářů

Českomoravská komora lešenářů je občanským sdružením – právnickou osobou registrovanou u Ministerstva vnitra České republiky. Komora sdružuje obchodníky a dodavatele dočasných stavebních konstrukcí, seskupení, které nesleduje politické cíle a nedotýká se samostatnosti a právní subjektivity členů, ani jejich podnikatelských aktivit.

Dne 20. 2. 2007 proběhla v Praze ustavující Valná hromada, která schválila dokumenty nutné pro chod občanského sdružení, rámcový plán činnosti na období 2007–2008 a v neposlední řadě zvolila představenstvo a dozorčí radu.

Do představenstva byli zvoleni: Picek Zdeněk – PKL servis s.r.o., Škréta Karel, Ing. – VÚBP Praha, Vlasák Svatopluk, Ing. –TNK č. 92, Zvěřina František, Ing. – Alfeko, Habásko Vladimír – půjčovna lešení (obr. 1).

Obr. 1: Zleva Ing. Zvěřina, Ing. Vlasák, pan Picek, Ing. Škréta a pan Habásko

Do dozorčí rady byli zvoleni:

Datel Roman – EKRO CZ s.r.o., Gagalík Miroslav – RUX ČR s.r.o., Holík Miroslav, Ing.– PERI s.r.o., Vacková Milena, Ing.ALFIX ČR,Veselý Petr, Ing.– LAVEL MB.

Komora se za svého krátkého působení stačila prezentovat na mezinárodním poli, když se zúčastnila prvního mezinárodního setkání lešenářských organizací, které se konalo ve dnech 29.–30. 3. 2007 v pražském hotelu EXPO. Tato iniciativa vznikla z německé organizace Bundesverband Gerüsbau a polské komory lešenářů (PIGR). Jednání se dále zúčastnili zástupci národních cechů nebo komor z Holandska, Itálie a Švýcarska.

Předsedající pan Lothar Bünder z německé organizace informoval, že je ve spojení se zástupci z Francie a Spojeného království, kteří mají o projednávanou problematiku zájem.

Za ČMKL se zúčastnila delegace ve složení Zdeněk Picek, Ing. Karel Škréta a Ing. Marie Bukovská. Hlavním bodem jednání bylo projednání společných kroků, které by vedly k vytvoření sdružení pod názvem „Unie evropských lešenářských společností”, která by měla zajišťovat, koordinovat a rozvíjet společné zájmy na evropské úrovni.

Ve dnech 26.–27. 11. 2007 spolupořádala ČMKL, o.s. v hotelu Kouty v Ledči nad Sázavou pod záštitou technické normalizační komise č. 92 odborný seminář s názvem „ Normy, předpisy a realizace pracovních a podpěrných lešení”. Přednášejícími byli Ing. Svatopluk Vlasák a Ing. Karel Škréta.

Informace o problematice lešení v Polsku a prezentaci polské komory lešenářů provedla její ředitelka Inž. Mgr. Danuta Gawecka, která svou přednášku doplnila promítáním zajímavého instruktážního filmu (obr. 2).

Obr. 2

Svou celoroční činnost vyhodnotila ČMKL, o.s. na své 2.Valné hromadě, která se konala v 21. 1. 2008 v Praze. Ve zprávě o činnosti byly vyzdviženy úkoly, které byly splněny dle plánu o činnosti na rok 2007 nebo nad jeho rámec – zajištění odborných článků o lešení, aktivní účast na mezinárodním setkání lešenářských organizací, zhotovení nových lešenářských průkazů, zpracování odborné náplně webových stránek, pravidelné informace členské základně na webu, spolupořádání listopadového odborného semináře, informování MPSV o vzniku a účelu komory, zahájení jednání s MPSV o požadavcích na vzdělávání pracovníků, navázání spolupráce s polskou hospodářskou komorou lešení, získání informací o požadavcích na školení v EU (moduly A, B, C), navázána spolupráce se společností Gradua Gedos, zpracovány podklady a uskutečněno pilotní školení uživatelů lešení (modul C), navržen certifikát pro potřeby komory, zpracovány a zveřejněny na stránkách vzorové dokumenty (zápis o předání a převzetí lešení, zápis o odborné prohlídce lešení), zpracován a zveřejněn na stránkách seznam norem pro lešení s komentářem, zpracován a zveřejněn na stránkách seznam souvisejících předpisů s možností jejich stažení ve formátu pdf. Pro rok 2008 stanovila tématické okruhy, na kterým by se ČMKL, o.s. měla věnovat vydání dokumentu pro hodnocení rizik a zajištění lešenářů, vydání dokumentu výběr a doporučení OOPP pro lešenáře, sledovat aktivity Euroscaffolder a získat oficiální výstupy (závazné osnovy pro moduly A, B, C), publikovat odborné články v časopisu Stavební technika, průběžně aktualizovat internetové stránky Komory, elektronické šíření informací, 1 × ročně rozesílat CD, uspořádat soutěž (viz polská komora), detaily lešení – správně a chybně, nabídka školení – modul C s certifikátem komory.

Autor: Zdeněk Picek
Foto: Zdeněk Picek