Decentrální vsakovací systémy RAUSIKKO a program RAURAIN

Systémy RAUSIKKO RR a RAUSIKKO MR, které vyvinula společnost REHAU, slouží k decentrálnímu vsakování, řízené retenci a k akumulaci dešové vody. Jejich použití se řídí kvalitou povrchové vody a vsakování. Neméně významný je i program RAURAIN, jenž je určený pro efektivní využití srážkových vod.

Moderní komunální hospodaření s deš ťovou vodou v dnešní době vyžaduje místní decentrální vsakování, které má přínos nejen pro investory v nových průmyslových zónách, ale i pro drobné stavebníky.

Vsakovací sytémy

Systém RAUSIKKO RR (trubka–rigol) se používá pro vsakování převážně čisté odtokové vody, např. ze střešních ploch v obytných oblastech. Srážková voda se dostává přes kontrolní a rozdělovací šachtu RAUSIKKO do napojeného systému trubka-rigol.

Vsakování mulda-rigol systému RAUSIKKO MR (mulda–rigol) se používá pro mírně znečištěnou povrchovou vodu, např. z vedlejších komunikací, ploch dvorů, ale nejvíce se využívá při realizaci odvodnění parkovišť nákupních center, kde při tomto řešení není nutné používat odlučovačů ropných látek – „lapolů”.

Odtékající dešťová voda je nejprve odvedena do zatravněného koryta. Odtud se vsakuje přes vrstvu oživené matečné půdy, která zajistí dodatečnou filtraci dešťových vod, do rigolu ležícího pod tímto korytem. Škodlivé látky, které se v některých případech v těchto povrchových vodách vyskytují, jsou při tomto prostupu půdou odbourány či zachyceny.

U obou uvedených systémů je základní myšlenka stejná – odvést srážkovou vodu co nejrychleji pod povrch a tam ji s časovým zpožděním vsáknout nebo odvést se zpožděním do retenční nádrže. Funkci mezizdrže přitom plní rigol vytvořený speciálním rozvodným potrubím RAUSIKKO obsypaným štěrkem a to vše je zabalené filtračním rounem RAUMAT. Zachycená dešťová voda se pak s časovým odstupem vsakuje z tohoto rigolového systému velkoplošně do spodních půdních vrstev, nebo je řízený odtokem pomocí škrtících šachet odvedena ze systému například do vodoteče či kanalizace.

Před vlastním návrhem je nutné si vyjasnit, za jakých podmínek budeme dešťové vody zasakovat:

  • O zasakování hovoříme, pokud je koeficient filtrace pro okolní zeminy 10–3 až 10–6 m/s. Máme-li okolní zeminy s koeficientem filtrace 10–7 až 10–10 m/s, hovoříme o řízené retenci.
  • Další omezující podmínkou je odstup od hladiny podzemní vody, který musí být min. 1 m ode dna zasakovacího či retenčního žebra.
  • Velmi významná je oblast geotechniky. Je nutno si dát velký pozor na možný případ, kdy se v určitých lokalitách vyskytují zeminy, které se po nasáknutí vodou stávají nestabilními. Zde je nezbytná konzultace s hydrogeologem.

Velmi důležité je správné provedení návrhu zasakovacího systému:

Každému projektantovi doporučím, aby se důkladně seznámil s lokalitou, pro níž projekt zpracovává, a aby se soustředil někdy i na méně významnější aspekty, které mu mohou v mnohém napovědět.

Jsou to například: výška vody v okolních studních a její případné kolísání v průběhu roku, výskyt mokřadních rostlin, správnost funkce melioračních systémů, výskyt vodotečí v okolí a mnohé další.

Jako jeden z nejdůležitějších faktorů považuji velmi úzkou spolupráci s hy drogeologem, který detailně zná místní poměry. Mnohým investorům se tyto náklady navíc zdají zbytečné, tzv. navíc. Z praxe však mohu potvrdit, že stejně, i když se značným časovým odstupem, investor nakonec přizve místního kvalifikovaného hydrogeologa ke spolupráci, ale v tuto chvíli náklady, které si nové změny vyžádají, jsou mnohonásobně vyšší, než kdyby se na tohoto specialistu obrátil v počátku projektu.

Další možností pro řešení zasakování či akumulaci dešťových vod je použití akumulačních bloků RAUSIKKO BOX (standardní rozměr: šířka 0,8 m, výška 0,66 m, délka 0,8 m). Tyto bloky mají speciální, patentově chráněný středový rozvodný prostor, který zajišťuje dokonalé rozvedení vod po celém akumulačním prostoru. Toto řešení se nejvíce využívá při odvodu dešťových vod podtlakovým systémem „PLUVIA”. Speciální rozvodný kanál zajistí nejen plynulý konstantní perfektní rozvod vody až na konec galerie,ale také umožní sedimentaci kalových částic, které jsou obsaženy ve svedených vodách a při tlakovém čištění velmi snadný odtok sedimentu do kalového sedimentačního prostoru kontrolních šachet.

Při řešení návrhu v systému RAUSIKKO RR a RAUSIKKO MR v provedení s akumulačními bloky je možné využít přednosti těchto akumulačních bloků, kterou je akumulace ve výši 95 % oproti akumulaci ve štěrku, která je jen 35%. Tato přednost nám umožní efektněji využít pozemek určený pro likvidaci dešťových vod.

Různé variabilní sestavy je možno využít nejen pro přímé zasakování dešťových vod, ale také pro realizaci akumulačních retenčních nádrží jako alternativu k finančně nákladným betonovým nádržím. Jejich vodotěsnost je zajištěna folií z HD PE oboustranně ochráněnou geotextílií.

Nutnou podmínkou pro bezvadné fungování celého systému RAUSIKKO je jeho přesný návrh a výpočet. Zde se vychází z množství srážkové vody r 1,15 v l/s × ha a vsakovacího výkonu zeminy. Firma REHAU disponuje zvlášť pro tento účel vyvinutým počítačovým programem, pomocí kterého lze řešit a modelovat každou stavební situaci.

Efektivní využití srážkových vod

Firma REHAU má také celý program pro efektivní využití srážkových vod RAURAIN.

Program RAURAIN I je určen především pro využití jímaných dešťových vod ze střech v oblasti zahrady.

Program RAURAIN II umožňuje využít dešťových vod svedených ze střech především jako užitkové vody např. v rodinném domku, ale také i v oblasti zahrady.

Zde se využívají pro akumulaci deš ťových vod akumulační nádrže z velmi kvalitního HDPE o objemu 1800, 3300 a 5000 l. Součástí těchto systémů jsou čerpadla, různé armatury, filtry a u systému RAURAIN II centrální kompaktní jednotka, která zajišťuje automatický provoz celého systému. Případná přebývající voda je svedena do zasakovacích systémů.

Vsakování dešťové vody zdaleka nemá pouze ekologický aspekt, je zde i velice významná ekonomická stránka. Použitím systému REHAU – RAUSIKKO dochází k výrazné úspoře nákladů, a to jak z hlediska pořizování systému (vyvarujeme se použití kanalizačních trubek velkých průměrů určených k pohlcení přívalových dešťů), tak z hlediska úspory případného budoucího stočného. Na základě dosavadních již více než osmiletých zkušeností s tímto systémem z akcí realizovaných v ČR lze uvést, že návratnost investice při současných cenách stočného je do 6 let.

Autor: Ing. Jaroslav Beck
Foto: Archiv firmy