Deset rad jak na domácí fotovoltaiku

Jak vybrat vhodné komponenty pro domácí fotovoltaickou elektrárnu? Co zvážit a na co se zaměřit před rozhodnutím vybudovat si vlastní solární systém na střeše rodinného domu? A jak sluneční elektrárnu udržovat? To jsou základní otázky, které by si měl položit každý, kdo uvažuje o možnosti čerpat elektrickou energii ze slunce.

Nabídka komponentů pro solární elektrárny je na českém trhu poměrně široká. Je však dobré vědět, na co se při výběru zaměřit, aby instalace odolala rozmarům počasí nebo abychom se ještě před návratností investice nemuseli pouštět do oprav. Soustava má totiž vydržet nejméně 20 let. Neméně důležité je, abychom se správně rozhodli, jestli je na naši střechu instalace vhodná, případně s jakými ztrátami můžeme počítat, pokud se výrazněji odchýlíme od optimálních podmínek.

Na naše otázky odpovídal Richard Kalášek, senior projektant společnosti Conergy Česká republika, která je zakládajícím členem České fotovoltaické průmyslové asociace.

Co rozhoduje o vhodnosti umístění elektrárny na střeše domu?

Zda je vhodné umístit fotovoltaickou elektrárnu na rodinný dům, určuje především sklon a orientace střechy. Pro optimální výkon fotovoltaických panelů je v naší geografické poloze ideální sklon 30°. Instalaci lze však provést na střechu v téměř jakémkoli úhlu, nutné pak je ale počítat s o něco menšími výnosy, a to zhruba o 10 až 15 %. Podstatnou roli hraje také orientace střechy ke světovým stranám, přičemž ideální otočení modulů je na jih. Orientace s odklonem 45° na východ či západ pak znamená zhruba 5 až 10 % ztráty. U většího odklonu je třeba kalkulovat výnosy nižšími o 20 %. V případě, kdy je fotovoltaika připravována v rámci novostavby, je pak možné podmínky částečně přizpůsobit.

Unese střecha zatížení konstrukcí elektrárny?

Přestože se může fotovoltaická elektrárna instalovat přímo na střechu, neklade na její konstrukci žádné zvláštní požadavky. Hmotnost modulů včetně nosné konstrukce se pohybuje kolem 12 až 15 kg na 1 m2. Pokud opomineme extrémní sněhové nebo větrné zatížení, pak jedinou podmínkou je, aby střešní krytina byla v takovém stavu, že se nebude muset dalších 20 let opravovat. V opačném případě by celá střešní instalace fotovoltaiky musela být před opravou střechy demontována.

Rozhoduje kvalita, nebo cena?

Aby byla fotovoltaická elektrárna spolehlivá a podávala očekávaný výkon po celé garantované období, je lépe sázet více na kvalitu, než se ohlížet na ceny jednotlivých komponentů. U levných výrobků, především dovezených z Asie, není leckdy možné dohledat výrobce a v případě reklamací je pak velmi obtížné řešení i s prodejci těchto výrobků v České republice. Majiteli takové elek trárny navíc vznikají ztráty jejím špatný fungováním nebo nefunkčností, které mu investici prodražují. Investor by proto měl raději zvolit tradiční výrobky, u kterých jsou udávané hodnoty ověřitelné.

Zvýšená pozornost by měla být věnována především dvěma hlavním komponentům – fotovoltaickému panelu a fázovému měniči. Kvalitní fotovoltaický panel by neměl postrádat tvrzené krycí sklo odolné kroupám, větranou přípojnou krabici, bypass diody a odolný rám. Každý dodavatel by navíc měl být schopen doložit jmenovitý výnos nabízeného fotovoltaického panelu v konkrétní geografické lokalitě spočítaný v nezávislých softwarech, jako například PSYST, který provozuje Ženevská univerzita. Pro měnič pak mimo jiné platí, že čím vyšší účinnost, tím vyšší kvalita. Chlazení by mělo být zajišťováno samotným měničem bez přídavných zařízení a minimální záruka by neměla být nižší než 5 let. Důležité jsou dále evropsky uznávané certifikace kvality a bezpečnosti.

Je možné provést instalaci fotovoltaiky vlastními silami?

Pořizovací cena rodinné fotovoltaiky se může pohybovat již od 300 000 Kč. V případě neodborné montáže by mohly vzniknout velké škody nejen na samotné elektrárně, ale i na celém domě. Proto bych vždy doporučoval svěřit instalaci profesionální firmě, která za montáž nese odpovědnost.

Je pro stavbu domácí fotovoltaiky nutné stavební povolení? A případně další povolení?

Pro instalaci na střeše není stavební povolení nutné. Tato povinnost se vztahuje pouze na instalaci na zemi. Dále je třeba sjednat smlouvu s distribuční společností a pořídit si licenci ERÚ pro výrobu elektřiny. Řada dobrých instalačních firem tuto administrativu vyřídí za zákazníka a tím mu ušetří spoustu času.

Je třeba při instalaci domácí fotovoltaické elektrárny upravovat elektrické rozvody v domě?

Ve většině případů je třeba přizpůsobit výkon elektrárny již instalovaným jističům, protože výměna jističů za silnější nebývá možná z důvodu nevyhovující kapacity vedení. Zda je možné připojit i větší výkon elektrárny, musí prověřit projektant přímo na místě.

Jak zkalkulovat velikost domácího soláru?

Obecně platí, že na jednu instalovanou kilowattu potřebuji plochu cca 7 m2 u střešní konstrukce, u instalace na zemi je to cca 20 m2.

Jak často kontrolovat upevnění panelů?

Neexistuje žádná norma, která by toto předepisovala. Nicméně při použití hliníkového nosného systému doporučuji jednou za rok namátkově zkontrolovat utažení šroubů. Budou-li některé z nich povoleny, je nutné zkontrolovat celý konstrukční systém.

Je potřeba provést nějaké revize během používání?

Nutné to není, ale obecně se doporučuje nechat si udělat revizi jednou za dva roky.

Je třeba v průběhu let provést nějaké čistění?

Je-li sklon panelů větší než 15°, není třeba žádná speciální údržba, protože panely v tomto a větším sklonu mají samočisticí schopnost. Pokud je sklon nižší, je třeba panely občas zkontrolovat a podle potřeby omýt čistou vodou bez použití jakýchkoli saponátů či jiných čisticích prostředků nebo tlakové vody.

Autor: Markéta Aulová
Foto: Archiv redakce