Prověření a diagnostika k regeneraci plochých střech panelových bytových domů

Úspěšná sanace ploché střechy je podmíněna použitím správných materiálů a technologií. Zjištění konkrétního stavu konstrukce střechy je nezbytně nutné. Až na základě analýzy zjištěných skutečností je možné navrhnout další postup. Jiný způsob může vést, a zpravidla také vede, k uzavření vlhkosti ve střešním souvrství, k nevyhovujícím tepelně-izolačním vlastnostem, ke snížení životnosti celé konstrukce atd., tedy k další sanaci.

Obnova bytového fondu realizovaného panelovou technologií sleduje odstranění statických poruch, tepelně technických, hydro-izolačních a uživatelských nedostatků.


Obr. 1: Zvlněný povrch hydroizolace střechy

Na poruchách plochých střech se velkým procentem podílí tepelně izolační vrstva. Špatná funkce tepelně izolační vrstvy vede k poruchám v sousedních vrstvách střešního pláště. Tepelně izolační vrstva přímo ovlivňuje energetickou náročnost budovy a kvalitu užívaného prostředí bytových domů.


Obr. 2: Dilatační trhliny na krytině

Střešní plášť musí po celou dobu své životnosti plnit funkci spolehlivé a účinné hydroizolační a tepelně izolační ochrany před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí.

Průzkum současného stavu

Před každým zásahem do střešní konstrukce je nutné provést řádný průzkum. Základním důvodem k průzkumu je zjištění okamžitého stavu a skutečné skladby střechy. Odlišnost od projektovaných skladeb je v praktických podmínkách zcela obvyklá. Liší se nejen skladba použitých vrstev, ale i jejich tloušťky. Záměny materiálů a jejich náhrada výrobky méně vhodnými jsou naprosto běžné. Vážným problémem jsou při dodatečně prováděných úpravách a rekonstrukci předchozí zásahy do konstrukce střech v rámci oprav, prováděných často jen na základě vizuálních prohlídek bez znalostí skutečných problémů dané konstrukce. Vizuální prohlídka může samozřejmě mnohé nedostatky zjistit, ale bez důkladného průzkumu není možné zjistit všechny problémy.


Obr. 3: Nedostatky v lepení krytiny a střešní vpusti

Vlastní diagnostika stavu střešní konstrukce se provádí ve třech postupných krocích:

 1. Vizuální prohlídka spojená s hodnocením rovinnosti povrchů
 2. Po vyhodnocení vizuální prohlídky se vždy provede sondáž střechy
  Na střeše, kde se mají provádět opravy a její stav není znám, se provede minimálně pět sond. Případné zvýšení počtu sond se řídí velikostí střechy a rozsahem vad. Důležité je i hledisko účelu sondáže - zda má rozhodnout o případné demontáži střešního pláště nebo o nákladné rekonstrukci. Pokud do střechy zatéká, provede se alespoň jedna nebo více sond v místě nejsilnějšího zatékání. Sondáž se provádí vždy až k betonové stropnici.
 3. Vyhodnocení průzkumu a směrný postup
  Provedené průzkumy a jejich výsledky slouží k návrhu opatření k uvedení střechy do funkčního stavu. Na základě těchto zjištění se provedou některá z těchto opatření:
  a) dílčí opravy krytin pro zachování funkce na určitou dobu,
  b) opravy krytin v materiálových alternativách na dobu cyklu údržby podle typu materiálu (3 - 12 let),
  c) materiálové alternativy konkrétních postupů rekonstrukce střech se zateplením s ohledem na typ objektu a ekonomické provedení,
  d) rekonstrukce havarijních stavů střech, vyžadující úplnou výměnu střešního pláště.

Požadavky na střešní konstrukce

Při navrhování střešní konstrukce se vychází z ČSN 73 1901 Navrhování střech a ČSN 73 0540-2 Změna Z1 – Požadavky a část 4 – Výpočtové metody pro navrhování a ověřování. Změna k ČSN 73 0540-2 : 2002 byla do tisku předána koncem roku 2004.

Ke změně požadavků vedly zejména důvody:

 • revize ostatních částí normy ČSN 73 0540,
 • převzetí některých evropských norem,
 • vývoj požadavků v ostatních zemích EU s podobným klimatem,
 • příprava implementace Směrnice 2002/91 ES o energetické náročnosti budov.

Konstrukční řešení ploché střechy musí zajistit co nejlepší návaznost její tepelné izolace na tepelnou izolaci obvodové stěny, souběžně se zajištěním samostatného dilatování atiky.

Řada plochých střech je konstrukčně řešena jako dvouplášťová s větranou mezerou. Vzduchová vrstva musí být dobře odvětrávána, aby nedocházelo ke kondenzaci vodní páry. Zajistit dostatečné proudění vzduchu za všech klimatických podmínek není snadné. Zároveň musí být vrstva izolace chráněna před profukováním vzduchotěsnou, ale paropropustnou vrstvou.


Obr. 4: Nedostatky v lepení krytiny

Při navrhování střech se spádovými vrstvami se má vycházet z výpočtového hodnocení součinitele prostupu tepla, vnitřní povrchové teploty a roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry.

Hodnocení se provede pro místo s nejmenší tloušťkou a pro místo s největší tloušťkou spádové vrstvy.

Dosažení požadovaných parametrů vyžaduje správné projektové řešení, které využívá prověřené hydroizolační materiály (hydroizolační pásy, fólie, střešní lité hydroizolační sestavy), tepelné izolanty a další výrobky, které jsou součástí skladby střešního pláště. Stejně tak je nutné svěřit realizaci prováděcím firmám skýtajícím záruku odborné způsobilosti.

Je možné navrhnout a použít pouze materiály, u kterých je provedeno ověření požadovaných vlastností.

To je řešeno certifikací Autorizovanou osobou v souladu s NV č. 312/2005 Sb., kterým se mění NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. nabylo účinnosti v září roku 2005.

Technické návody pro certifikaci výrobků pro ploché střechy představují jednotný podklad pro všechny Autorizované osoby oprávněné certifikovat materiály a výrobky aplikované u plochých střech.

Technický a zkušební ústav stavební Praha

Technický a zkušební ústav stavební (TZÚS) Praha se vadám a poruchám panelové výstavby věnuje řadu let - jsou to odborné posudky, znalecké posudky, které zpracovává jako soudně znalecká organizace. Pracoviště je Autorizovanou osobou 204, Notifikovanou osobou 1020 a Schvalovací osobou. TZÚS Praha se rovněž podílel 5 let společně s CSI a.s. Praha, STÚ, ČVUT - fakultou stavební a a.s. PAVUS na řešení úkolu „Stavební fyzika, energetika, požární bezpečnost panelových domů", jehož zadavatelem bylo MPO ČR. Úkol byl zaměřen na stavební soustavy G 40, G 57, T 06B, T 08B včetně krajských variant, VVÚ ETA, Larsen – Nielsen, BA-NKS a T 16.

TZÚS Praha v ČR také zabezpečuje dovoz a prodej včetně záručního a pozáručního servisu, kalibraci a metrologické ověření přístrojů pro nedestruktivní zkoušení švýcarské firmy PROCEQ. Jsou to např. tvrdoměrná kladívka na beton Schmidt. Současně zajišťuje pro zájemce z řad odborné veřejnosti školení s možností získat osobní certifikát.

Požadavky na realizační firmy

Jak již bylo uvedeno, řádně provedený průzkum, dobře zpracovaný projekt však není ještě zárukou kvality realizace. Je proto nutné zadávat práce firmám, které poskytují záruku odborné způsobilosti. To znamená, že:

 • mají osvědčení o zaškolení v technologických postupech na provádění prací vydané nositeli platných certifikátů výrobků,
 • vykazují dlouhodobou a úspěšnou realizaci staveb obdobného druhu,
 • mají zajištěnou vlastní kontrolu jakosti i nezávislou (vnější) kontrolu,
 • vlastní certifikát systému řízení jakosti.

Výrazné místo patří rovněž získání a přístupu k informacím a referencím. Požadované a potřebné informace zajišťují poradci v rámci poradenských informačních středisek oprav, modernizace a rekonstrukce bytových domů postavených panelovou technologií.


Obr. 5: Držáky bleskosvodů nepodloženy

Jedním z těchto středisek je také Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Tato poradenská střediska byla zřízena MPO ČR v souvislosti s nařízením vlády č. 384/2000 Sb. (schváleno 4. 10. 2000), kterým se stanoví státní finanční podpora modernizaci nebo rekonstrukci bytových domů postavených panelovou technologií.

Poradenská informační střediska zajišťují mimo poradenské a informační činnosti zpracování stanoviska k žádosti o poskytnutí finanční podpory.

Autor: Jana Kántorová
Foto: Jana Kántorová