Domovní čistírny odpadních vod? Ano, ale!

Diskuze o výhodách a nevýhodách malých domovních čistíren (DČOV) jako náhrady centrálních kanalizačních systémů se vždy pravidelně vrací, protože finanční náročnost některých centrálních systémů je prostě nad možnostmi menších obcí.

Při realizaci decentrálního systému se pak objeví problémy legislativní, protože zkušenosti s provozováním těchto systémů jsou většinou špatné. Jedná se především o nedostatečné garance dohledu nad řádnou obsluhou a funkcí těchto zařízení a pro vodoprávní úřad je prakticky nemožné kontrolovat velké množství malých čistíren. Tento příspěvek si klade za úkol podívat se na provoz DČOV na základě dostupných technologií a zahraničních zkušeností.

Výrobky jen se značkou CE

Základním požadavkem na DČOV musí být především spolehlivost provozu. V současné době by měly být uváděny na trh jen výrobky testované podle ČSN EN 12566-3, tedy se značkou CE. Takto testované výrobky mají ověřenou účinnost a technické řešení v souladu s evropskými standardy. Nebudou se snad již prodávat výrobky „s technologií super aktivace”, kdy se netvoří kal a „není tedy třeba instalovat kalojem” apod.

Problém je v tom, že čistírny jsou zkoušeny na zkušebně podle návodů na obsluhu jednotlivých výrobců, a proto při testování vyhoví. V praxi pak zákazník obvykle složité návody nečte. Při koupi dostane s výrobkem jen základní tabulku účinnosti čištění s nároky na elektrickou energii. Podrobný záznam z testování, prováděného podle návodu na obsluhu, ve kterém jsou údaje o časech a intervalech nezbytné obsluhy, údržby a odkalování systému, se k zákazníkovi většinou nedostane. Přitom právě tyto údaje jsou v praxi nejpodstatnější pro správnou a spolehlivou funkci ČOV.

Nároky na obsluhu

Platí zásada, že čím prostší a jednodušší systém, tím je obvykle lacinější, ale zároveň vyžaduje vyšší nároky na odbornost a čas obsluhy. Je třeba si uvědomit fakt, že čištění odpadních vod pro 5 EO, je technologicky obdobně náročné jako pro 5000 EO, kde je k dispozici vyškolená obsluha a automatika. Právě náročnost obsluhy je hlavní příčinou špatné funkce mnoha DČOV s aktivačními systémy.

Aktivační systémy

V Evropě se obvykle používá více typů čistíren, kdy každý typ má své výhody i nevýhody. V současné době na trhu v ČR jednoznačně převládají čistírny s aktivovaným kalem ve vznosu. Proto nás zajímá především tento typ čistíren. Obecně se tyto systémy vyznačují vysokou kvalitou na odtoku, minimálními nároky na zastavěnou plochu, přijatelnou spotřebou elektrické energie (obvykle do 1,2 kW/m3), většinou provozem bez zápachu a přijatelnou cenou. Nevýhodou aktivačních systémů pak je vyšší citlivost k chemickému znečištění a vyšší nároky na odbornou obsluhu.

Konstrukční vlastnosti DČOV

Jaké konstrukční vlastnosti, kromě značky CE, by měla mít domovní aktivační ČOV, aby byla spolehlivá a na současné technické úrovni? Především vždy dostatečně dimenzovaný kalojem. Dále automatické čištění povrchu dosazovací nádrže od kalu, který jinak uniká do odtoku, a automatické odčerpávání přebytečného kalu z aktivace. To jsou činnosti, které na obecních čistírnách zajišťuje obsluha nebo automatický systém řízení min. 3× týdně. Obdobné nároky na obsluhu platí i pro DČOV. Pro malé čistírny, kde je většinou velmi nepravidelný nátok, je navíc vhodné instalovat vyrovnávací nádrž. To má význam i z hlediska rovnoměrného biologického zatížení.

Kromě nezbytné automatizace výše zmíněných procesů, případně i praní pískového filtru, pokud je instalován na dočištění odtoku, by měla být čistírna vybavena regulací výkonu podle množství splašků (rekreační provoz) a signalizací poruchových stavů s možností dálkového přenosu (GSM) dat na dispečink servisu.

Takto vybavené DČOV jsou samozřejmě dražší, ale pokud uvažujeme o financování decentralizovaného systému z veřejných zdrojů, pak splnění uvedených požadavků je nezbytnou podmínkou pro ochranu vod srovnatelnou s centrálními systémy.

Zahraniční zkušenosti

Že takové systémy již existují a jsou reálně provozované, svědčí např. praxe švédské firmy Antesis. Čistírny TOPAS dovážené do Švédska jsou vždy vybaveny kromě pískového filtru a chemického odstraňování fosforu i dálkovým přenosem dat.

Firma Antesis prodává ČOV výhradně se servisní smlouvou a garantuje, že všechny ve Švédsku prodané ČOV (instalováno cca 180 ks) jsou nepřetržitě pod dohledem GSM a splňují trvale povolené a velmi přísné parametry. Je samozřejmé, že čistírny s tímto vybavením nestojí 45 000 Kč, ale v porovnání s náklady na centrální systémy je to stále velmi levné řešení zneškodňování odpadních vod.

Autor: Ing. Jan Topol
Foto: Archiv firmy