Domovní kotelny

V současné době je hlavně mezi obyvateli bytových domů hodně diskutovaná otázka, jakým způsobem řešit otázku vytápění. Zejména pak v domech, které jsou napojeny na tzv. centrální zdroje tepla. Tyto zdroje byly v minulosti zřizovány jako levná alternativa dodávky tepla. Dnes však jsou ceny tepla z centrálních zdrojů v některých lokalitách neúměrně vysoké. Jako jednou z alternativ pro výrobu tepla v bytových domech a v dalších objektech jsou decentralizované zdroje tepla tzv. kaskádové kotelny od českého výrobce kotlů společnosti Thermona.

Kaskádové kotelny tvořené kondenzačními kotli Therm a ostatním technickým zařízením představují mimořádně výhodné řešení zdroje tepla a teplé vody pro větší objekty. Krátká doba návratnosti vložené investice, nízké dlouhodobé provozní náklady a úspory ve spotřebě plynu jsou příležitostí pro potenciální uživatele.

Systém kaskádových kotelen s výraznou úsporou nahradí dodávky dálkového tepla nebo staré kotle v domovních kotelnách.

Výhodnost takové investice lze dokumentovat na referenční zakázce 16 domovních kotelen pro Stavební bytové družstvo ve Studénce, z nichž 11 bylo dokončeno v roce 2011.

Vlastní kotelny

Rozhodnutí o zbudování vlastních kotelen bylo reakcí na stále vzrůstající cenu tepla od místního dodavatele. Rozbor cen tepla a struktury spotřeby podle odběrných míst vedl k úvaze o nutnosti o odpojení od centrálního zdroje a výstavbu vlastních kotelen v jednotlivých domech. Technicky se jedná o tzv. kaskádové kotelny složené z kondenzačních kotlů Therm 45 KD. Jednotlivé kaskády byly navrženy podle vypočtených tepelných ztrát jednotlivých objektů, které se pohybovaly v rozmezí 80 až 180 kW, to odpovídá technickému řešení kaskády 2 až 4 kotlů.

Potvrdilo se, že samotná výstavba kotelen nebyla tak náročná časově. Nejnáročnější byla samotná příprava a překonání peripetií se stavebními povoleními na jednotlivé kotelny. Technická etapa realizace zahájená a samozřejmě dokončená do konce roku 2010 znamenala výstavbu 11 kaskádových kotelen. Při celkové investici do domovních kotelen ve výši 8,321 mil Kč bylo cílem zadavatele ušetřit cca 150 Kč/GJ za vyrobené teplo. V průměru se tak na jeden dům mělo uspořit přes 100 tis. Kč, aby reálná návratnost nepřekročila vypočtených 7,4 roku. V současné době mají tyto kotelny za sebou více než 3 roky bezproblémového provozu a to je již dostatečně dlouhá doba na to, aby bylo možno provést ekonomickou bilanci provozu a zjistit jak vysoké jsou vlastně náklady na výrobu tepla z domovní kotelny.

Náklady na výrobu tepla z domovní kotelny

Problematika nákladů na výrobu tepla z domovních kotelen je často diskutována v médiích i na internetu, ale často pro tuto diskuzi chybí seriózní podklady. Proto společnost Thermona na základě technických provozních informací a podkladů poskytnutých Stavebním bytovým družstvem Studénka zpracovala pro každý objekt s nově zřízenou domovní kotelnou porovnání nákladů na výrobu tepla před a po výstavě kotelen.

Náklady na výrobu tepla z domovní kotelny můžeme rozdělit na náklady na samotné palivo – zemní plyn a ostatní náklady. Do těchto ostatních nákladů patří náklady na elektrickou energii, technologickou vodu, mzdy a zákonné pojištění, náklady na opravy, údržbu a revize, výrobní a správní režii. Dalšími náklady jsou náklady na samotnou investici tzn. odpisy, příp. úroky z úvěru. Samotný ERÚ odhaduje k 28. 4. 2014 vedlejší náklady na palivo při výrobě ze zemního plynu v domovní kotelně o v průměru na 180 Kč/GJ bez DPH. Díky tomu, že kotelny si spravuje a provozuje samo družstvo, jsou vedlejší náklady v domovních kotelnách ve Studénce hluboce pod průměrem. V roce 2014 se hodnota vedlejších nákladů pohybovala na sledovaných kotelnách od 87 do 133 Kč/GJ včetně daní. Průměr byl 114 Kč/GJ. V těchto nákladech jsou všechny vedlejší náklady včetně odpisů investic. Výše těchto nákladů se od předešlých let liší maximálně v jednotkách korun přepočtených na spotřebovaný gigajoul tepla.

Složitější je situace týkající se plateb za zemní plyn. Do roku 2012 dodával do nově zbudovaných kotelen bytového družstva zemní plyn dominantní dodavatel RWE prostřednictvím svojí dceřinné společnosti. Samotné kotelny byly zařazeny do kategorie maloodběr do 630 MWh ročně a odebíraly plyn od dodavatele za ceníkové ceny. V roce 2012 byl zorganizován kolektivní nákup zemního plynu pro kotelny. Výsledkem kolektivního nákupu bylo, že jednotková cena zemního plynu klesla o 137 Kč/GJ. V současné době ceny plynu dále klesají tempem 5 až 10 % za rok. Přepodklad pro rok 2017 je, že cena paliva v přepočtu na 1 GJ bude kolem 250 Kč. Výsledky vytápění do roku 2014 jsou zpracovány v přehledné tabulce.

Rok2011201220132014
Množství spotřebovaného tepla v GJ12 15012 75012 33012 120
Platby za zemní plyn včetně DPH5 394 2625 546 3243 674 2043 393 605
Náklady na palivo včetně DPH (Kč/GJ)444435298280
Celkové náklady na výrobu tepla včetně vedlejších nákladů a daní568549412397
Meziroční rozdíl plateb po změně dodavatele plynu–32,2 %–6,0 %

Z tohoto porovnání vyplývají následující skutečnosti:

 • Náklady na výrobu tepla v domovních kotelnách byly v roce 2013 včetně vedlejších nákladů a daní 412 Kč/GJ.
 • Náklady na zemní plyn tvořil v letech 2011 a 2012 asi 80 % nákladů na výrobu tepla, zbývajících 20 % ceny tepla tvořily ostatní náklady.
 • Po změně dodavatele tvoří náklady na zemní plyn 70 % nákladů na výrobu tepla a 30 % jsou ostatní náklady.
 • Úspora nákladů po změně dodavatele plynu byla více než 170 tis. Kč na jednu kotelnu a téměř 2 mil. Kč na 11 kotelnách. Ceny plynu a tím i náklady na vytápění dále klesají a úspora oproti původnímu způsobu vytápění se zvyšuje.
 • Možnost výběru dodavatele plynu výrazně zrychluje návratnost investice do kotelny.
 • Se vzrůstající cenou tepla z centrálního zdroje se zvyšuje provozní úspora. V současné době je rozdíl cen tepla v lokalitě mezi centrálním zdrojem domovní kotelnou téměř 40 %, takže návratnost investice je 3 až 4 roky podle výše spotřeby.

Další výhody kaskádových kotelen

Provozovatel domovních kotelen oceňuje kromě reálně dosažené nižší ceny tepla i další výhody autonomních objektových kotelen. Obyvatelé domů si užívají nezávislost v rozhodování o dodávkách tepla v přechodných obdobích. Bez rozhodnutí zvenčí se uživatelé bytů rozhodují, kdy se spustí systém vytápění. Kotelny vyrábějí i teplou užitkovou vodu, obyvatelé si pochvalují komfort i v dodávce vody dodané beze ztrát v rozvodech. Teplé vody je dostatek a klesly i náklady na její výrobu. Navíc teplá voda z nových kotelen teče čistá bez nežádoucích příměsí, jak bylo dříve pravidlem.

Poradenství společnosti THERMONA nekončí technickou pomocí. Po liberalizaci trhu s energiemi doporučí provozovateli kotelny, jak výběrem dodavatele zemního plynu snížit náklady na vytápění. Po změně dodavatele plynu náklady na teplo dále výrazně klesají, konkurenční prostředí v tomto segmentu tak vede k dřívější návratnosti investice.

Při jednáních s provozovatelem a uživateli bytů odpojených od CZT nás jako dodavatele a výrobce zařízení nejvíce zajímá, zda jsou naši zákazníci spokojeni a jestli se potvrdily předpoklady pečlivé přípravy projektu odpojení od CZT a oprávněné požadavky investora. V úspěšném projektu kaskádových kotelen ve Studénce se podařilo splnit obojí. Samozřejmě nás těší, že se zúročily naše dlouholeté zkušenosti českého výrobce plynové topné techniky. Ochotně se podělíme o nabyté zkušenosti se všemi zájemci. Nabízíme bezplatnou konzultaci a místní šetření s možnými investory, výsledkem bude návrh technického řešení a studie návratnosti a přínosu.

Kaskádové kondenzační kotelny Thermona – efektivní vytápění bytových domů i jiných objektů

  Výhody kaskádových kotelen Thermona jsou:

 • vysoká úspora oproti starším kotelnám i CZT,
 • velmi rychlá návratnost investice (3 až 4 roky),
 • ekonomicky nenáročná, ale dokonalá regulace,
 • automatický provoz s možností dálkové správy přes GSM nebo PC,
 • široký rozsah výkonu umožňující úspory v přechodných obdobích,
 • okamžitá možnost vytápění nezávisle i mimo „topnou sezónu”,
 • levná a jednoduchá příprava teplé užitkové vody,
 • jednoduchá a rychlá montáž,
 • potřeba malého prostoru pro instalaci,
 • možnost umístění v různých částech objektu,
 • bezplatná studie ekonomické návratnosti pro zájemce.
Autor: Milan Kubíček
Foto: Archiv firmy