Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Dřevostavby v praxi

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2007 uspořádala společnost Rigips, s.r.o. spolu s firmami S-G Orsil, s.r.o. a Dörken s.r.o. 1. ročník konference pod názvem Dřevostavby v praxi. Více než 180 účastníků si poslechlo 13 přednášejících, vesměs předních specialistů z oblasti navrhování a realizace dřevostaveb nebo z oboru materiálového inženýrství, které se týká výrobků pro dřevostavby. Šlo o jednu z nejlépe obsazených a také největších letošních akcí tohoto druhu.

Dvoudenní konference se konala v příjemném prostředí horského hotelu Skalský Dvůr poblíž obce Lísek u Bystřice nad Pernštejnem. Potvrdila ústně šířenou domněnku, že rozvoj dřevostaveb v České republice je významně urychlován aktivitami výrobců a dodavatelů stavebních „nedřevěných” komponent, které se pro tuto výstavbu používají.

V tomto případě jde o výrobce sádrovláknitých a sádrokartonovových desek, tepelných izolací a fóliových materiálů. Ti v rámci marketingové komunikace s možnými odběrateli vyvíjejí intenzivní osvětovou činnost, a tak šíří nové informace, které ovlivňují odborníky, zejména projektanty, dodavatele dřevostaveb, a zároveň i veřejnost včetně zájemců o dřevěnou výstavbu. Cílem je, aby investor, který se v dobré víře rozhodne pro dřevostavbu, našel pro své rozhodnutí oporu i odborníka a stavební firmy.

1. ročník konference Dřevostavby v praxi byl svým způsobem výjimečný. Účastník zde získal nejen široký a ucelený pohled na problematiku výstavby dřevostaveb. Mohl se tu dovědět také podrobné informace o konstrukčních řešeních, konstrukčních detailech, o chování konstrukcí mj. i z pohledu požární odolnosti a stavební fyziky. Nechyběly informace o vadách a poruchách, které vznikají buď nesprávným návrhem, výstavbou nebo užíváním.

Středem pozornosti konference, jejíž hlavní témata rozepíšeme podrobněji níže, byl především nejrozšířenější typ dřevostavby, montované z prefabrikovaných pa nelů. Vedle čerpání informací si mohli účastníci konference prohlédnout na malé firemní výstavce v sousedství hlavního přednáškového sálu některé materiály, nástroje a nářadí, které se v tomto typu výstavby používají.

Moderní dřevostavba je často k nerozeznání od kamenného domu. Foto Modrá Laguna, Vídeň.

Přednášející se na konferenci představili s těmito přednáškami:

 1. Jitka Beránková, Ing., Ph.D., VVÚD Praha, s.p.: Certifikace a Dokument národní kvality montovaných domů na bázi dřeva,
 2. Roman Kučera, Rigips, s.r.o.: Stavebnictví a dřevostavby v ČR,
 3. Jiří Otta, Ing., Rigips, s.r.o., Materiály Rigips v dřevostavbách a doplňující informace: Formaldehyd a další těkavé látky ve stavbách,
 4. Jiří Provázek, Rigips, s.r.o.: Sádrovláknité desky Rigidur v dřevostavbách – pohled z praxe,
 5. Petr Kuklík, Associate Prof., Ph.D., CEng., ČVUT Praha: Prostorová tuhost a požární odolnost dřevostaveb,
 6. Petr Kuklík, Associate Prof., Ph.D., CEng., ČVUT Praha: Současné možnosti využití dřeva v bytové výstavbě,
 7. Roman Zoufal, Ing., CSc., Pavus, a.s.: Požadavky na stavební výrobky a konstrukce, prokazování a klasifikace jejich požárních vlastností,
 8. Jan Krňanský, Doc. Ing., CSc., Technická univerzita Liberec: Vlhkost v obvodových pláštích dřevostaveb,
 9. Pavel Rydlo, Ing., Rigips, s.r.o.: Zateplení spodní stavby,
 10. Pavel Rydlo, Ing., Rigips, s.r.o.: Tepelná izolace soklu - studie,
 11. Michal Šopík, Ing., RD Project & Partners, s.r.o.: Potenciál technického know-how při projektování dřevostaveb. Fenomén – příprava výroby,
 12. Karel Bulín, Dörken, s.r.o.: Energeticky úsporné konstrukce šikmých střech a obvodových stěn dřevostaveb s materiály DELTA,
 13. Bohumil Koželouh, Ing., CSc., Statika dřevostaveb,
 14. Karel Sedláček, Ing., Saint-Gobain Orsil, s.r.o.: Požadavky na pasivní domy z hlediska tepelných izolací.

V dalším textu si přiblížíme nejdůležitější myšlenky, které v uvedených příspěvcích na 1. ročníku konference Dřevostavby v praxi zazněly.

Roubený dům. Foto Modrá Laguna, Vídeň.

Hlavní myšlenky z přednášek

V příspěvku Certifikace a Dokument národní kvality montovaných domů na bázi dřeva uvedla Ing. Jitka Beránková, Ph.D. z VVÚD Praha, s.p. (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, certifikační orgán, autorizovaná a notifikovaná osoba) základní východiska, která vedla k zavedení systému posuzovaní shody vlastností výrobků s požadavky zákona. Smyslem je preventivní ochrana spotřebitele a snížení rizika uvedení nekvalitních nebo dokonce nebezpečných výrobků na trh. Definice výrobku přitom říká, že výrobkem je i prefabrikovaný panel, jenž si stavební firma, která se rozhodne realizovat dřevostavby, sama opakovaně vyrábí (a na staveništi montuje). Taková firma musí k panelu vydat podle zákona 22/1997 Sb. prohlášení shody na základě certifikace udělené nezávislou autorizovanou osobou (certifikační společností), dále vydat technickou dokumentaci a nechat si certifikovat systém řízení výroby. Nesplnění tohoto požadavku je nejen negativní reklamou takového dodavatele. Hrozí mu navíc od ČOI i pokuta, která ho může existenčně ohrozit.

Z iniciativy VVÚD Praha, s.p. a Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) vznikl tzv. Dokument národní kvality montovaných domů na bázi dřeva (DNK). Jde v podstatě o institut v rámci členů ADMD, který vznikl jako reakce na stále vzrůstající počet společností zabývajících se montáží dřevostaveb, což vedlo k tendenci snižování kvality za účelem snížení ceny a větší konkurenceschopnosti. Institut má zajistit minimální kvalitu výroby panelů a následné montáže a dále má sjednotit základní nástroje pro posuzování kvality. Výstupem je Dokument DNK, který může získat jen člen ADMD. Podle ADMD bude Dokument pro investory značkou vysoké kvality, jejíž dodržování bude kontrolováno nezávislým certifikačním orgánem.

Roman Kučera, obchodní ředitel společnosti Rigips, s.r.o. představil v první části svého příspěvku nazvaného Stavebnictví a dřevostavby v ČR společnost Rigips, s.r.o. a její postavení na trhu v České republice. V druhé části popsal sortiment výrobků a služeb, které tato společnost nabízí pro české stavebnictví a zejména pro výstavbu dřevostaveb.

Společnost Rigips, s.r.o. je členem celosvětově působícího koncernu Saint-Gobain, který vznikl v roce 1665 pod záštitou Ludvíka XIV. Francouzský panovník si tehdy najal malou firmu k výrobě stolního skla, dnes tento koncern patří do první stovky světových průmyslových korporací, zaměstnává přes 200 000 lidí ze 70 národností, je aktivní ve více než 50 zemích světa a sdružuje 1 200 společností. Koncern má 5 divizí, jednou z nich je divize Výrobky pro stavebnictví. V České republice má Rigips, s.r.o. 3 výrobní závody, v Horních Počaplech u Mělníka (sádrokartonové desky), v Českém Brodě a České Skalici (pěnový polystyren). Výrobní sortiment představují sádrokartonové a sádrovláknité desky, polystyrénové izolace a sádrové omítky a malířské stěrky.

Dřevo jako základní konstrukčně stavební materiál se uplatní i u staveb s velkoplošnými prosklenými panely. Foto Modrá Laguna, Vídeň.

Pro dřevostavby nabízí společnost Rigips, s.r.o. systémové řešení suché výstavby, tepelných izolací včetně izolace soklu a spodní stavby a povrchových úprav. Konkrétně jde o tyto materiály:

 • sádrovláknité desky Rigidur pro nosné i nenosné konstrukce,
 • sádrokartonové desky pro vnitřní použití,
 • fasádní polystyrénové desky pro zateplení,
 • soklové a drenážní desky pro tepelnou izolaci spodní stavby,
 • polystyrénové izolace podlah.

Pro zhotovitele dřevostaveb Rigips, s.r.o. nabízí:

 • Odbornou pomoc při přípravě dokumentace pro certifikaci v hodnotě cca 15 tis. Kč.
 • Odbornou pomoc při kontrole VVÚD Praha, s.p. a CSI, a.s. v hodnotě cca 30 tis. Kč.
 • Finanční pomoc s hrazením 50 až 100 % nákladů na certifikaci systému řízení výroby, která závisí na počtu ročně postavených domů a podílu materiálů Rigips ve skladbě konstrukcí.

Pokračování příště

Autor:
Foto: Archiv redakce