Ekologické možnosti využívání druhotných surovin ve stavebnictví a jiných odvětvích IV. technická konference VÚSH, a.s. v Brně

Ve dnech 11. a 12. listopadu 1999 se konala na VÚSH, a. s. v Brně IV. technická konference o možnostech využívání druhotných surovin zejména ve stavebnictví. Úvodní přednášku »Ekologické možnosti, využívání druhotných surovin ve stavebnictví a jiných odvětvích« přednesla ředitelka ústavu Ing. Jaroslava Ledererová, CSc.

Ta ve svém vystoupení charakterizovala stručně aktivity VÚSH, a.s. v oblasti ověřování různých možností využívání odpadních produktů elektráren v cementářském a cihlářském průmyslu, pórovitých i hutných stavebních materiálů a výrobků, při výrobě různých typů suchých směsí maltových a betonových, popílkoasfaltových směsí a dalších výrobků aplikovaných ve výrobě stavebních hmot, ve stavebnictví, v dopravním stavitelství a v dalších příbuzných oblastech.

Uvedla také, že VÚSH, a. s. vypracoval nové a upřesnil stávající metody zkoušení popílků pro různé stavební účely, jako podklad pro vypracování nového souboru českých norem »Fluidní popely a popílky pro stavební účely« (17 norem) a »Popílky pro stavební účely« (12 norem). Dále pak byly vyvinuty nové přístroje pro rychlá měření vlastností popílků, postupy pro ekonomické hodnocení navrhovaných výrobních směrů z hlediska investičních i provozních nákladů a návrhy pro doplnění legislativní dokumentace týkající se hodnocení stavebních materiálů z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí, vč. návrhu kritérií pro vybrané stavební materiály.

Přednášku »Podpora průmyslového výzkumu>« přednesl Ing. Jiří Siblík z MPO ČR. V ní především informoval o přípravě Národní politiky výzkumu a vývoje, jejíž přípravě se věnovalo přes 150 odborníků z oblasti vědecko-výzkumné základny, ústředních orgánů a realizační sféry. V rámci Národní politiky výzkumu a vývoje budou podporovány výzkumné záměry pracovišť základního výzkumu, které budou mít předpoklady dosažení špičkových mezinárodně uznávaných výsledků nebo k vytvoření poznatkové základny pro navazující tuzemský aplikovaný výzkum a vývoj. Podporována bude účast pracovišť základního výzkumu na domácích i mezinárodních programech cílově orientovaného výzkumu. Prioritou pro aplikovaný výzkum je rychle a efektivně převádět dosažené výsledky do praxe. Cíle národní politiky výzkumu a vývoje vycházejí ze závazku vlády postupně do roku 2002 zvýšit státní podporu do úrovně 0,7 % hrubého domácího produktu.

Ing. Václav Neumajer, výkonný předseda Asociace výzkumných organizací, informoval především o Mezinárodním programu podpory výzkumu a vývoje, jehož základnu tvoří tzv. 5. Rámcový program EU koncentrovaný do čtyř tématických programů:

 • kvalita života a řízení živých zdrojů;
 • uživatelsky přívětivá informační společnost;
 • konkurenční a udržitelný růst;
 • energie, prostředí a udržitelný rozvoj.

Samostatným programem je Euroatom-Nukleární energie.

Tyto základní směry umožňují široké výzkumné aktivity jak pro základní a aplikovaný výzkum, tak i pro podporu např. studijních pobytů, mezinárodních vědeckých konferencí apod.

O »Druhotných surovinách v keramickém průmyslu« pojednal Ing. Jaroslav Stoklasa z ÚSMH Akademie věd ČR a Ing. Karel Pavlík ze Silikátového svazu. Poukázali především na odpadní písky vznikající při úpravě kaolínu, které činí 80 až 88 % z natěženého surového kaolínu. Při současné stagnaci stavebního, hutního i sklářského průmyslu produkuje keramický průmysl okolo 1 mil. tun odpadních písků, pro které není využití.

Dalším využitelným odpadem jsou odpadní glazurové kaly, které lze použít do některých typů glazurových suspenzí, do střepové hmoty nebo pro přípravu frit.

Odpadní kaly, vznikající při zpracování diatomických surovin, nacházejí uplatnění v kombinaci s pilinami. Dalším odpadním produktem keramického průmyslu je kazivec a sádrovec, které vznikají při čistění odpadních plynů z výpalu keramických výrobků. Tyto produkty zatím nenacházejí uplatnění.

Přednášku »EU - podmínky vstupu pro ČR v oblasti nakládání s odpady« autorek RNDr. Vlastimily Mikulové a Ing. Pavly Červové (Odbor odpadů MŽP ČR) přednesla Ing. Červová. Ta uvedla, že v oblasti nakládání s odpady musí MŽP respektovat celkem 16 dokumentů EU, z toho 12 směrnic a 1 Nařízení Rady. Kompatibilita současné právní úpravy s právem EU dosahuje 65 - 70 %. Požadovaná harmonizace by měla být dosažena novelizací právní úpravy nakládání s odpady a novou zákonnou úpravou v oblasti obalů a obalových odpadů. Navíc je potřebné provést novelizaci zákona č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší, vyhlášky č. 117/1997 Sb. o emisních limitech, zákona č. 138/1973 Sb. o vodách a dokončit připravovanou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství o podmínkách využívání odpadů jako hnojiva.

Příprava na vstup do EU a harmonizace legislativy postupuje v souladu s novou Státní politikou životního prostředí (usnesení vlády ČR č. 323 ze dne 14. dubna 1999), která klade větší důraz na implementaci principu trvale udržitelného rozvoje.

Přednášku »Povinnost zpětného odběru výrobků a obalů podle zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech« přednesl Ing. Karol Durdík z MŽP ČR. Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech stanovil v §18 a §19 základní povinnosti pro uvádění výrobků a obalů na trh z hlediska možnosti využití jejich nespotřebovaných částí nebo odpadů z nich. Ustanovení zákona jsou podrobněji upravena nařízením vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů a vyhláškou MŽP č. 338/1997 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Přednášku »Páté výročí Národního programu označování výrobků ochrannou známkou Ekologicky šetrný výrobek« přednesl Ing. Immo Bellman z MŽP ČR. Tento program je zpracováván tak, že stále čerpá nejnovější teoretické, ale i praktické zkušenosti národních i nadnárodních ekolabelingových programů (SRN, Rakousko, Kanada, Skandinávské země). Naším zásadním úkolem je systematická harmonizace českého Programu s ekolabelingovými programy zemí OECD a především pak s programem EU.

Přednášku »Posuzování zdravotní nezávadnosti druhotných surovin« autorek MUDr. Magdaleny Zimové, CSc., Mgr. Jarmily Preslové, MUDr. Marie Hostičkové a Ing. Pavly Šrůtkové, všech ze Státního zdravotního ústavu Praha, přednesla MUDr. Zimová, CSc. Ve svém vystoupeni uvedla, že posuzování zdravotní nezávadnosti stavebních výrobků má u nás dlouholetou tradici již od roku 1966. V současné době se řídí především zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a Nařízením vlády č. 178/1997 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 81/1999 Sb.

Ve Státním zdravotním ústavu byly v souladu s článkem 3 NV č. 178/1997 Sb., vypracovány metody posuzování zdravotní nezávadnosti stavebních výrobků z hlediska jejich vlivu na vnitřní ovzduší staveb (indoor) a na životní prostředí především na vodu a půdu, které využívají současné poznatky toxikologie a ekolotoxikologie a jsou plně v souladu s předpisy EU. Postup při hodnocení stavebních výrobků je určen především účelem a rozsahem jejich použití a jejich chemickým použitím. Výsledkem je obecné vymezení posuzovaných vlastností, které deklarují jejich zdravotní nezávadnost.

O »Využívání odpadu ze stavebnictví v brněnském regionu« referoval Ing. Pavel Novotný, CSc. z Územního odboru pro brněnskou oblast MŽP ČR. Popsal situaci hospodaření s odpady v brněnské oblasti v uplynulých šesti letech. Dále pojednal o problematice recyklace stavebních odpadů a informoval o hodnocení aktivit ČR na úseku odpadového hospodářství provedeném pracovní skupinou OECD a Evropské komise v roce 1998, které bylo publikováno v dubnu 1999 MŽP ČR.

Z vlastních aktivit VÚSH, a. s. byly předneseny následující přednášky:

 • Ing. Jitka Fáberová »Zkušenosti s využíváním klasických i fluidních popelů a popílků a energosádrovců v zahraničí«;
 • Ing. Soňa Grabovská »Fluidní popely a popílky v suchých maltových směsích«;
 • Ing. Pavel Leber »Využití druhotných surovin ve výrobě betonu«;
 • Ing. Marek Hiersch »Využití druhotných surovin ve výrobě umělého kameniva«;
 • Michaela Suchardová »Normalizační činnost VÚSH, a. s. v oblasti využívání druhotných surovin«;
 • Ing. Jana Tomšejová »Ekologická vhodnost stavebních hmot z druhotných surovin«;
 • Ing. Vlasta Šabatová »Stanovení vybraných chemických složek popelů a popílků«;
 • RNDr. Theodor Staněk »Metody určování fyzikálně-chemických vlastností popelů a popílků«;
 • RNDr. Wail Khazal »Ekotoxicita stavebních hmot a metodika stanovení«;
 • Ing. Dalibor Částek »Měření radioaktivity druhotných surovin a výrobků z nich«;
 • Ing. Josef Knězek, CSc. »Stavební hmoty z druhotných surovin a jejich užitná trvanlivost«;
 • Ing. Ilona Bydžovská »Záměna přírodního sádrovce v cementárnách«;
 • Ing. Stanislav Řihánek »Využití energosádrovců a energosádry«;
 • Ing. Vladimír Hampl, František Vaverka »Popílky pro aplikace v asfaltových výrobcích«.

Prof. Ing. Jiří Brandštetr, DrSc. z Chemické fakulty VUT Brno uvedl přednášku »Některé perspektivní anorganické kompozitní materiály pro 21. století«. Ve svém vystoupení poukázal zejména na:

 • pokroky ve výrobě portlandského slívku,
 • belitický příp. beliticko-sulfoaluminátový slínek,
 • sulfoferoaluminátový slínek;
 • beliticko-fluoraluminátový cement,
 • využívání křemičitého úletu,
 • betony bez makrodefektů,
 • polymercementové kompozity,
 • polymerbetony,
 • vysokopevnostní betony,
 • struskoalkalické cementy a betony,
 • aplikaci uhlíkových vláken,
 • fosfátové cementy a betony a další.

Ing. Miroslav Ecler, CSc., z E-Consultingu Brno přednesl přednášku »Využití odpadů z hutní výroby v Třineckých železárnách, jako kvalitní druhotné suroviny pro stavebnictví«. Uvedl, že v roce 1998 vzniklo v Třineckých železárnách 1.687.500 tun odpadů, z nichž bylo recyklováno 1.377.200 tun; z celkového množství bylo 131.500 tun odpadů »N«. Vyzvedl možnost používat strusky produkované hutními provozy pro různé druhy násypů a podsypů a budování silničních i železničních těles. K těmto účelům je možno využívat i strusky ze starých hald. Využívání těchto druhotných surovin je třeba podpořit zákonnými normami.

O »Situaci ve využívání popílku zejména ve výrobě pórobetonu v Polsku« informovala Dr. Genowefa Zapotoczna-Sytek, zástupkyně ředitele Výzkumně vývojového centra průmyslu betonu a pórobetonu ve Varšavě.

Přednáška prof. Ing. Petra Pytlíka, CSc.Ing. Libuše Beckerové ze Stavební fakulty VUT Brno byla věnována »Recyklaci cihelného zdiva«. Prvořadým zájmem společnosti je využívání odpadů, tj. činnost vedoucí k získávání druhotných surovin, k recyklaci odpadu, příp. k využití některých vlastností odpadů. Tyto zájmy musí společnost sama podporovat legislativními, ekonomickými nástroji. Využití asanovaného cihelného zdiva bylo prakticky v širokém měřítku uplatněno ve Francii a Německu po obou světových válkách. V současné době je tato recyklace naprostou nutností z hlediska ochrany životního prostředí z důvodů omezování skládek a úspory přírodních zdrojů kameniva. Experimentální výsledky ukázaly následující zkušenosti:

 • cihlobeton z recyklovaného cihelného zdiva je možno zařadit do pevnostní třídy lehkého betonu LC 12/15, podmíněně do LC 15/18,
 • podíl cihelné drtě frakce 4 - 8 mm možno dávkovat nejvýše do 50 % a zbytek doplnit přírodním kamenivem téže frakce,
 • množství cementu v betonu 350 kg·m-3 a vodní součinitel w = 1 (poměr cementu a vody).

Závěrečnou přednášku přednesl Ing. Zdenko Bruthans ze Stachema-Bratislava. Týkala se »Praktické aplikace samohutnicího betonu«. Na videozáznamu demonstroval možnosti ztekucení betonové směsi pomocí speciálních plastifikátorů.

Konference přinesla celou řadu nových poznatků významných pro rozšiřování používání druhotných surovin ve stavebnictví. Na tuto konferenci naváže v listopadu 2000 V. technická konference VÚSH, a. s. v Brně.

Autor: Ing. Jaroslava Ledererová
Foto: -