Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

FOAMGLAS PERINSUL - technicky dokonalé odstraňování zatížených tepelných mostů

Tradičním tepelně-technickým problémem obvodových stavebních konstrukcí je výskyt tzv. tepelných mostů. Jedná se o místa, kde je výrazně snížený tepelný odpor konstrukce a dochází k nežádoucímu úniku tepla z objektu. Tento efekt se nejvýrazněji projevuje u nízkoenergetických a pasivních domů, kde je zbytek objektu velmi dokonale tepelně izolován.

Únik tepla navíc není jediným negativním důsledkem přítomnosti těchto tepelných mostů v konstrukci. Pro některé konstrukce byla nalezena řešení, která tepelné mosty výrazně omezují nebo zcela odstraňují. Dosud však bylo velmi obtížné řešit masivní tepelné mosty v místě styku paty nosné stěny a základové konstrukce. Materiál FOAMGLAS® PERINSUL umožňuje i tyto tepelné mosty odstranit velmi účinně a současně jednoduše.

Pěnové sklo FOAMGLAS®

Izolační prvek PERINSUL (viz obrázek 1) je vyroben z pěnového skla FOAMGLAS®. O materiálu FOAMGLAS® byla již v tomto časopise několikrát zmínka (naposledy 05/2005). V krátkosti si připomeňme nejdůležitější informace o tomto materiálu (více naleznete na www.foamglas.cz).

Obr. 1: FOAMGLAS® PERINSUL
Obr. 1: FOAMGLAS® PERINSUL

Pěnové sklo FOAMGLAS® je vyrobeno ze speciálně připravené směsi skleněného a uhlíkového prášku. Po zahřátí směsi na 1000°C dochází k natavení skla a k oxidaci uhlíku na CO2. Ve sklovině se vytvoří drobné bublinky, jejichž skleněné stěny jsou zcela uzavřené. Po vychlazení a obroušení kůrky vzniká základní blok izolace o rozměrech 600 x 450 x 160 mm.

Pěnové sklo FOAMGLAS® je v celé své hmotě parotěsné, vodotěsné a nenasákavé. Přitom si zachovává všechny výhody skla, jako je nehořlavost (třída A1 dle EN 13501), vysoká pevnost (0,7 až 1,6 MPa), tuhost (E = 800 až 1500 MPa), tvarová stabilita a ekologická nezávadnost. Právě extrémně vysoká pevnost a nestlačitelnost pěnového skla FOAMGLAS® jsou nejdůležitější vlastnosti, které jsou plně využity v prvku PERINSUL.

FOAMGLAS® PERINSUL

Pro výrobu izolačních bloků FOAMGLAS® PERINSUL je používáno vysoko-pevnostní pěnové sklo FOAMGLAS®. Blok FOAMGLAS® PERINSUL je ve výrobně ze všech stran opatřen asfaltovým zátěrem. Na horním a spodním líci je navíc nalepena ochranná fólie vyztužená vlákny. Bloky mají standardní délku 450 mm a volitelné šířky od 115 do 440 mm, které odpovídají šířkám nejčastěji používaných cihel. Bloky FOAMGLAS® PERINSUL lze vyrobit v tloušťkách od 50 do 150 mm. Díky svému formátu a povrchové úpravě lze FOAMGLAS® PERINSUL ukládat do maltového lože stejně jako cihly (viz obrázek 2). Obdobně se po vytvrdnutí spodního maltového lože na bloky FOAMGLAS® PERINSUL vyzdívá první vrstva cihel (viz obrázek 3).

Obr. 2: Ukládání bloků FOAMGLAS® PERINSUL do maltového lože
Obr. 2: Ukládání bloků FOAMGLAS® PERINSUL do maltového lože
Obr. 3: Ukládání první vrstvy cihel do maltového lože na bloky FOAMGLAS®PERINSUL
Obr. 3: Ukládání první vrstvy cihel do maltového lože na bloky FOAMGLAS®PERINSUL

Bloky FOAMGLAS® PERINSUL mají testovanou únosnost min. 1,6 MPa (160 tun/m2!). Vzhledem k faktu, že na stabilitě tohoto tepelně-izolačního prvku závisí stabilita celého objektu, doporučuje výrobce pro PERINSUL uvažovat povolené výpočtové zatížení max. 0,45 MPa (bezpečnostní koeficient >3,0). S materiálem FOAMGLAS® PERINSUL byly prováděny i dlouhodobé zatěžovací testy pro zatížení 1,0 MPa po dobu 10 let, kdy na vzorcích nebyly zaznamenány žádné deformace ani trhliny.

Hlavním úkolem izolačních bloků FOAMGLAS® PERINSUL je odstranění tepelných mostů. Proto vedle dostatečné pevnosti jsou velmi důležité také jeho tepelně-izolační vlastnosti. FOAMGLAS PERINSUL® má velmi nízkou tepelnou vodivost (λ = 0,049 W/mK), která je díky parotěsnosti a nenavlhavosti materiálu FOAMGLAS® zcela neměnná v čase. Velmi kvalitní tepelná izolace tak může proběhnout i v místech s vysokým tlakovým zatížením. Použitím prvků FOAMGLAS® PERINSUL je proto možné definitivně odstranit i tepelné mosty v nosných konstrukcích.

Význam odstranění tepelných mostů v nosných konstrukcích.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, zvýšené tepelné ztráty nejsou jediným negativním důsledkem výskytu tepelných mostů v obvodových nosných konstrukcích. V zimním období tepelný most v nosné konstrukci způsobuje pokles teploty vnitřního povrchu. Pokud teplota poklesne pod teplotu rosného bodu dochází ke kondenzaci vodní páry obsažené ve vnitřním vzduchu. Pokud poklesne teplota vnitřního povrchu konstrukce pod hranici rosného bodu, dochází proto ke kondenzaci vzdušné vlhkosti na povrchu (v závislosti na průběhu teploty v konstrukci i v určité oblasti pod povrchem). Zkondenzovaná vlhkost v konstrukci a na jejím povrchu vytváří ideální podmínky pro výskyt plísní, o jejichž negativním vlivu na kvalitu užívání objektu nelze pochybovat. Současně přítomnost plísní a vlhkosti ohrožuje i samotnou konstrukci (viz obrázek 4).

Obr. 4: Plíseň - typický projev tepelného mostu v patě nosné stěny
Obr. 4: Plíseň - typický projev tepelného mostu v patě nosné stěny

Příklad použití prvků FOAMGLAS PERINSUL®

Jak již bylo uvedeno výše, nejčastějším místem použití izolačních bloků FOAMGLAS® PERINSUL jsou paty nosných stěn v úrovni, kde tepelná izolace podlahy prochází bez přerušení i pod nosnými konstrukcemi. Na tento detail je nutné dbát zejména u nízkoenergetických nebo tzv. pasivních domů, u kterých by tepelné mosty v patě nosných konstrukcí zcela zásadně zvyšovaly tepelné ztráty. Proto se u nízko-energetických domů často používají izolační bloky FOAMGLAS® PERINSUL vyšší tloušťky (namísto standardních 50 mm se používá 100 až 150 mm) a přerušení tepelného mostu se provádí i pod vnitřními stěnami a příčkami (viz obrázek 5).

Obr. 5: Tloušťky bloků FOAMGLAS® PERINSUL u nízkoenergetických domů se volí vyšší a bloky se používají i pod vnitřními stěnami a příčkami
Obr. 5: Tloušťky bloků FOAMGLAS® PERINSUL u nízkoenergetických domů se volí vyšší a bloky se používají i pod vnitřními stěnami a příčkami

Dalším místem, kde se používají izolační bloky FOAMGLAS® PERINSUL jsou spodní části atik, kde se eliminuje tepelný most v místě „chybějící tepelné izolace" střechy.

Závěr

Z výše uvedeného vyplývá, že FOAMGLAS® PERINSUL je současně konstrukční materiál i vysoce účinná a spolehlivá tepelná izolace. Od roku 1999, kdy byl tento výrobek uveden na český trh se každoročně zvětšuje počet staveb, ve kterých byl použit. Stále ještě má naše stavebnictví „co dohánět", neboť roční spotřeba bloků FOAMGLAS® PERINSUL se pohybuje např. jen na území Beneluxu okolo 1000 m3 ročně.

Na materiálu FOAMGLAS® PERINSUL byla úspěšně prováděna řada testů, které potvrdily jeho vysokou spolehlivost. Vzhledem k náročné funkci, kterou tento materiál ve stavbě plní je v jeho výpočtové pevnosti 0,45 MPa (45 tun/m2) již zahrnutý vysoký koeficient bezpečnosti a PERINSUL je proto výrobcem materiálu FOAMGLAS® jako jediný výrobek z pěnového skla doporučený a garantovaný pro přerušení zatížených tepelných mostů v nosných stěnách.

FOAMGLAS® PERINSUL je pouze jedním z příkladů zajímavého využití pěnového skla FOAMGLAS® ve stavebních konstrukcích. Více o tomto materiálu se dozvíte na www.foamglas.cz nebo u zástupce výrobce.


1 Ing. Jan Vychytil, produktový specialista firmy AZ Flex
Autor: Ing. Jan Vychytil
Foto: Archiv firmy