Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Hnědé uhlí – alternativní zdroj tepelné energie pro domácnost, obec i firmu

Dnes existuje několik možností, jakým zdrojem tepla vytápět objekty. Jednu z možných alternativ nabízejí Severočeské doly a.s. Coby producent dodává na trh palivo sloužící jako zdroj energie – hnědé uhlí a zároveň propaguje i moderní technologii spalování hnědého uhlí v automaticky řízených teplovodních kotlích. S pomocí moderních uhelných kotlů je možné s rozumnými náklady a minimalizovanou náročností na obsluhu toto palivo přeměnit na tepelnou energii. Na českém trhu je několik výrobců těchto kotlů.

Severočeské doly a.s. mají jako producent hnědého uhlí desetiletou tradici na českém trhu. Vznikly restrukturalizací českého hnědouhelného průmyslu v roce 1994 sloučením Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice. V roce 2004 dosáhly podílu 44,85 % na českém trhu při těžbě 21,75 mil. tun hnědého uhlí. Produkce Dolů Nástup Tušimice je směřována do společnosti ČEZ. Jakostní, tříděné hnědé uhlí z Dolů Bílina je dodáváno pomocí distribuční sítě maloodběratelům.

K produktům Severočeských dolů patří tzv. kostka, ořech 1, ořech 2, hruboprachy a průmyslové směsi. Též nabízí směsi aditivované hydroxidem vápenatým, používané u středních energetických zdrojů ke snížení emisí oxidu siřičitého SO2. Povrchová těžba uhlí představuje velký zásah do okolní krajiny. Její rekultivace je jednou z hlavních priorit společnosti. Obtížnost rekultivací spočívá zejména v nepříznivých vlastnostech hornin sypaných na výsypková tělesa. Jde o horniny, které jsou mechanicky nestabilní vůči větrné a vodní erozi, díky níž získávají nepříznivé vlastnosti.

K systematickému rozvoji rekultivace došlo v 50. letech a dodnes se tento obor neustále vyvíjí. Souhrn všech opatření k ochraně životního prostředí mají Severočeské doly a.s. zpracovány do dvou studií – „Ekologická tvorba krajiny po ukončení těžební činnosti“ a „Dlouhodobý generel rekultivací“. Tyto studie poskytují ucelený obraz o podobě nově utvářeného území a jeho začleňování do krajiny Severních Čech.

Severočeské doly a.s. se také snaží napomoci zákazníkům při volbě zdroje energie pro vytápění objektů a ohřev teplé užitkové vody. Hnědé uhlí je již dlouhodobě tradičním palivem používaných na území České republiky. Vytápění pomocí tohoto energetického zdroje je podstatně levnější než při využití elektřiny nebo plynu. Producent hnědého uhlí, Severočeské doly a.s., navíc na toto palivo poskytuje maloodběratelům po dobu tří let slevu ve výši 8 % z ceny paliva právě při využití v automaticky řízených kotlích vyjmenovaných značek.

Využití hnědého uhlí, jako levného zdroje tepelné energie pro domácnosti, bránila do nedávné doby neexistence technologie, umožňující s minimálními zásahy obsluhy jeho spálení v moderním kotli se zásobníkem paliva.

Též se projevovala politika upřednostňování elektřiny a plynu, jako ekologicky „šetrnějšího a čistšího“ zdroje tepelné energie, což v konečném efektu nemusí být vždy pravda. Dnes po několikaletém vývoji, na němž se v některých případech podílely i Severočeské doly a.s., jsou k dispozici kotle se zásobníky paliva, určené pro spalování hnědého uhlí nebo (v případě výkonů od 80 kW) jeho kombinací s dřevní štěpkou. Jsou vybaveny tak, aby byla umožněna regulace topného procesu v závislosti na požadovaných hodnotách. To umožňuje udržení kotle v provozu i za delší nepřítomnosti obsluhy, tak, aby nebylo nutné denně odstavit kotel a poté ho znovu, se všemi negativními průvodními jevy, jako je např. zvýšená kouřivost, znovu uvádět do chodu. Díky své konstrukci umožňuje spalování uhlí s více než 80 % účinností. Volitelně lze do primárního okruhu kotle zařadit zásobníkový ohřívač vody, pro velmi úspornou a komfortní přípravu TUV.

Ke spalování v moderních automaticky řízených kotlích byl ze sortimentu hnědého uhlí z produkce SD a.s. určen ořech2. Jedná se o nejjemnější a také cenově nejdostupnější druh tříděného uhlí v malospotřebitelské síti. Na trhu jsou k dispozici kotle pod značkou EKOEFEKT, CARBOROBOT, VARIMATIK a V – Ling. Ze široké výkonové řady od 20 až do 650 kW si jistě vybere majitel rodinného domku, obec pro své objekty, školy a školky, ale také majitel firmy.

Můžeme na závěr říci, že díky použité koncepci, vysoké účinnosti spalování, která činí více než 80 %, vyspělé možnosti regulace, použitému palivu, proti minulosti výrazně nižším emisím a v neposlední řadě i podpoře ze strany Severočeských dolů, jsou kotle na hnědé uhlí dobrou volbou s rychlou návratností počátečních investic.

Autor:
Foto: Archiv firmy