Isover TWINNER – první zateplení, které zvládlo ISO 13785-2

Izolace Isover TWINNER jako první zvládla zkoušku ETICS dle ISO 13785-2 s výkonem hořáku 3 MW. Pozitivní výsledek zkoušky se odrazil na podobě nové ČSN 73 0810:2016, která mění protipožární požadavky na zateplení a která s materiály a celými zateplovacími systémy splňujícími ISO 13785-2 pracuje.

Vývoj tepelných izolací pro zateplovací systémy neustále pokračuje. Jen málokdy se však stane, že nové materiály posunou hranice v některé oblasti takovým způsobem, že nová nalezená cesta dokáže prorazit rozsáhlým normalizačním labyrintem plným protichůdných zájmů i odborných názorů a je zařazena do systému státních norem. Jedním z takových konkrétních případů je unikátní výrobek Isover TWINNER.

Obr. 1: Izolační desky Isover TWINNER pro účinné zateplení stěn s vysokou požární bezpečností

První systém, který zvládl ISO 13785-2

Isover TWINNER je sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace Isover EPS GreyWall a krycí vrstvou z izolační desky Isover TF PROFI konstantní tloušťky 30 mm.

Certifikace nového izolantu Isover TWINNER byla dokončena koncem roku 2011. Cílem vývoje bylo logické využití předností obou izolantů a získat tak lehký, pevný a vysoce účinný izolant s výbornými protipožárními vlastnostmi.

V roce 2012 proběhly rozhodující požární zkoušky celého zateplovacího systému dle ISO 13785-1 a ISO 13785-2. Velkorozměrová zkouška dle ISO 13785-2 s výkonem hořáku 3 MW byla vůbec první této velikosti realizovaná v ČR. Když je něco první a s výkonem 30× vyšším, než se běžně zkouší (ISO 13785-1 se zkouší na 100 kW), nikdo dopředu neví, jak to dopadne. Přestože byl k dispozici jen jediný test (zkouška je velmi nákladná), bylo rozhodnuto o pozvání vybrané odborné veřejnosti, konkrétně členů TNK 27, kteří pravidla požární bezpečnosti pro ČR nastavují. Extrémní požární zkouška dle ISO 13785-2, kdy oheň vycházející ze spalovací komory simulující bytovou jednotku šlehá do výše pěti metrů, dopadla výborně a potvrdila tak velmi vysokou bezpečnost celého zateplovacího systému s izolantem Isover TWINNER.

Obr. 2, 3: Vzorek zateplení s tepelnou izolací Isover TWINNER v průběhu a po ukončení velkorozměrové zkoušky dle ISO 13785-2 (3 MW, 30 minut). Zateplení fasády zůstává celistvé a nešíří ani extrémní požár. V průběhu zkoušky nedošlo k žádnému odpadávání ani odkapávání částic zateplení.

ČSN 73 0810:2016 – zpřísnění požární bezpečnosti

Zavedení nového druhu izolantu v roce 2011 a velkorozměrová požární zkouška dle ISO 13785-2 z roku 2012 tak byly důležitými kroky, které ukázaly novou cestu pro zvyšování požární bezpečnosti zateplení při zachování vynikajícího součinitele tepelné vodivosti 0,032–0,033 W/(m.K). Pozitivní zkušenosti tak mohly být nyní promítnuty do zcela nové ČSN 73 0810:2016 (s platností od 1. 8.), která zásadním způsobem mění protipožární požadavky na zateplení a v důsledku i zpřísňuje.

Norma nově v článku 3.1.3 rozděluje bytové stavby na 4 kategorie dle jejich požární výšky (PV), konkrétně na jednopodlažní objekty, objekty s požární výškou h ≤ 12 m, objekty s požární výškou 12 m << h ≤ 22,5 m a výškové objekty nad 22,5 m. Základní požadavky na reakci na oheň zateplovacího systému ETICS, samotného izolantu a index šíření požáru is jsou pro jednotlivé výškové kategorie uvedeny na obrázku 4.

Obr. 4: Zásady řešení zateplení dle požární výšky podle ČSN 73 0810:2016

Požární pruhy a další požadavky

U objektů s požární výškou 12 až 22,5 m ČSN 730810:2016 v čl. 3.1.3.3. požaduje provést v úrovni založení zateplení a nad okny každého podlaží pruh nehořlavého zateplení šíře minimálně 900 mm. Dále pak lokální požární bariéry šíře 250 mm okolo elektrických zařízení, vyústění vzduchotechniky apod. Jako ekvivalentní úpravu k uvedeným vodorovným pruhům a lokálním požárním bariérám je možno použít jiné řešení odzkoušené dle ISO 13785-1 (100 kW, 30 minut).

Dle článku 3.1.3.6 je třeba z nehořlavého systému (minerální izolace) provést i další místa:

 • prostory vnějších únikových cest (vnější schodiště, pavlače) do vzdálenosti 1,5 m (měřeno po obvodu objektu),
 • průjezdy, průchody (ze všech stran),
 • podhledy horizontálních částí (při ploše na 1 m2 nebo šířce římsy nad 0,3 m),
 • mezi jednotlivými objekty svislým pruhem šíře min. 900 mm,
 • okolo otvorů vnitřních schodišť do vzdálenosti 1,5 m (po celé výšce, měřeno po obvodu objektu),
 • v oblasti bleskosvodu min. 250 mm na každou stranu (nebo umístit svod min. 100 mm od fasády).

Alternativou k uvedeným požadavkům čl. 3.1.3.6 je provedení zateplení s krycí vrstvou třídy reakce na oheň A1/A2 tloušťky min. 25 mm s požární zkouškou dle ISO 13785-1 (100 kW, 30 minut) a zároveň ISO 13785-2 (3 MW, 30 minut). Uvedenému požadavku vyhoví např. systémy TWINNER.

Zateplení na zateplení – objekty do 22,5 m

V případě, že je třeba zateplovat již zateplený objekt, požadavky stanovuje odst. 3.1.3.6. a 3.1.3.8. Obecně platí požadavky pro běžné zateplení s tím, že požární pruhy je třeba provádět až na nosnou nehořlavou stěnu. Také pro zateplení na zateplení se považuje za vyhovující provedení zateplení s krycí vrstvou třídy reakce na oheň A1/A2 tloušťky min. 25 mm s požární zkouškou dle ISO 13785-1 (100 kW, 30 minut) a zároveň ISO 13785-2 (3 MW, 30 minut) – vyhoví např. systémy TWINNER.

Zjednodušení zateplení pomocí systémů TWINNER

Zateplovací systémy s izolantem Isover TWINNER při splnění všech protipožárních požadavků výrazně zjednodušují provedení, protože není nutno vkládat vodorovné ani svislé pásy minerální izolace a řešit další předepsaná opatření.

Výhody zateplení s Isover TWINNER

 • Třída reakce na oheň izolantu B-s1,d0.
 • Výborné izolační vlastnosti (λD = 0,032–0,033 W/m.K).
 • Zajištění požární bezpečnosti dle ČSN 73 0810:2016 (bez dělících pruhů MW).
 • Vysoká požární bezpečnost již v průběhu zateplovacích prací.
 • Jednoduchá aplikace (minimální hmotnost).
 • Výborné mechanické vlastnosti.
 • Běžné tloušťky izolace až 300 mm (vhodné i pro pasivní domy).
 • Možnost aplikace na přímém slunci (možnost montáže z lávek, není nutné stínění jako u grafitových EPS).

Závěr

Izolační desky Isover TWINNER jsou v současnosti zařazeny mezi systémová řešení BAUMIT, WEBER a dalších výrobců zateplovacích systémů. Provedení velkorozměrové zkoušky dle ISO 13785-2 potvrdilo velmi vysokou úroveň požární bezpečnosti a dle nové ČSN 730810:2016 umožňuje výrazné zjednodušení provedení zateplení při využití všech výhod systému. Podrobnosti o ucelených systémech BAUMIT TWINNER a Weber Therm Twinner jsou uvedeny na stránkách nositelů systémů, podrobnosti o výrobku Isover TWINNER v katalogu Isover pro fasádní systémy.

Autor: Ing. Pavel Rydlo
Foto: Archiv firmy