Izolační deska Kooltherm® K17 pro zateplení

Jde o izolační desku z resolové pěny, která je opatřena na jedné straně povrchovou úpravou na bázi skleněné tkaniny a na druhé straně uzavřenou izolační hliníkovou fólií, na níž je sádrokartonová deska tl. 12,5 mm. Celá deska se používá pro vnitřní zateplení stěn a stropů, uplatní se zejména při tepelné modernizaci budov. Sádrokartonová povrchová úprava umožňuje snadnou a rychlou montáž.

Úvod

Desku Kingspan Kooltherm® K 17 lze díky její vysoké izolační schopnosti a sádrokartonové povrchové úpravě použít jako izolační materiál pro rekonstrukce vnitřních stěn a stropů. Výborné tepelnětechnické parametry umožní minimalizaci tloušťky stavební konstrukce. Toho lze výborně využít především při rekonstrukcích, kdy většina obytné plochy a obytného prostoru zůstane zachována.

Výrobek se skládá z tuhé izolační desky z rezolové pěny. Na vnější straně je deska opatřena reflexní ochranou hliníkovou fólií, která slouží také proti průniku páry sádrokartonovou deskou o tloušťce 12,5 mm. Na vnitřní straně je deska opatřena povrchovou úpravou na bázi skleněné tkaniny, což umožňuje její přilepení přímo na stěnu. Tato skladba je vhodná pro vnitřní zateplení a přináší jednoduchou a rychlou montáž.

Izolační deska Kooltherm® K17

Tepelněizolační pěna

Resolová pěna je nehořlavý a samozhášivý materiál. Ještě pozoruhodnější na tomto materiálu je jeho vynikající schopnost tepelně izolovat. Mezi klasickými, tzn. vzduchovými pěnovými tepelnými izolacemi má nejlepší lambdu (součinitel tepelné vodivosti) na úrovni 0,020 W/(mK). Je to měřená, to znamená skutečná hodnota; běžný pěnový polystyrén nebo běžná minerální vata má tento součinitel od úrovně 0,035 W/(mK) a vyšší (=horší).

Standardní rozměry

Vnitřní izolační deska Kingspan Kooltherm® K17 je standardně k dostání v rozměrech 2 600 × 1 200 mm. U desek o tloušťce větší než 140 mm pak s polodrážkou. V případě potřeby odlišných rozměrů nebo úpravy okrajů (např. pero-drážka) se zákazník může obrátit na zákaznický servis. Tyto tepelněizolační desky či panely lze řezat či krátit na menší plochy.

Tepelný odpor stěny

Deska se dodává jako kompaktní celek, u níž výrobce uvádí tepelný odpor (desky) Rc v jednotkách m2K/W, tzn. vztažený na jeden m2 jeho plochy. Uvádí ho tab. 1.

Tab. 1: Tepelně technické vlastnosti izolační desky Kingspan Kooltherm® K 17

Tloušťka izolace [mm]Tloušťka desky [mm]Odpor R izolace [W/(m2K)]Odpor R SDK [W/(m2K)]Odpor Rc desky celkem [W/(m2K)]
5062,52,5000,0382,5
6072,53,0000,0383,0
7082,53,5000,0383,5
8092,54,0000,0384,0
90102,54,5000,0384,5
100112,55,0000,0385,0
120132,56,0000,0386,0

Součinitel prostupu tepla zateplené stěny

Nás však více zajímá součinitel prostupu tepla celé zateplené stěny U. Ten se počítá tak, že k celkovému tepelnému odporu R = RZ + RC, což je součet tepelného odporu cihlové stěny (s omítkami a povrchovými úpravami) a izolace Kooltherm® K17 dané tloušťky, přičteme oba normové odpory při přestupu tepla na vnitřní straně 0,13 m2K/W a na venkovní straně straně 0,04 m2K/W (celkem 0,17 m2K/W) a z výsledku vypočítáme převrácenou (reciprokou) hodnotu. Lze to matematicky zapsat jako

Ukažme si to na příkladu staré obvodové zdi tloušťky 30 cm postavené z plných cihel. Při obvyklé hodnotě součinitele tepelné vodivosti cihelného střepu λB = 1 W/(mK) je tepelný odpor této zdi RB = 0,3/λB = 0,3 W/(mK). Když k této hodnotě připočteme tepelný odpor zateplení Kingspan Kooltherm® K17 tloušťky 50 mm o velikosti 2,5 m2K/W, dále normový tepelný odpor vzduchové mezery 0,415 m2K/W a konečně oba přestupové odpory (0,17 m2K/W), vyjde nám součinitel prostupu tepla podle normy na úrovni UN = 0,291 W/(m2K).

V tab. 2 jsou ve třetím a pátém sloupci uvedeny hodnoty spočítané podle normy ČSN EN ISO 6946. Norma je logicky nepřesná, protože zavádí konstantní tepelný odpor vzduchové mezery pro různé tloušťky i při neexistenci proudění, tzn. při minimálním teplotním spádu [1]. Ve čtvrtém a šestém sloupci jsou tytéž veličiny – odpory vzduchové mezery a součinitele prostupu tepla – spočteny podle [1]. Výsledky jsou mírně lepší a zřejmě i bližší realitě. Ve výpočtech není zahrnut faktor korekce 0,05.

Parotěsnost

Za připomenutí stojí také výjimečná parotěsnost na úrovni faktoru difúzního odporu μ = 583. Ta je dána jednak uzavřenou pórovitostí velmi jemné resolové pěny, ale také hliníkovou fólií, přes kterou neprostoupí nejen pára, ale ani případný kondenzát. Fólie navíc svou nízkou emisivitou znatelně zvyšuje tepelný odpor vzduchové mezery, viz tab. 2, což může oddálit či odstranit vznik rosného bodu v celé konstrukci. Při správném provedení vnitřního zateplení Kingspan Kooltherm® K17 lze uchovat nosné zdivo zcela suché. Je však vhodné zabránit uživatelskému proděravění hliníkové fólie skobami a hřebíky.

Pružnější vytápění

Vnitřní izolace má výhodu také v tom, že rychleji reaguje na start a regulační akce otopné soustavy. V místnosti se zkrátka ustaví požadovaná teplota vzduchu a stěn mnohem rychleji, než v původním těžkém zdivu z plných cihel s vysokou akumulací a tepelnou vodivostí.

Tab. 2: Tepelně technické vlastnosti cihlového zdiva plných cihel CP zatepleného izolačními deskami Kingspan Kooltherm® K 17 celé tloušťkové řady.

Odpor R desky celkem [W/(m2K)]Odpor R zdiva 30 cm [W/(m2K)]Odpor vzduchové mezery 4 cmSoučinitel U
NormaRedakceNormaRedakce
2,550,30,4150,9730,2910,250
3,050,30,4150,9730,2540,223
3,550,30,4150,9730,2250,200
4,050,30,4150,9730,2030,182
4,550,30,4150,9730,1840,167
5,050,30,4150,9730,1680,154
6,050,30,4150,9730,1440,133

Služby výrobce

Kingspan Insulation poskytuje zdarma technický servis a poradenství. Zájemce se může na něho obrátit ve všech otázkách týkajících se výrobků Kingspan a jejich použití, dále s otázkami týkajícími se technických doporučení, výpočtů tepelných odporů, rosného bodu nebo ohledně doporučení pro zpracování návrhu tepelněizolačního opatření a způsobu montáže.

Technický servis je k dispozici v pracovní dny od 8.30 do 17.00 hod., na emailu technical@kingspaninsulation.cz.

Více informací naleznete na stránkách www.kingspaninsulation.cz.

Závěr

Izolační deska Kooltherm® K17 pro vnitřní zateplení je výjimečná jak svými technickými vlastnostmi, tak – a to zejména – svojí koncepcí. Kompletní panel s integrovanou funkční hliníkovou fólií a SDK deskou umožňuje rychle, účinně a přesně realizovat vnitřní zateplení ve všech budovách, včetně historických. A to vše jednoduchým a rychlým montážním způsobem, bez zvláštní pozornosti k fyzikálně stavebním detailům, které zásadně rozhodují o výsledku.

Literatura a zdroje:

[1] Hejhálek, Jiří: Tepelné záření a navrhování reflexních fólií do staveb, Vega, společnost s ručením omezeným 2014.

¹) Zpracováno podle firemní dokumentace a vlastních poznatků
Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy