Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Jak aplikovat povrchové úpravy na betonové podklady znečištěné olejem?

Stavby, které byly v minulosti využívány jako výrobní závody, se poměrně často potýkají s přítomností oleje v konstrukcích, zejména ve stropu. V takových případech nastává při opravách otázka, zda lze na konstrukci nanést nátěr, nebo použít epoxidovou pryskyřici jako adhezní můstek. Odpověď na tuto otázku záleží mimo jiné na druhu oleje, kterým byl beton kontaminován.

Problematika znečištění podkladu olejem

V některých případech (surová ropa, nebo silně zoxidované použité oleje) může docházet k povrchovému poškozování cementového tmelu a potažmo betonu. Při zvýšeném působení a u subtilních konstrukcí (stropní desky trámových stropů starších objektů) může být ohrožena i jejich funkce.

Chemické působení není s přítomností oleje většinou přímo spojené. Negativní působení olejů je spíše fyzikálního charakteru. U běžných betonů dochází k nasycení pórového systému, a dle prováděných zkoušek a dle DIN a ÖNORM, dochází k poklesu pevností betonu o 10 % až 20 %. Současně je znehodnocen povrch konstrukcí, a to i na opačném líci, než na kterém dochází ke kontaminaci.

Povrch konstrukce je potom mastný a může docházet i k úkapům pod konstrukci. Dále je ovlivněna adheze materiálů na podklad a na konstrukce je nemožné aplikovat další vrstvy, ať již omítkové, nebo nátěrové. Vždy je zde riziko, že bude nadále docházet k dalšímu průniku olejů (omítkovými systémy), nebo oddělení nových vrstev od podkladu. Problémem může být i nepříjemný čichový vjem vystupující z konstrukce.

Z výše popsaného vyplývá, že možnosti použití betonové konstrukce kontaminované oleji, je vázáno na míru kontaminace a na druhu oleje, kterým je konstrukce nasycena. To je potřeba stanovit stavebně technickým průzkumem. V případě zaolejovaných konstrukcí je nutné vycházet z varianty, že konstrukce má snížené fyzikálně mechanické vlastnosti a že bude snížena schopnost adheze nových vrstev na povrch konstrukce. Chemické poškození konstrukce by bylo na jejím povrchu patrné. Pevnostní charakteristiky je nutné stanovovat destruktivně, protože by mohlo dojít ke zkreslení výsledků.

Vzorek kontaminovaného (nahoře) a nekontaminovaného betonu (dole)

Sanace povrchů zasažených olejem

Předchozí popis možných komplikací při kontaminaci konstrukce olejem naznačuje, že i provedení povrchové úpravy na zaolejovaném povrchu není snadné.

Je možné pokusit se povrch konstrukce vyčistit (mýdly a průmyslovými emulzemi), ale jedná se o řešení dočasné, obvykle komplikované a s nejistým úspěchem. V okamžiku, kdy je konstrukce nasycena, dochází obvykle po očištění povrchu v poměrně krátkém časovém úseku k opětovné kontaminaci povrchu. Pak je potřeba přistoupit k sanačnímu zásahu takovým způsobem, který průniku olejů zabrání, nebo zajistí přídržnost i přes špatné vlastnosti podkladu.

Pro zajištění adheze reprofilačních malt na povrch konstrukce je možné tyto vrstvy k povrchu mechanicky přikotvit.

Pro zajištění adheze reprofilačních malt na povrch konstrukce je možné tyto vrstvy k povrchu mechanicky přikotvit. Tj. do podkladu dát dostatečné množství trnů (v závislosti na použití a případném statickém výpočtu), k nim přivázat výztužnou síť, nebo celý armokoš a následně provést reprofilaci, nebo přibetonávku. I zde hrozí, že časem dojde k průniku olejů k povrchu a tím znovu i k výskytu již řešeného problému.

Pro aplikaci nátěru na povrch olejem kontaminované konstrukce se jako nejvhodnější jeví použití epoxidových pryskyřic, které mají v důsledku použitých přísad schopnost zakotvit se i do oleji znečištěného podkladu. Jedná se o materiály s promotéry adheze. Takovým materiálem je např. UNICRETE AME, který společnost BETOSAN s.r.o. zařadila do nabídky. Je možné jej použít jako epoxidový adhezní můstek i jako uzavírací nátěr na povrch kontaminované konstrukce.

U běžných betonů dochází k nasycení pórového systému a dle prováděných zkoušek a dle DIN a ONORM dochází k poklesu pevnosti betonu o 10 - 20 %. Současně je znehodnocen povrch konstrukcí, a to i na opačném líci.

Závěr

Vzhledem ke komplikovanosti čištění a jeho dočasnému účinku je použití materiálu s promotéry adheze obvykle jedinou možností, jak problém s kontaminovanou konstrukcí vyřešit. Nejedná se pouze o nosné konstrukce, ale i o konstrukce podlah a konstrukce úkapových jímek apod.

Autor: Ing. Zdeněk Vávra
Foto: archiv firmy Betosan, s. r. o.