Jak na beton aneb průvodce betonářskou kuchyní: 4. díl – Jak dopravit a uložit beton do konstrukce?

Při objednávce betonu se rozhoduje nejen o nákupu samotného materiálu a jeho dopravě na stavbu, ale také o způsobu, jak ho uložíme do konstrukce. Ukládat můžeme různými způsoby – přímo z mixu, pomocí čerpadel či bádie. Trendem se stává ukládání betonu pomocí mobilních čerpadel.

V současné době se přímo z mixu ukládá asi 60 % betonu, pomocí čerpadel průměrně 39 %, zbývající procento připadá na tzv. bádie, což jsou trychtýřovité nádoby zavěšené na jeřábu. V Praze je poměr ukládání pomocí čerpadel vyšší, činí až 60 %.

Aby se dal beton čerpat, musí mít vhodnou skladbu. O návrh správné skladby čerpatelných betonů se stará technolog betonárny. Vhodný stroj – čerpadlo – pak na základě požadavku betonárny zajistí dispečer čerpadel. Ten zohlední potřebnou vzdálenost čerpání, požadovaný hodinový výkon a pošle na stavbu ten správný prostředek pro čerpání.

Tip: Nabídku čerpadel „Rozměrovou tabulku čerpadel skupiny ­Českomoravský beton“ si lze stáhnout na www.transportbeton.cz v části „čerpání a doprava”. Interaktivní přehled čerpadel mohou zájemci najít na stránkách www.tbg-metrostav.cz v části „čerpání betonu”.

Typy čerpadel

Čerpání betonu se provádí za pomoci mobilních i stabilních čerpadel, automixů s čerpadlem na nástavbě (tzv. pumpomixů) a betonovacích věží (velké stavby). Největší mobilní čerpadlo v České republice má délku ramene 58 metrů, běžně se používají čerpadla s délkou ramene od 17 m. Tento údaj představuje možnou vzdálenost čerpadla od konstrukce, neboli délku výložníku, zkrátka délku ramene čerpadla s trubkou. K tomuto rameni lze připojovat další hadice. Ty však leží na konstrukci a manipulace s nimi dobu ukládání betonu do konstrukce značně prodlužuje. Malá přívěsná čerpadla lze použít pro beton s kamenivem do 16 mm, avšak tato čerpadla nejsou vhodná např. pro drátkobetony z důvodu rizika ucpání. Tloušťka použitých hadic závisí nejen na receptuře betonu, ale také na způsobu manipulace s nimi. Standardně se používá průměr 125 mm, v případě ruční manipulace s hadicemi se používá průměr 100 nebo 65 mm. Při použití užších průměrů hadic betonárna navrhuje úpravu receptury na drobnější kamenivo.

Mobilní čerpadlo na beton připravené k čerpání betonu na stavbě RD

Čerpatelný čerstvý beton musí mít odpovídající skladbu, aby nedo­cházelo k neúměrnému tření o stě­nu potrubí případně o zaklínění jed­notlivých zrn kameniva. Čerpatelnost betonu závisí zejména na obsahu jemných zrn kameniva a množství cementu, tvaru a maximální velikosti zrna kameniva, průměru použitého potrubí a konzistenci čerstvého betonu. Je vhodnější použít těžené kamenivo s hladkým povrchem kulatých zrn. Osvědčilo se používání popílku.

Zbytky betonu při čerpání

Při čerpání betonu se nevyhneme zbytkům, které zůstávají v trubkách a hadicích po ukončení betonáže. Čím delší je trasa čerpání a čím větší je jejich průřez, tím větší bude zbytek (při 100 m potrubí o průměru 125 mm jde o 1,3 m3 betonu!). Eliminaci zbytků lze řešit několika způsoby, buď navýšením objednávky o toto množství betonu, nebo vytlačením zbytkového betonu vzduchem (u velkých staveb), případně se beton z potrubí stáhne do násypky. Odtud je možné jej vysypat na podložku a do konstrukce umístit ručně. Obdobně existuje i tzv. najížděcí beton. Ten je řidší s ohledem na zbytky betonu v trubkách po předchozím čerpání. Tyto usazeniny silně absorbují vodu z nového betonu a mohou způsobit ucpání trubek. Jako alternativa „najížděcího betonu” se používá proplachování ve vodě rozpustným přípravkem Adiment. Najížděcí beton nebo rozpustný přípravek nesmí být v žádném případě uložen do konstrukce, protože by znehodnotil vlastnosti betonu, který do konstrukce patří. Takovýto beton nebo prostředek je třeba na začátku separovat (odlitím do bádie apod.) a odeslat jej k ekologické likvidaci (například recyklace na betonárně).

Více informací naleznete na stránkách www.transportbeton.cz.

Fotogalerie

Autor:
Foto: Archiv firmy