Jednovrstvá povlaková krytina pro ploché střechy se zvýšenou bezpečností

Jednovrstvé bitumenové povlakové krytiny a.s. Dehtochema Bitumat patří k absolutní špičce mezi systémy opláštění plochých střech. Jejich největší předností je rychlost pokládky. Dehtochema Bitumat přišla navíc s novinkou výrazně snižující nebezpečí netěsností u lepených přesahů sousedních pásů, což je »slabé místo« bitumenových i fóliových krytin. Pás POLYELAST EXTRA 2000 DESIGN se záruční dobou 15 let je považován za materiál pro povlakové krytiny třetího tisíciletí.

Sanace starých asfaltových střech

Speciálně pro řešení závažných problémů povlakových krytin plochých střech je určen systém pro sanace starých nefunkčních krytin BITUSAN, což je typová řada pásů s povlakovou hmotou modifikovanou plastomery (APP: ataktický polypropylen) a směsnými polymery a dále cenově velmi výhodné pásy modifikované elastomery (SBS: styren - butadien - styren) s označením BITUELAST a BITUELAST DESIGN. Mezi doplňkové materiály patří zálivková a těsnicí hmota ELASTIBIT S a prefabrikované pásky ELASTIBIT S pro dotěsnění veškerých střešních detailů.

Součástí alternativních technologií řady BITUSAN je rovněž jednovrstvý systém vytvořený z izolačního pásu s povlakovou hmotou modifikovanou směsnými polymery typu BITUSAN PR M5 DESIGN, který je, jak z jeho názvu vyplývá, určen zejména pro vytváření nových krytin při sanacích stávajících střešních plášťů. Pás je na spodním líci opatřen speciální nízkogramážní textilií ze syntetických vláken s funkcí separační a mikroventilační a k podkladu - zpravidla původní živičné krytině - se fixuje bodově natavením, lepením nebo mechanickým kotvením v přesazích pásů, které se z bezpečnostních důvodů provádějí v šířce zvětšené na 120 mm.

Bitumenová krytina s tepelnou izolací

V roce 1999 společnost Dehtochema Bitumat představila zcela nový systém vytváření střešních plášťů s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu, na jehož povrch se přímo kladou po odstranění separační plastové fólie pásy s vysoce lepivou povlakovou hmotou ELASTOLEP PR 3. Pásy jsou spolehlivě přilepeny na podklad následujícím plnoplošným natavením finální vrstvy krytiny, kterou tvoří např. asfaltovaný izolační pás s povrchovou úpravou barevnými břidlicovými šupinami POLYELAST EXTRA DESIGN.

Finální pás třetího tisíciletí

Ve stejném roce byla také zahájena výroba špičkového pásu POLYELAST EXTRA 2000 DESIGN určeného pro finální vrstvy střešních krytin, který je kombinací technických a technologických výhod pásů typu SBS a pásů typu APP. S ohledem na jeho vynikající fyzikální parametry a záruční dobu prodlouženou na 15 let je tento výrobek právem považován za materiál pro povlakové krytiny příštího tisíciletí.

Přednosti bitumenových povlakových krytin

V poslední době jsme svědky budování rozsáhlých staveb hypermarketů, multifunkčních zábavních a obchodních center a dalších moderních staveb podobného charakteru, u kterých je prioritou jednoduchost a rychlost staveb s minimalizací investičních nákladů odrážející snahu investorů o maximální efektivitu a rychlou návratnost vynaložených investic. Tyto požadavky se zohledňují i při navrhování střešních plášťů, kde velmi často vítězí jednovrstvé systémy fóliového typu soupeřící s jednovrstvými systémy z izolačních asfaltových pásů. Samozřejmostí jsou zde vysoce kvalitní SBS - nebo APP - modifikované pásy o tloušťce zpravidla 5 mm, které jsou mechanicky kotveny přes vrstvu tepelné izolace do nosné konstrukce. Z požárních důvodů se tepelná izolace většinou vytváří z tuhých desek z minerálních nebo skelných vláken.

Výhody a nevýhody obou typů povlakových krytin jsou častým tématem odborných diskusí. Výrobci fólií z plastů nebo pryže poukazují na nižší tloušťku a tedy nižší hmotnost fóliové krytiny, rychlost pokládky krytiny při použití automatických svařovacích nebo vulkanizujících zařízení, dokonalé řešení detailů pomocí speciálních doplňkových prvků a vysokou životnost systému. Špičkové foliové materiály jistě veškeré tyto parametry splňují. Naproti tomu ctitelé živičných krytin poukazují na vysokou zranitelnost fóliové krytiny a obtížnou nebo téměř nemožnou lokalizaci poruchy nebo mechanického poškození krytiny, které pouhým okem nelze zjistit a účinnost veškerých k tomu určených detekčních přístrojů je diskutabilní.

Rychlost pokládky mechanicky kotvené živičné povlakové krytiny je přitom srovnatelná s fóliovou krytinou, neboť pro svařování přesahů živičných pásů lze rovněž vedle hořáků použít svařovací automaty s příslušnými hubicemi. Při opracování detailů přitom nejsou nutné nákladné speciální fóliové plechy a tvarovky a k jejich spolehlivosti postačí těsni cí hmota z vysoce modifikovaného asfaltu nebo speciální trvale plastické tmely. Případné drobné poškození krytiny v ploše - kupř. její propíchnutí ostrým předmětem při klempířských nebo jiných pracích na střeše - nemusí znamenat vzhledem k samotěsnicí schopnosti modifikovaného asfaltu netěsnost krytiny jako celku, poškození většího rozsahu jsou jednoduše identifikovatelné pouhým okem a kdykoliv jednoduše a levně opravitelné. Životnost kvalitních živičných krytin z modifikovaných asfaltů je již dnes nejenom laboratorně, ale i praxí prověřena po dobu min. 30 i více let a je tedy minimálně stejná jako u nejkvalitnějších plastových nebo pryžových fólií. Zákazník si navíc může vybrat barevné řešení povlakové krytiny podle svého požadavku. Prakticky jediným prvkem jednovrstvých živičných povlakových krytin, který může být charakterizován jako obtížně kontrolovatelný a tedy je tím tzv. »nejslabším článkem řetězu«, jsou vzájemné přesahy sousedních asfaltových pásů a kvalita jejich slepení resp. svaření. Žádnou metodou nelze spolehlivě stanovit, zda spoj je v celé své délce vodotěsně slepen na celou svou šířku. Toto však platí i u tzv. jednoduchých svarů nebo slepení fóliových krytin.

Technologie bobin

Řešení tohoto problému jednoznačně přinášejí zdokonalené následující tři jednovrstvé systémy povlakových krytin:
(1) Skloelast - polyelast design
(2) Recoplast - polyplast design
(3) Skloelast - polyelast 2000 design

Povlakovou krytinu vytvářejí již známé špičkové výrobky společnosti Dehtochema Bitumat tloušťky 5 mm: POLYELAST EXTRA DESIGN 5 nebo POLYPLAST S5 DESIGN nebo POLYELAST EXTRA 2000 DESIGN. Podélné i příčné přesahy jednotlivých pásů jsou však zesilovány a vzájemně provařeny podložením pásů o šířce 250 mm (tzv. bobin), které jsou vyrobeny vždy na nosné vložce

ce ze sklotkaniny s povlakovou hmotou modifikovanou pro naprostou kompaktnost spoje stejným systémem jako finální pás. Pro výrobu bobin se tedy používají běžné certifikované výrobky SKLOELAST EXTRA (1,3) nebo RECOPLAST S4 (2).

Pásy šířky 250 mm jsou mechanicky kotveny k podkladu stejným způsobem a podle zásad stejných jako u veškerých dalších kotvených systémů. Povlaková krytina se natavuje v pásech k předem ukotveným zesilujícím páskům v celé jejich šíři a je tedy spojeno s podkladem nataveném na cca 30 % plochy podkladu. V okrajových a rohových zónách se doplňují kotvicí prvky i v ploše tak, aby byly splněny požadavky statického výpočtu (ve většině případů 6 kotvicích prvků/m2 plochy v okrajové zóně a 9 ks/m2 v rohové zóně). Doplňkové kotvicí prvky se osazují přes pomocné přířezy bobin o ploše 250 x 250 mm tak, aby povlaková krytina byla spojena s podkladem natavením také k povrchu těchto pomocných přířezů.

Výše popsaná technologie je technologicky i ekonomicky velice výhodná zejména na střešních pláštích s tepelnou izolací z minerálních nebo skleněných vláken. Pokud je tepelná izolace navržena na bázi pěnového polystyrenu, doporučuje se použít bobin ve zvětšené šířce na 330 mm a při natavování pásů na tyto bobiny je nutno použít malý PB - hořák a postupovat se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k vypalování polystyrenu. Zde je nutno zvážit raději použití dvouvrstvého systému s podkladním pásem ELASTOLEP PR 3. Výhody jednovrstvých systémů SKLOELAST - POLYELAST DESIGN, RECOPLAST - POLYPLAST DESIGN a SKLOELAST - POLYELAST 2000 DESIGN spočívají zejména ve vyšší bezpečnosti v řešení přesahů povlakové krytiny, neboť vlastní přesah není místně oslaben vkládanými kotevními prvky a nad tímto prvkem je vždy jednovrstvá krytina zdvojena. Není přitom nutno zvyšovat přesahy povlakové krytiny na 120 mm a kalkulovat se zvýšenou spotřební normou tohoto materiálu. Během provádění krytiny je možná dvoustupňová kontrola zesílených přesahů krytiny - natavení prvního pásu na podkladní pomocný pás a následně vlastní natavení přesahu pásu.Výrobce poskytuje na systémy SKLOELAST - POLYELAST DESIGN (SBS) a RECOPLAST - POLYPLAST DESIGN (APP) záruku v délce 10 let, na systém SKLOELAST - POLYELAST 2000 (SBS + APP) záruku v délce 15 let.

DEHTOCHEMA BITUMAT a. s.

Dehtochema Bitumat a.s. je největším českým výrobcem asfaltovaných izolačních pásů a doplňkového sortimentu pro izolace staveb. Tradice výrobního závodu Dehtochema v Bělé pod Bezdězem začíná již rokem 1868, výrobního závodu Bitumat v Oslavanech u Brna pak rokem 1875. V současné době tento sortiment zahrnuje:

 • asfaltované pískované a nepískované lepenky,
 • natavitelné asfaltované izolační pásy z oxidovaných asfaltů na nosných vložkách,
 • papírové lepenky, hliníkové fólie, sklorohože a sklotkaniny a s různými povrchovými úpravami,
 • natavitelné asfaltované izolační pásy z asfaltů modifikovaných elastomery (SBS) na nosných vložkách z hliníkové fólie, sklorohože, sklotkaniny a polyesterového rouna a s různými povrchovými úpravami,
 • natavitelné asfaltované izolační pásy z asfaltů modifikovaných plastomery (APP) na nosných vložkách ze sklorohože, sklotkaniny a polyesterového rouna s různými povrchovými úpravami,
 • natavitelné asfaltované pásy z asfaltů modifikovaných směsnými polymery a kombinací elastomerů a plastomerů na nosných vložkách z polyesterového rouna a s různými povrchovými úpravami,
 • asfaltované pásy víceúčelové a speciální pro izolace inženýrských staveb, pásy dilatační, mikroventilační a vyrovnávací, pásy pro protiradonové izolace a parotěsné zábrany,
 • pásy pro rekonstrukce střešních povlakových krytin,
 • izolační asfalty oxidované a speciální asfalty pro modifikaci,
 • prefabrikované izolační oxidované a modifikované asfalty,
 • prefabrikované zálivkové a těsnicí hmoty,
 • asfaltové šindele pro skládané krytiny šikmých střech v různých tvarech a barevných provedeních,
 • doplňkové prvky pro izolace staveb - odvětrávače, kotvicí prvky ap.
Autor:
Foto: -