JORDAHL&PFEIFER - kotvicí a lanová technika pro velké i malé stavby

Obchodní jména JORDAHL® a PFEIFER, která v sousedním Německu používají pro své výrobky firmy Deutsche Kahneisen Gesellschaft mbH a PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH, jsou v České republice známé díky obchodním aktivitám společnosti JORDAHL&PFEIFER Stavební technika, s.r.o. se sídlem v Praze. Značka JORDAHL® se zaměřuje na systémy kotvení a upevňování do železobetonových konstrukcí, PHEIFER mimo jiné na výrobu kotevních prvků hlavně pro betonové konstrukce. Krátce představíme pět zajímavých řešení z obsáhlé nabídky firmy JORDAHL&PFEIFER Stavební technika.

Firmu JORDAHL založil v roce 1904 v Berlíně architekt z USA Julius Kahn. Firma patřila mezi průkopníky železobetonových konstrukcí v Německu. O něco později vynalezl Richard Jordahl C-profil a zajistil tak firmě další rozvoj. Díky tomu se spojila jména JORDAHL a Deutsche Kahneisen GmbH. Přesídlení firmy do nových prostorů na jihu Berlína v roce 1989 a založení obchodní firmy JORDAHL&PFEIFER Vertriebs-GmbH v roce 1993 (a zanedlouho i české společnosti JORDAHL&PFEIFER Stavební technika) byly dalšími významnými mezníky. Díky trvalé inovační aktivitě a snaze řešit potřeby zákazníků se výroba a obrat firmy trvale zvyšuje.


Obr. 1: Nový Smíchov - Administrativní centrum. Kotvení betonové fasády

Také PFEIFER je firma s velmi dlouhou tradicí výroby lan, od minulého století ocelových. Schopnosti firmy se projevují rychlým rozšiřováním sortimentu od ocelových lan, která dodává nejen výrobcům jeřábů (např. jako výhradní dodavatel fy Liebherr) a výrobcům výtahů pro výškové budovy (nejvyšší budova světa Twin-Tower v Kuala Lumpuru), až po zavěšené konstrukce hal a mostů (podíl na konstrukci olympijské haly v Mnichově, koncertní haly v Sydney aj.). Kratší tradici má nabídka závěsných prostředků, dopravních kotev a v poslední době trvale zabudovaných dílů (spojky výztuží, botky sloupů, průvlaků i stěn, roznášecí prvky pro TT desky a systém tlumení kročejového hluku na schodištích).

Kotvení betonové fasády a kotvicí prvky

Uceleným řešením z dílů firmy JORDAHL® je systém kotvení odsazeného fasádního zdiva z lícových cihel. Nyní lze přidat i zavěšení těžkých betonových fasád velkých staveb. Také velké průmyslové, obchodní, ale i dopravní nebo environmentální nadzemní stavby bývají z důvodů estetických, nebo i kvůli ochraně stavebních konstrukcí před přímým působením vlivů prostředí, „obléknuty" do fasádního pláště, nezřídka však těžkého pláště z betonových pohledových fasádních panelů. Výrobě takových těžkých fasádních desek a zejména způsobu jejich bezpečného a trvanlivého ukotvení k nosné konstrukci je třeba věnovat zvláštní pozornost. Na obr. 1 je znázorněn detail při kotvení betonové fasády pro Administrativní centrum Nový Smíchov. Návrh betonové fasády, způsobu jejího ukotvení a systémové kotvicí prvky nesou značku PFEIFER. Podobně jako je tomu u systému kotvení odsazeného lícového fasádního zdiva s odvětrávanou mezerou, nabízí společnost JORDAHL&PFEIFER Stavební technika, s.r.o. i v případě těžkých betonových odsazených fasád technickou pomoc při navrhování a zejména pak certifikovaný systém kotvicí techniky.

VS systém

VS systém je soustava spojovacích prvků značky PFEIFER, pomocí kterých se spojují prefabrikované železobetonové stěnové panely navzájem, případně tyto panely s monolitickými stěnami (sloupy) do jediného monolitického celku. Spojovací prvky VS systému jsou znázorněny na obr. 2 a obr. 3. Jejich hlavní předností je, že (lanová) spojovací oka jsou ohebná a lze tedy navazující stěnový panel těsně přisadit bez obvyklých mezer pro vylamovací výztuž. Spojovací oka jsou vsazena do kolejnic, boxů nebo lišt (viz text níže), které se zalévají do panelů nebo monolitu již během betonáže. Překrývajícími se oky se před zalitím spáry provlékne prut z betonářské oceli. Podle typu spoje, zatížení a dalších požadavků lze zvolit nejvýhodnější prvek z VS systému, případně jejich kombinaci (kolejnice, boxy, resp. lišty). Oka jsou uložena v profilech z ocelového plechu, jehož postranní profilace zajišťuje dobrou soudržnost s betonem. Jednoduché uzavření profilu strhávací folií zabraňuje vniknutí betonu při betonáži. Po odbednění lze oka uvolnit a ta se samočinně nastaví do správné polohy. VS-profily, které slouží jako ztracené bednění pro vytvoření spáry, nyní popíšeme:

VS - kolejnice se skládá z ocelového plechového profilu, ve kterém jsou upevněna ohnutá lanová oka. Tvar kolejnice zajišťuje předepsané rozměry pro dokonalé zalití spáry. Ideální využití VS - kolejnice je ve všech spojích a trend je nahradit tímto dokonalým prvkem ostatní.

VS - lišta se skládá z velmi ploché ocelové lišty, ve které jsou uložena pružná ocelová lanová oka. Lišta se ukládá před výztuž.

VS - box se skládá z boxu ocelového plechu, ve kterém je uloženo jedno ocelové, výklopné lanové oko.


Obr. 2: Systém VS pro spojování železobetonových dílců. Detail napojení stěnového panelu na obvodovou stěnu

Obr. 3: Systém VS pro spojování železobetonových dílců.

Visuté mosty a lávky

Na obr. 4 je zobrazena další realizace, na níž byly použity výrobky značky PFEIFER. Jde o visutou lávku pro pěší a cyklisty přes řeku Labe v Kolíně. Systém závěsných tyčí byl dodán firmou JORDAHL&PFEIFER Stavební technika, s.r.o. a kombinován s ostatními prvky firmy NAPKO. Výstavba lávek a mostů přes, na české poměry, střední až větší toky technikou montáže lanových konstrukcí je nejen rychlá a relativně levná, nejenže je i ekologicky velmi šetrná (výstavba nezasahuje do okolní přírody jako u klasické výstavby mostů), ale hlavně výsledné dílo je velmi štíhlé, elegantní a dobře slučitelné s přírodou. Délka mostu na obr. 4 je 159 m a byl zde použit tyčový systém PFEIFER typ 860.


Obr. 4: Visutá lávka pro pěší a cyklisty přes Labe v Kolíně. Rozpětí mostu 30 + 99 + 30 (m), délka mostu 159 m. Byl zde použit tyčový systém PFEIFER, typ 860.

Vlnové kotvy

Vlnová kotva je vyrobena z žebírkové betonářské oceli. Ohyb (vlna) zde zajišťuje úsporu hmotnosti kotvy lepším přenosem síly ze závěsu do dílce (jde o patentované řešení PFEIFER). Novější vlnová kotva je úspornou, pohodlnější a účinnější alternativou pouzdrové (závitové) kotvy, která byla už v 60. letech první sériově vyráběnou kotvou na světě pro prefabrikáty s oblým, velmi odolným závitem. Tento závit má standardní průměry a umožňuje použití šroubů s běžným metrickým závitem M12 až M 60 pro upevnění.

Rozlišují se dlouhé a krátké vlnové kotvy. Použití vlnových kotev umožňuje snížit množství výztuže (oproti pouzdrové kotvě, ale i konkurenčním výrobkům). Zatímco dlouhé kotvy jsou vhodné do čel desek a umožňují zvedání z vodorovné polohy při nosnosti 5 až 200 kN, krátké jsou určeny pro použití např. pro stropní desky a zabudování kolmo k ploše a mají nosnost 5 až 80 kN. Na obr. 5 je ukázka realizace vlnových kotev na mostě přes Úhlavu na dálnici D5, kde se uplatnily pro kotvení protihlukové stěny do mostní římsy. Protihluková stěna zde zároveň bude sloužit jako součást bezpečnostního systému.


Obr. 5: Most přes řeku Úhlavu na dálnici D5. Pohled na vlnové kotvy na hotové mostní římse, které jsou určeny pro kotvení protihlukové stěny.

Kotvy BS

Tyto kotvy se především používají v železobetonových konstrukcích pro dopravní stavby (viz obr. 6, kde je vyobrazen mostní nosník). Kotvy BS lze zapouštět do dílců, ale jejich podstatnou výhodou je ponechání části kotvy v bednění tak, aby vyčnívala. Pak slouží také jako manipulační oka, za něž lze dílec přímo zavěsit bez prodražujícího závěsu. Pro použití v konstrukcích pro dopravních stavby je předurčuje velký rozsah nosnosti i jednoduchost provedení, která umožňuje snadné zabudování kotev mezi výztuž.


Obr. 6: Mostní nosníky o rozpětí 30 m. Detailní pohled na BS kotvy o nosnosti 320 kN.

Nosnost kotev BS je 8 až 250 kN v základní řadě (v katalogu JORDAHL&PFEIFER Stavební technika jsou uvedeny všechny podklady pro dimenzování kotev). Příslušenství, tj. háky BS a formy BS se používají při zapuštěném provedení, které se zatím v ČR nerozšířilo.

Řada s extrémní nosností kotev 280 až 990 kN, je nabízena s technickou pomocí vývojového oddělení divize PFEIFER Bautechnik. V rámci této spolupráce již bylo navrženo několik řešení firmami METROPROJEKT a PONTEX. Prvním použitím těchto kotev v ČR se stala rekonstrukce tzv. Jaroměřských mostů firmou CHLÁDEK & TINTĚRA.

1 Zpracováno podle podkladů a za lektorské pomoci společnosti JORDAHL&PFEIFER Stavební technika, s.r.o.
Autor:
Foto: Archiv firmy JORDAHL&PFEIFER Stavební technika