K rekonstrukci bytových domů

Pokud má mít revitalizace bytových domů smysl, musí být realizována profesionálně. Na technické, technologické a kvalitativní úrovni, která zaručí nejen úspory tepla, ale především vyšší úroveň kvality bydlení, prodlouží významně životnost domu a zvýší i jeho hodnotu.

Nejde pouze o aplikaci extrudovaného polystyrenu či minerální plsti na obvodový plášť domu a nátěry fasády s větší či menší invencí barevného řešení. Jde o mnohem víc. Mozaika kvalitní revitalizace se skládá z mnoha faktorů. Ty nejvýznamnější jsou statika, koroze, tepelné mosty, klempířské prvky, okenní profily, montáž oken, aplikace nových výrobků, nové technologické postupy. Všechny je zvládnout je náročné.

Stavebně technické posouzení

Předpokladem úspěšné revitalizace bytového domu je stavebně technické posouzení jeho stavu.

Spolu s energetickým auditem představuje základ pro efektivitu investice a je nezbytné pro stanovení rozsahu a pořadí prováděných prací. Vypovídací hodnota posouzení závisí mj. na zkušenosti auditora. Na základě informací, získaných z dostupných podkladů jako je projektová dokumentace, revizní zprávy, informace o dosud provedených opravách, apod. a v analogii s jinými objekty téhož typu a variantami obdobných problémů, může být pominuta značná část nákladných průzkumných prací včetně odkrývání konstrukcí, provádění sond, měření a zkoušek. Na druhé straně je však v některých případech naopak žádoucí, aby prohlídka domu byla uskutečněna i za účasti více odborníků, kteří mají dlouhodobou praxi a zkušenost v oblasti regenerace bytových domů.

Stavebně technické posouzení zpravidla znamená odborně posoudit konstrukci obvodového pláště bytového domu zejména z hlediska míry koroze, karbonatace a úrovně statiky (Statický posudek), tepelně-technické úrovně (Energetický audit) a požární bezpečnosti.

V některých případech může být nutné posouzení z hlediska hygieny prostředí, kam mj. patří posouzení akustiky, osvětlení a oslunění, hygienicky nutné výměny vzduchu a např. výskytu plísní a mikroorganizmů.

Pokud je nutné, aby byly stanoveny individuální vlastnosti konstrukcí konkrétního domu, zejména charakteristiky materiálů a konstrukcí zhotovovaných na stavbě, např. stykové malty, monolitické betony, dozdívky, omítky a nástřiky, není možné se provádění sond a zkoušek na konstrukcích vyhnout.

Zpráva o výsledcích posouzení, společně s návrhem na odstranění zjištěných závad a stanovením rozsahu nutných prací dle jejich povahy, se tak stává základem pro zpracování projektové dokumentace.

Stavebně technický průzkum je však především nejdůležitější informací pro investora, protože na jeho základě je možné připravit předběžný rozpočet revitalizace panelového domu a poté zvažovat způsob financování. V neposlední řadě je to podklad pro to, jaký postup zvolit.

Příklady revitalizace

Za sedmnáct let, během nichž se revitalizaci bytových domů věnujeme, jejich počet přesáhl 1000. Pro příklad údaje z posledního období, revitalizace bytových panelových domů v Jirkově, Klášterci nad Ohří a Kadani, které jsme prováděli jako jedno dílo od srpna 2010 do srpna 2011. Celkem bylo revitalizováno, vč. zateplení, 24 panelových domů s 1 179 bytovými jednotkami o celkové podlahové ploše 79 657 m2.

Bylo použito 57 830 m2 KZS (kontaktního zateplovacího systému), plocha střech byla 17 266 m2, plocha oken 14 911 m2.

Měrná spotřeba tepla na vytápění před realizací byla 2 830 kWh/m2/rok, po realizaci se snížila na 1 165 kWh/m2/rok. Průměrná úspora spotřeby tepla dosáhla 58,5 %.

Při přípravě revitalizace panelových domů aplikujeme výše popsaný postup stavebně technického posouzení stavu bytového domu, jako základ pro přípravu revitalizace, standardně. Výsledkem je spokojenost investorů, optimálně vynaložené finanční prostředky, reálné úspory ve spotřebě tepla i významné zlepšení úrovně bydlení v revitalizovaných domech.

Protože za pečlivou firmou obvykle zůstává skvělá stavba, máme na štítu firmy napsáno: „Za skvělou stavbou pečlivá firma”. Naši zákazníci potvrzují, že je to pravda. Těší nás to a zavazuje.

Autor: Aleš Kocourek
Foto: Archiv firmy