Mobilní domy a legislativa: potřebujete stavební povolení?

Snad žádná jiná otázka nepálí zájemce o mobilní domy více, než problematika stavebního povolení. Můžu si dům postavit, kam chci? Musím to někomu ohlašovat? A může mi to vlastně někdo zakázat? Podívali jsme se na tuto problematiku zblízka – a zjistili to za vás.

Výrobek plnící funkci stavby

Ve smyslu novely stavebního zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, mobilní dům představuje výrobek plnící účel stavby. V této novele se mj. dočteme, že rozdíl mezi stavbou a mobilním domem je v místě jejího vzniku. Zatímco stavba vzniká přímo na staveništi, mobilní dům je zhotovený jinde a na místo přivezený. To ale neznamená, že by na mobilní domy měly být kladeny nižší nároky. „Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.” Není co řešit – mobilní dům je z pohledu legislativy výrobkem plnícím funkci stavby.

A co stavební povolení?

Přecházíme k tomu nejdůležitějšímu – potřebujete na mobilní dům stavební povolení? Máme pro vás dobrou zprávu. Nepotřebujete. V § 103 stavebního zákona se totiž mj. dočteme, že „výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně” nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Povolovací proces provedení mobilních domů je díky znovelizovanému stavebnímu zákonu mnohem jednodušší, než kdy dříve.

Co všechno tedy budu potřebovat?

I přes to, že nepotřebujete stavební povolení ani nemusíte nic ohlašovat, není možné si mobilní dům postavit, kdekoliv se vám zrovna zlíbí. Jak upřesňuje metodika Ministerstva pro místní rozvoj ze září roku 2013, „umístění mobilního domu posuzuje stavební úřad podle § 90 stavebního zákona”. To znamená, že váš záměr musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území nebo s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Cesta na stavební úřad vás proto nemine. Stavby mobilních domů se musí realizovat na základě územního rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvy toto rozhodnutí nahrazující, popřípadě vydaného územního souhlasu. Bez jediného z těchto dokumentů by váš mobilní dům naplňoval podstatu černé stavby – a stavební úřad by mohl nařídit jeho odstranění.

Článek připravil prodejce mobilních domů Sterauto www.mobilni-domy-prodej.cz

Autor:
Foto: Archiv redakce