Moderní vytápění uhlím

SD a.s. v Chomutově nadále úspěšně pokračují ve své hlavní činnosti, tj. těžbě uhlí, ale zásadním způsobem se u této společnosti změnily vlastnické vztahy. SD a.s. se stala součástí skupiny ČEZ.

Vedle těžby uhlí, což je hlavní část ekonomických aktivit společnosti, je nedílnou součástí jejího úsilí také návrat krajiny po těžbě do ekologicky únosné podoby.

Další aktivity společnosti vedou také do popularizace a propagace ekologicky šetrnějšího způsobu spalování uhlí při vytápění objektů. Tato činnost nabývá na významu stále více. Ceny ostatních energií výrazným způsobem narůstají a zákazníci tomu čelí návratem ke spalování uhlí. Proto je stále naléhavější otázka, jak lze hnědým uhlím vytápět efektivněji a také ekonomičtěji. Cena uhlí je již dlouhodobě na tržní hodnotě a případný nárůst je pouze dán zvyšováním cen vstupů. Nelze do ceny uhlí nezahrnout náklady na elektrickou energii, pohonné hmoty, ale také náklady na revitalizaci krajiny.

Zákazník však může uhlí nakoupit i levněji. V průběhu roku je uhlí prodáváno ve čtyřech cenových pásmech. V létě je cena vždy snížena. Vhodným uskladněním se uhlí také zbaví své přirozené vlhkosti a tím je pak lépe spalováno v topné sezóně.

V rámci České republiky je poměrně hustá síť prodejních míst. Distribuci uhlí do těchto lokalit zajišťují velkoprodejci.

Porovnání cen vytápění vzorového rodinného domku je znázorněno v tabulce a grafu.

Při rozhodování zákazníků, jakou formu vytápění použít, se často objevuje obava z tzv. „ekologické daně z uhlí". Koncepce zdanění však směřuje do zatížení daní energií obecně. To znamená, že by spotřebitel měl být motivován k úspoře energie bez ohledu na to, jak byla získána. Měla by platit zásada – nejlepší je energie „nevyrobená".

Již na začátku článku je psáno, že úkolem SD a.s. je také popularizace spalování uhlí v automaticky řízených teplovodních kotlích. Na trh je dodává několik firem. Lze pořídit malý kotel kolem 20 kW do rodinného domu ale i větší pro potřeby firem a obcí o velikosti až 700 kW. Podrobnější informace jsou dostupné na internetových stránkách jednotlivých výrobců.

Moderní vytápění uhlím

Uhlí se jako produkt nijak nezměnilo. Zůstalo stejné, ale změnila se technika, účinnost spalování uhlí, teplota spalování, tím se snížilo související množství škodlivin odcházejících do ovzduší. Moderní automatické kotle pracují na základě ekologičtějšího spalování za vysokých teplot a dostatečného množství vzduchu. Parametry spalování jsou dány konstrukcí kotle a není možné je ovlivnit lidskými zásahy. Činnost a provoz kotle ovlivňují termostaty umístěné v objektu, které dokáží přesně řídit teplotu. V moderních kotlích není spalování závislé na otevírání a zavírání dvířek popelníků a nelze zde spalovat odpadky ani jiné druhy hořlavých látek.

Parametry paliva pro spalování jsou dány vyhláškou MŽP č. 357/2002 Sb., která stanovuje podmínky a požadavky na kvalitu paliv, způsob dodávky a prodej paliv určených pro spalování ve stacionárních zdrojích znečišťování z hlediska ochrany ovzduší.

Vyhláška rovněž stanovuje požadavky na provozní a obchodní evidenci dodavatelů paliv, požadavky na vzorkování a metody pro stanovení obsahu síry. Tato vyhláška je již zpracována v souladu s právem Evropského společenství, tzn. Směrnicí Rady ES. Parametry stanovené touto vyhláškou uhlí ze Severočeských dolů s rezervou splňuje.

Úspory nákladů

Jaké jsou cesty k úspoře nákladů při přechodu na automaticky řízený kotel oproti starému? Lze je rozdělit takto:

  1. Přechod na drobnější a tím levnější uhlí.
  2. Vyšší účinnost spalování (starý kotel do 60 %, automat 80 %)
  3. Využití regulace kotle. Objekt je průběžně vytápěn a neběží v cyklu zatápění-topení-vyhasínání v průběhu každého dne.

Velmi důležitou úlohu při rozhodování má také projektant, zvláště při stavbě nového objektu. Do projektu je nutné navrhnout vhodný skladovací prostor, co možná nejjednodušší způsob manipulace s uhlím a také s popelem. Vhodně navrhnout musí snadný přístup rozvážkových vozidel a případné mechanizované ukládání uhlí z vozidla rovnou do skladového prostoru.

Pořizovací náklady na skladovací prostor sice zvýší prvotní náklady na stavbu, výrazně nižší provozní náklady však pozitivně ovlivní návratnost investice (viz tabulka).

Tento článek si neklade za cíl přeorientovat ty, kteří k vytápění používají plyn nebo elektřinu, ale ukázat cestu těm, kteří mají cestu k jiným druhům energií, než je uhlí, nesnadnou.

Autor:
Foto: Archiv firmy