Multifunkční dohledová centra

Ve snaze chránit životy, zdraví, informace nebo majetek dochází v poslední době k velké centralizaci bezpečnostních systémů na jedno místo. Vzrůstající bezpečnostní rizika, nové technické možnosti, kvalitní nepřetržité služby zákazníkům; to jsou hlavní využitelná aktiva a multifunkčních dohledových center.

Vysoká koncentrace hodnot si spolu s choulostivými řídícími a sdělovacími počítačovými systémy, se zavedením nebezpečných chemických procesů, dopravními systémy apod., kde by mohl požár způsobit nedozírné škody, si vyžádaly nový přístup k řešení. K elektrické požární signalizaci (EPS) se přidaly i kamerové systémy (CCTV). Ve snaze chránit před lidským činitelem nebezpečné technologie, hodnoty, systémy informačních technologií atd. je nutno instalovat elektrický zabezpečovací systém (EZS). Logicky se výstupy z EPS, EZS a CCTV centralizují na jedno místo a tak vzniká bezpečnostní velín.

Výhody dálkového dohledu

Obsluhu již nezajišťují sekretariáty ředitelů, pracovníci závodní telefonní ústředny, ale pracovníci fyzické ochrany, kteří již sami provádějí řadu úkonů ke snížení možných škod. Pro naprostou většinu firem, ale i obcí, by bylo finančně neúnosné si zřizovat svoje bezpečnostní velíny, proto využívají možnost napojení se na pulty centralizované ochrany (PCO) specializovaných bezpečnostních agentur. PCO obsluhují vyškolení specialisté, kteří organizují vše potřebné pro eliminaci škod – ohlašují mimořádnou událost složkám integrovaného záchranného systému (IZS), zásah pracovníků vlastní agentury atd. Tuto možnost využívají i velké firmy vzhledem k tomu, že jim uvedené řešení umožňuje starost o bezpečnost předat profesionálům a soustředit se na předmět své činnosti při současné úspoře zaměstnanců a finančních prostředků. Zde je třeba zmínit velmi podstatnou okolnost. PCO pracují formou dálkového dohledu. To znamená bez fyzické přítomnosti na hlídaném pracovišti. Jakékoliv narušení hlídaného prostoru je zaznamenáno a na PCO u bezpečnostních agentur na potřebné úrovni i archivováno. Vyloučení osob z hlídaných prostor značně snižuje vliv lidského činitele na vznik jakékoliv mimořádné události.

Obr. 1: Operátoři vidí vše přehledně na obrazovce.

Rychlý přehled nad všemi technologiemi

V dnešní době je každá stavba doslova protkaná nespočtem elektronických systémů (např. zabezpečovací signalizace, požární signalizace, kamerové systémy, řízení dopravy, kontrola vstupu a docházky, datové sítě). Tyto systémy jsou součástí technologických celků a jejich celková funkčnost je na nich přímo závislá, ať se již jedná o různé strojovny, topné systémy, klimatizaci, vodárny atd. Každé zařízení musí být kontrolováno a řízeno. Většina elektronických systémů dokáže sledovat stav zařízení, případně identifikovat jeho poruchu či jinou anomálii, včas ji signalizovat a tím zabránit nežádoucí události nebo stavu. Obsluha je prostřednictvím signalizace informována a je schopna předejít havarijním stavům a problém včas odstranit. To je ovšem za předpokladu, že je obsluha trvale přítomna a trvale soustředěna na sledování stavu určitého zařízení. Není-li tomu tak, hrozí neplánované odstávky, přehřátí kotlů, popraskání ústředního topení, zablokování dopravníků, výpadky nepřetržitých technologií, výronu škodlivin apod. Výstupy z elektronických systémů se u větších organizací soustřeďují v tzv. technologických velínech. Vzhledem k úzké vazbě při řešení mimořádných událostí mezi technologickým a bezpečnostním velínem je vhodné, aby obě pracoviště byla v přímém sousedství, příp. byla v jednom prostoru. Jak vyplývá z uvedeného, je více než žádoucí mít nad takovými technologiemi dálkový dohled prostřednictvím dispečinků s nepřetržitou službu u dálkového sběru dat z příslušných zařízení.

Multifunkční dohledová centra

Současným trendem, který začal být uplatňován v zemích EU, je vytváření tzv. multifunkčních dohledových center. Centra jsou vybavena špičkovými technologiemi, obsluhována jsou zkušenými pracovníky na vysoké odborné úrovni. Mimořádná pozornost je věnována bezpečnosti a spolehlivosti. Mají úzké kontakty na příslušné organizace a složky (u nás IZS), jsou neocenitelnými spolupracovníky krizových štábů připojených organizací (jsou součástí jejich krizových plánů) atd. Jsou pověřována určitými samostatnými činnostmi nebo jejich organizováním či zajišťováním. Zajišťování provozuschopnosti, ochrany majetku a zdraví a životů osob, požární ochrany, ochrany před ekologickými haváriemi prostřednictvím multifunkčních dohledových center představuje v současné době v této oblasti nejvyšší možnou známou úroveň. Souběžně samozřejmě roste úroveň technického zajištění objektů, rozvíjí se výrobní technologie, použité stavebně konstrukční prvky atd. Výhody multifunkčních dohledových center se dají velmi dobře skloubit s nejmodernějšími prvky inteligentních budov.

Popis činnosti multifunkčního dohledového centra

Multifunkční dohledové centrum (MDC) vzniklo využitím zkušeností spojených s provozováním klasického PCO a implementací těchto poznatků na nejnovější technologie s aplikací zakázkového software. Vysoká pozornost je věnována ochraně informací. Celé pracoviště MDC má vlastní záložní systém pro dodávku elektrické energie. MDC má certifikáty Certifikačního institutu České asociace pojišťoven a Inspekčního orgánu Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm. Provozující společnost je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2001 na systém jakosti, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 na systém enviromentálního managementu a také certifikátu ČSN BS 7799-2:2004 na systém managementu bezpečnosti informací. To vše jsou důležité předpoklady pro kvalifikované provozování obdobných center.

Pracoviště MDC je schopno monitorovat bezpečnostní situaci, servisní potřeby, stejně tak, jako technologické i logistické procesy, kontrolovat, řídit a koordinovat činnosti související s bezpečností na jednotlivých objektech, jakož i celku jako takovém. Veškeré přicházející informace jsou svedeny do dohledového centra všemi druhy komunikačních tras, které jsou vždy dvoj až trojnásobně zálohovány. Jedná se zejména o informace hlasové a datové, hlášeny jsou stavy technologických zařízení, bezpečnostních systémů a v neposlední řadě i informace o stavu a pohybu vozidel nebo jiných mobilních objektů, možné je sledovat i pohyb osob. Veškerá propojení jsou realizována na úrovni přímé integrace do infrastruktury poskytovatelů, ať již telekomunikačních nebo jiných služeb. Řešení komunikace umožňuje ten nejbezpečnější přístup k informacím zejména vlastním servisním pracovníkům, kteří kdekoliv v terénu mají všechny potřebné informace okamžitě k dispozici. Zákazníci mají neustálý přehled o stavu na jednotlivých objektech prostřednictvím SMS zpráv, které dostávají přímo na své mobilní telefony v reálném čase prostřednictvím bezpečného přenosu. Totéž platí o jednoduché komunikaci klientů s dohledovým centrem prostřednictvím tzv. jednotného čísla, díky kterému se dovolají vždy a z každého místa v republice za cenu místního poplatku přímo na operátora, který má k dispozici veškeré potřebné informace a je schopen zajistit jakoukoliv smluvní službu. Samozřejmá je možnost předávání textových a obrazových informací prostřednictvím IT sítě.

Vlastní pracoviště má svoji identickou kopii, která je umístěna geograficky jinde a vytváří jednak zálohové pracoviště, ale i možnost posílit v reálném čase vlastní dohledové centrum. Díky záložnímu pracovišti jsou všechny informace replikované na dalším hardware, ze kterého se teprve vytvářejí vlastní datové zálohy. Všechna tato opatření mají přímo za důsledek dostupnost poskytovaných služeb na více než 99 %.

Činnost MDC zahrnuje zejména

 • Vlastní napojení různých bezpečnostních systémů na multifunkční dohledové centrum všemi dostupnými prostředky.
 • ; Přímé spojení a úzká spolupráce s IZS.
 • Nepřetržitý bezpečnostní monitoring objektů zahrnující napadení, požár, signály tísní, signály ze stanovišť místní ostrahy atd.
 • Bezpečnostní a logistický monitoring vozidel.
 • Vyrozumění oprávněných osob o poplachu v objektu.
 • Identifikace pohybu osob.
 • Výjezd a zásah stálé výjezdové skupiny po celé ČR.
 • Zadržení pachatele, který se nachází v napadeném objektu a jeho předání Policii ČR.
 • Reakci a součinnost při řešení mimořádných událostí v celé ČR.
 • Přenos technických a provozních zpráv (výpadky elektrického proudu apod.).
 • Dálkový dohled a servis napojených systémů.
 • Kontrolu přenosové cesty dle výběru uživatele, možnost zdvojení přenosových tras dle požadavků pojišťoven a norem ČSN EN.
 • Technickou pomoc uživatelům.
 • Možnost sledování určených časů uzamčení (zakódování) systému.
 • Dálková kontrola překročení technických stavů (teplota, zaplavení, úniky plynů, vlhkost apod.) se zajištěním adekvátní reakce.
 • Monitoring a zajištění výjezdu v případech havárie plynu, vody, v krizových situacích (povodeň, požár).
 • Zajištění datových sítí.
 • Střežení objektu do příjezdu odpovědné osoby nebo policie.
 • Služby spojené s požární ochranou a prevencí.
 • Provádění plánovaných a termínovaných kontrol objektu.
 • Dovoz odpovědných osob.
 • Klíčová služba k objektům.
 • Poskytnutí pravidelného či jednorázového výpisu událostí, jednotný systém pro vyúčtování pro více objektů.
 • Zajištění informační bezpečnosti dle normy ČSN ISO/IEC 17799 „Soubor postupů pro řízení informační bezpečnosti".
 • Zpracování zprávy v případě napadení objektu.
 • Spojení na oficiální linky pomoci.
 • Poradenství.
 • Help line 24 hodin denně.

Rizikové čtvrtky a březen

Díky centralizaci informací lze zjistit i zajímavé informace, které jsou důležité pro provádění preventivních opatření na úrovni obce či na příslušném teritoriálním policejním pracovišti, např. o počtu mimořádných událostí (MÚ) vzhledem ke dni v týdnu. Ze statistiky vyplývá, že nejvíce mimořádných událostí (přepadení, vloupání apod.) se děje zejména ke konci týdne – ve čtvrtek a pátek. Obdobně je možné ukázat na největší počet mimořádných událostí vzhledem k měsíci v roce (viz graf níže). Z tohoto grafu lze vyčíst, že nejvíce mimořádných událostí je zejména na začátku roku a následně pak ke konci roku. Za klidnější období v roce lze pak považovat období duben až září.

Výhody multifunkčních dohledových center se dají velmi dobře skloubit s nejmodernějšími prvky inteligentních budov a mohou tak jednoznačně přispívat k dokonalému využití techniky a lidského potenciálu k ochraně osob a majetku, tedy k bezpečným lokalitám v různých obcích či částech větších měst.

Autor:
Foto: Archiv autorů