Napojení komunikace I/37 k obchodnímu centru Tesco v Hradci Králové

Akciová společnost DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING, která je dnes členem největší skupiny stavebních firem v České republice IPS a od července loňského roku také součástí nadnárodní stavební skupiny SKANSKA GROUP, zaujímá významnou pozici na trhu českého dopravního stavitelství.

Stěžejní náplní akciové společnosti DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING je výstavba dálnic, silnic, městských komunikací, železničních a tramvajových tratí, včetně všech typů mostů, provádění cementobetonových a asfaltových povrchů, realizace ekologických staveb a různých speciálních prací, jako jsou např. vrtné a trhací práce, speciální zakládání, zlepšování půdy cementem a vápnem a provádění izolací.
Jednou z technicky nejzajímavějších staveb, kterou se na přání investora podařilo stavbařům firmy DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a.s. zvládnout ve velmi krátkém termínu, bylo v loňském roce 2000 mimoúrovňové křížení u nákupního centra TESCO v Hradci Králové. Dějství poslední významné vloni dokončené stavby se odehrávalo na jižním okraji Hradce Králové.

Napojení obchodního centra v Hradci Králové
16. listopadu loňského roku proběhla úspěšně kolaudace stavby nadjezdu nad komunikací I/37 a souvisejících silničních objektů vedoucích k nově vybudovanému supermarketu TESCO v Hradci Králové.
Zvláštností této stavby, oproti klasickým liniovým dopravním stavbám, byla soustředěnost objektů na malém území s požadavkem realizace v krátkém čase 26 týdnů, jak zněla smlouva o dílo.
Vzhledem k později vzniklým komplikacím s vydáním stavebního povolení byla výrazně zvýšena časová a následně i technická náročnost stavby. Vlastní realizace byla na přání investora z důvodu předvánočních nákupů zkrácena z původních 26 týdnů na konečných 15,5 týdne výstavby. Kritickým bodem v harmonogramu prací se stal objekt nadjezdu, jehož časová náročnost nedovolovala dokončení stavby v plánovaném termínu. Dle původního projektu nosnou konstrukci nadjezdu tvořila železobetonová deska podélně předepnutá lany. Systém výstavby byl založen na postupném betonování a připínání jednotlivých polí. Avšak tento postup výstavby znemožňoval výrazné zkrácení termínů, a proto se hledalo technické řešení, které by umožnilo výrazně zrychlit a nebo zcela vyloučit postupné připínání jednotlivých polí. Bylo nutno tedy zhotovit novou projektovou dokumentaci. Původní podélná předpínací výztuž byla nahrazena zesílenou betonářskou výztuží a příčným předpětím nad pilíři. Tím mohla betonáž mostovky proběhnout ve třech nezávislých etapách, což výrazně zkrátilo výstavbu. Most byl v celé své délce podskružen a zabedněn. Předpínací práce provedlo speciální středisko závodu 07-MOSTY vlastním předpínacím systémem s kotvami SOLO.

Technické údaje o stavbě
Předmětem dodávky závodu 07-MOSTY bylo zhotovení souboru objektů silničního a mostního charakteru pro dopravní napojení obchodního centra TESCO na veřejnou komunikaci I/37 z Hradce Králové na Březhrad. Jedná se o napojení základních objektů, silničních ramp s mosty přes známý horkovod z Opatovické elektrárny.
Silnice k TESCU a křižovatkové rampy včetně jejich napojení na stávající silnici jsou vedeny na násypu. Vozovky jsou živičné s cementem stmelenými podkladními vrstvami. Pro omezení trvalých záborů je část ramp lemována opěrnými zdmi. Celkem bylo zhotoveno 14 000 m2 vozovek s kompletním bezpečnostním zařízením včetně dopravního značení. Celá stavba probíhala se zachováním provozu na komunikaci I/37.
Především bylo třeba vybudovat silniční nadjezd pro převedení příjezdové komunikace přes silnici I/37, který má délku 226 m a je zakřiven v půdorysném oblouku. Prostorová geometrie mostního objektu kladla vysoké nároky na geodetickou činnost při zhotovení skruže a bednění. Nosná konstrukce nadjezdu má proměnnou šířku 12,96 m až 14,96 m a je desková lichoběžníkového průřezu z předpjatého betonu. Tvoří ji 13 spojitých polí s největším rozpětím 19 m. Pilíře jsou jednosloupové s rozšířenou hlavou pro dvojici hrncových ložisek založené na skupině pilot FRANKI.
Vzhledem k náročnosti stavby bylo nasazeno přibližně dvojnásobné množství dříve uvažovaného skružového materiálu, strojů a lidí. Termín požadovaný investorem pro uvedení celého obchodního centra TESCO do provozu, a tím využití předvánoční nákupní sezóny bylo splněno.
Autor: Mgr. Dagmar Poláchová
Foto: Archiv firmy