Návštěva Univ. Prof. Dr. Ing. Bertolda Witteho na Stavební fakultě ČVUT v Praze

Prof. B. Witte navštívil ve dnech 17. - 21. 12. 2003 Katedru speciální geodezie Stavební fakulty ČVUT v Praze v rámci pokračování našich kontaktů s Univerzitou Bonn a osobně s prof. Wittem, které mají již dlouholetou tradici. Neformální spolupráce na pedagogické i vědecko-technické úrovni probíhá minimálně již déle než dvacet let.

Prof. Witte byl členem odborné pracovní skupiny 6E FIG pro uplatňování laserové techniky v inženýrské geodezii. V roce 2002 na Stavební fakultě přednesl zajímavou přednášku »The Influence of Geodetic Refraction and its Determination Using a Digital Camera«, jejíž obsah byl publikován v [1]. Prof. Witte se rovněž zúčastnil konference INGEO 2002 v Bratislavě a jeho fotografie z této konference je na obr. 1.


Při prosincové návštěvě naší katedry byl prof. Witte přijat vedoucím katedry Doc. Ing. J. Procházkou, CSc. a vedl konzultaci za účasti Doc. Ing. M. Kašpara, CSc., Doc. Ing. J. Pospíšila, CSc. a Ing. T. Křemena podle předem připraveného programu.

Výsledky této konzultace lze shrnout dotěchto bodů:

1. Prof. Witte se předem seznámil s naší novou publikací: KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M. - KŘEMEN, T. - TEJKAL, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. Vydavatelství Vega spol. s r.o. Hradec Králové, 2003 ISBN 80-900860-3-9, s. 111 [2] (obr. 2). Soudí, že se jedná o první komplexní publikaci o laserových skenovacích systémech (LSS) a že na německém knižním trhu dosud nic podobného neexistuje. Proto připraví recenzi do časopisu »Flachenmanagement und Bodenordnung« nebo v AVN (Algemeine Vermessungsnachrichten).
Doporučuje přeložit část knihy do němčiny a tento výtah v rozsahu 12 AA publikovat v tomto časopise. Sám zajistí jazykovou korekturu textu v němčině. Obrázky je však možné otisknout pouze v černobílé nebo dvoubarevné formě. Anglickou verzi výtahu knihy v kratším rozsahu (4 AA) by bylo vhodné publikovat v anglickém či americkém časopise (např. Survey Revue, GM Geomatics World, Engineering Surveying Showcase) nebo v holandském odborném časopise.


2. Prof. Witte doporučuje v nakladatelství Vega s.r.o. Hradec Králové vydat anglickou verzi celé publikace doplněnou o nově získané informace včetně aplikací terestrického i leteckého laserového skenování. Vydání by bylo určeno pro zahraniční zájemce v Evropě, na americkém kontinentě i v ostatních částech světa (Asie, Afrika, Austrálie). Jako sponzoři tohoto vydání budou osloveni dodavatelé těchto zařízení jako LEICA Geosystems GmbH Heerbrugg, TRIMBLE Europe, TOPCON Europe, OPTECH Canada a další. Vydání v nakladatelství Vega s.r.o. by pravděpodobně nebylo tak nákladné jako v renomovaných světových vydavatelstvích (např. Herbert Wichmann Verlag, Heidelberg).

3. Prof. Witte se podrobně seznámil s výsledky doktorandského studia Ing. T. Křemena (Testování LSS Cyrax 2500 a praktické ověření některých provedených zkoušek) [3] a Ing. B. Kosky (Teoretické práce zaměřené na vývoj laserového skeneru). Po obsáhlé diskuzi prof. Witte doporučil T. Křemenovi navštívit některá špičková zahraniční pracoviště zabývající se touto perspektivní problematikou, zejména: TU Braunschweig, Prof.
W. Niemeier, TU Wien, Prof. K. Kraus, Universitat Bonn, Prof. H. Kuhlmann a TU Munchen, Prof. T. Wunderlich. Studijní pobyty na těchto univerzitách by se daly realizovat nejen pomocí projektů Sokrates, ale i prostřednictvím DAAD (Deutsche Akademische Dienst) v Německu i Rakousku. DAAD má dnes své pobočky i v Praze.

4. V závěrečném hodnocení prof. Witte znovu vysoce vyzdvihl aktuálnost řešené problematiky LSS. Doporučil porovnání všech dostupných laserových skenerů, především Cyrax 2500 (dnes pod označením HDS 2500), CALLIDUS, RIEGL, MENSI a OPTECH a jejich uplatnění v průmyslu, stavebnictví, geologii, památkové péči, v archeologii i egyptologii.

Zdařilá předvánoční konzultační návštěva prof. B. Witteho na Stavební fakultě ČVUT v Praze byla zakončena v půvabné hospůdce s večeří ve vyžádaném staročeském stylu.

Literatura

[1] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. - ADÁMKOVÁ, M.: Přednáška Univ. Prof. Dr. Ing. Bertolda Witteho na fakultě stavební ČVUT v Praze. Stavebnictví a interiér 11, 2003, č. 5, s. 54-55.
[2] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M. - KŘEMEN, T. - TEJKAL, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. Vydavatelství Vega spol. s r.o., Hradec Králové, 2003 ISBN 80-900860-3-9, s. 111.
[3] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M. - KŘEMEN, T.: Practical Testing of Cyrax 3D Laser Scanning System. Slovak Journal of Civil Engineering, Bratislava, 2003, (v tisku).
[4] Firemní literatura jednotlivých firem.

Pozvání zahraničního hosta se uskutečnilo v rámci grantového projektu 103/02/0357 Grantové agentury ČR.
Autor:
Foto: Archiv autorů