Nová deska PROMATECT®-XS pro požární ochranu ocelových nosných konstrukcí

Je všeobecně známo, že ocel je řazena mezi nehořlavé materiály, ale má-li být dosažena určitá hodnota požární odolnosti ocelové konstrukce, je nutno ocelové prvky odpovídajícím způsobem požárně ošetřit.

Existují požárně ochranné nátěry, nástřiky i obklady. Tyto možnosti řešení je nutno dimenzovat v závislosti na daném profilu (z něho vyplývající poměr A/V), návrhové teplotě a požadované hodnotě požární odolnosti. Rozhodující pro tento návrh také je, zda se jedná o ocelový sloup nebo ocelový nosník a zda je ošetřený profil otevřený nebo uzavřený pravoúhlého či kruhového tvaru.

Co znamená poměr „A/V” a k čemu slouží?

Poměr A/V vychází z rozměrů profilu, kde „A” představuje obvod průřezu vystaveného požáru a „V” představuje plochu příčného průřezu ocelového prvku. „A” se počítá rozdílně v případě požárních („krabicových”) obkladů a jinak v případě nátěrů a nástřiků. Subtilní profily mají vysokou hodnotu A/V a masivní profily nízkou hodnotu A/V. Při požáru dochází u subtilních profilů k rychlejšímu prohřátí celého profilu, proto je u těchto profilů nutná větší tloušťka požární ochrany (větší tloušťka obkladu nebo nástřiku anebo větší množství zpěňujícího nátěru).

Návrhová teplota oceli

Ocelové konstrukce se navrhují podle ČSN EN 1993-1-1. Pro navrhování ocelových konstrukcí na účinky požáru se postupuje podle ČSN EN 1993-1-2.

Podle vzorců uvedených v těchto normách závisí návrhová teplota oceli na stupni využití prvku. Stupeň využití prvků je definován podílem návrhového účinku zatížení za požáru a návrhové hodnoty únosnosti při požáru. Tyto výpočty jsou součástí statického posouzení. Pro návrhovou teplotu se používá i výraz kritická teplota.

Pokud není k dispozici statický výpočet pro návrhovou situaci při požáru, postačí pro účely návrhu tloušťky obkladu PROMATECT®, nátěru PROMAPAINT® nebo nástřiku firmy Promat s.r.o. zjednodušení hodnot návrhové teploty uváděné v čl. 5.1.3. ČSN 73 0810:

Při hodnocení požární odolnosti ocelových prvků lze bez dalšího průkazu u těchto částí ocelových konstrukcí považovat za kritickou teplotu:

  a) 500 °C u sloupů, nosníků, průvlaků, vazníků apod., zajišťujících stabilitu objektu nebo jeho části, nebo u sloupů podpírajících technická a technologická zařízení,
  b) 560 °C u zavětrovacích prvků, střešních nosníků, vaznic, krokví či prvků střešních plášťů, roštových podlahových prvků apod.,
  c) 620 °C u nosných prvků obvodových plášťů, které nezajišťují stabilitu objektu ani jeho části.

Životnost

Podle ČSN 73 0810 musí být požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí při běžném provozu zabezpečena po dobu předpokládané životnosti stavebního nebo technologického díla. Při volbě vhodného typu systému je nutno brát v potaz právě životnost daného systému. Obklady z desek PROMATECT® a nástřiky PROMASPRAY® mají pro určité druhy prostředí dle ETAG 018-4 prokazatelnou životnost nejméně 25 let, tedy nejvyšší, jakou lze pomocí ETAG 018-4 prokázat. Ale z praxe víme, že desky PROMATECT® mají životnost i delší.

Desky PROMATECT® lze použít i v tom případě, kdy skončí prokázaná životnost zpěňujícího nátěru a bylo by náročné původní požární nátěr odstranit a aplikovat nový nátěr (v celém systému stanoveném výrobcem – základní, reaktivní a ochranný nátěr).

Deska PROMATECT®-XS

Na obklad ocelových konstrukcí se dá použít kromě desek PROMATECT®-H a PROMATECT®-200 nově i deska PROMATECT®-XS. Jedná se o velkorozměrovou (1200×2500/3000 mm) samonosnou desku na bázi sádry.

PROMATECT®-XS – výhody na první pohled:

 • rychlá a snadná montáž bez pomocné konstrukce,
 • u ocelových nosníků není potřeba podkládat vodorovnou spáru mezi deskami,
 • zcela nehořlavý výrobek – třída reakce na oheň A1,
 • velmi dobré mechanické vlastnosti, jako je odolnost proti nárazu, tuhost, pevnost v ohybu a v tlaku,
 • přímá nebo zaoblená podélná hrana,
 • vysoká účinnost při požáru – až do 240 minut,
 • vynikající finální vzhled – není potřeba další povrchová úprava,
 • nízká hmotnost,
 • tmelení spojů a řezných hran není z požárního hlediska nutné.

Podklady a informace o všech zmíněných konstrukcích Vám sdělí technické oddělení firmy Promat s.r.o.

Autor: Gabriela Gruntová
Foto: Archiv firmy