Nové konstrukční řady dveřních zámků Roto DoorSafe

Již přes sedm desetiletí se firma Roto Frank AG zasazuje o inovaci kování stavebních výplní. Tato angažovanost je patrná z celé řady výrobků, které tak zaujímají v dané oblasti přední místa na trhu. Jednou ze skupin výrobků, které prezentují tuto příkladnou snahu, je také nová řada dveřního kování Roto DoorSafe.

Jedná se o velmi rozsáhlý výrobní program zahrnující komplexní řešení jedno a dvoukřídlých vchodových dveří včetně nabídky bezbariérových prahů. Tento článek nicméně vzhledem k jeho omezeným možnostem prezentuje výhradně dveřní zámky nové řady 500 a 600, které svou ucelenou nabídkou vychází vstříc požadavkům současného stavebního trhu.

Obr. 1: Aktuální přehled všech firmou Roto Frank AG vyráběných typů dveřních zámků

Základní inovační prvky nové řady

Hlavní zámková skříň (řada 600) je osazena tzv. tichou střelkou, která je kombinací polyamidu a oceli (poz. 1 v obr. 2). Význam této úpravy spočívá v nehlučném provozu zámku. V rámci vyjmutí střelky resp. nutnosti jejího otočení není nutné zámek demontovat ze dveří. Pojistný systém střelky je přístupný z čelní strany krycí lišty (poz. 2 v obr. 2). Hlavní zámková skříň navíc umožňuje i dodatečnou montáž posuvného držáku střelky (viz poz. 3 v obr. 2), kterým lze přechodně zajistit střelku a zamezit tak nechtěnému zabouchnutí dveří. Hlavní zámková skříň zajišťuje všechny zavírací body zámku proti zpětnému tlaku už při prvním otočení klíčem, zesílené převody pak umožňují zamykat i lehce deformované dveře. Řada 600 je navržena i pro použití do úzkých profilů, kde je požadavek na vzdálenost osy kliky od vnější hrany zámku (tzv. dorn) pouze 25 mm. Celá výrobní řada zámků pak nabízí dorny v hodnotách od 25 mm až do 65 mm.

Obr. 2: Hlavní zámková skříň (řada 600)

Povrchová úprava krycí lišty zámku je realizována ve dvou provedeních:

  • ocel s povrchovou úpravou s aplikací nanotechnologie s obchodním názvem RotSil Nano. Tato povrchová úprava je realizována i na standardním okenním kování.
  • ušlechtilá ocel (feritická 17% chromová ocel) s kartáčovaným vzhledem, vhodná především pro Alu stavební výplně.

Výsledky testů odolnosti proti korozi, které jsou u obou typů identické, pak vysoce překračují požadavky norem.

Inovované typy vedlejších závěrových bodů a jejich rámové uzávěry

Klasické trny a háky byly doplněny kombinovanými uzávěry (obr. 3c). Jejich předností kromě vyšší bezpečnosti je i snížení síly potřebné při zamykání prostřednictvím vložky tzn. klíčem, protože hákový uzávěr vyjíždí s předstihem před trnem, tzn. dochází k rozdělení přítlakové síly při postupném dotěsňování křídla k rámu během zavírání zámku. Trnové a hákové závěrové body mají jednotný rámový uzávěr (obr. 3d pro plastové a obr. 3e pro dřevěné profily).

Stavebnicová konstrukce

Počet vedlejších zavíracích bodů závisí na výšce dveřního křídla a požadovaném stupni bezpečnostní třídy. V rozmezí 1 900–2 200 mm je možné použít zámky s dvěma nebo čtyřmi vedlejšími zavíracími body. V rozmezí 2 200–3 000 mm je pak možné základní zámek nastavit prodloužením o délce 600 mm nebo 900 mm s dalším přídavným zavíracím bodem.

Zámky s vedlejšími zavíracími body podle obr. 3a, 3b, 3c splňují v rámci jednokřídlých dveří při dvou vedlejších zavíracích bodech požadavky bezpečnostní třídy č. 2, nebo při čtyřech a více vedlejších zavíracích bodech pak požadavky bezpečnostní třídy č. 3 /dle ČSN EN 1627-1630/.

Ve výrobním programu figurují i zámky se zavíracími body na obr. 3f ,3g, jejichž nejčastější použití je na tzv. vedlejší vchodové dveře. V rámci kombinace těchto zavíracích bodů (obr. 3g) a bezpečnostních rámových uzávěrů je možné realizovat bezpečnostní třídu č. 1. Zavírací body (obr. 3f) v kombinaci s klasickými rámovými uzávěry pak neodpovídají požadavkům žádné bezpečnostní třídy dle ČSN EN 1627-1630.

Obr. 3 a), b), c), d), e), f), g) Inovované typy vedlejších závěrových bodů a jejich rámové uzávěry

Charakteristické vlastnosti jednotlivých systémů dveřních zámků

Dveřní zámky ovládané vložkou (C600/C500)

Jedná se o klasické zámky, u nichž je pohyb zavíracích bodů odvozen od otáčení klíče v zámkové vložce.

Dveřní zámky s automatickým zavřením vedlejších zavíracích bodů (C600 -„Tandeo”)

Vedlejší zavírací body těchto zámků jsou znázorněny na obr. 4a, 4b. K jejich zavření do rámových uzávěrů, tj. vysunutí trnu z těla střelky, dochází automaticky po dovření křídla do rámu. Na obr. 4a je zasunutý trn ve střelce. Obr. 4b pak ukazuje vysunutý trn ze střelky tj. zavřený stav. Dveře jsou bez další nutné manipulace bezpečnostně uzavřeny a trvalý přítlak křídla k rámu ve třech bodech zabraňuje možné deformaci křídla. V tomto stavu lze zámek otevřít z interiéru buď klikou, nebo vložkou. Zámek lze navíc zajistit, tzn. stupeň zabezpečení ještě zvýšit, vysunutím závory na hlavní zámkové skříni otočením klíče o 360°. V tomto případě je otevření zámku z interiéru možné pouze prostřednictvím vložky tzn. klíčem. U tohoto typu zámku nelze použít elektrického vrátného, resp. v takovémto případě je nutné použít zámek Tandeo s elektromotorem.

Obr. 4a: Vedlejší zavírací bod (C600 – „Tandeo“) - zasunutý trn ve střelce
Obr. 4b: Vedlejší zavírací bod (C600 – „Tandeo“) - vysunutý trn ze střelky tj. zavřený stav

Dveřní zámky ovládané pohybem kliky (H600/H500)

Jedná se o dveřní systémy s velmi snadným ovládáním vedlejších zavíracích bodů, které jsou na českém trhu často neprávem opomíjeny. Dveřní zámky ovládané klikou existují v různých provedeních, která tak umožňují reflektovat různorodé požadavky koncových uživatelů.

Vzhledem k omezenému rozsahu článku je zde popsán pouze nejčastěji používaný typ, u kterého k zavření všech závěrových bodů dochází pohybem kliky resp. jejím nadzvednutím o 45° z vodorovné polohy, jak je znázorněno na obr. 5.

Otočením zámkové vložky pak dochází k zablokování kliky. V tomto případě je možné zámek z exteriéru i interiéru odblokovat pouze vložkou. K zasunutí všech závěrových bodů a tím i k otevření zámku po jeho odblokování vložkou pak dochází klasickým stisknutím kliky. Tyto systémy musí být opatřeny vrchním kováním klika-klika. Pokud nejsou všechny závěrové body zavřeny pohybem kliky, nelze zámek uzamknout klíčem, protože otáčení vložky je v takovémto případě blokováno. Tím se uživateli dostává informace, že neprovedl vysunutí závěrových bodů nadzvednutím kliky, tzn. neuzavřel zámek. Výhodou těchto systémů je, že umožňují připojení dílů kování umístěných na horní a spodní vodorovné straně dveří, které pak zvyšují počet zavíracích bodů v případě širokého dveřního křídla.

Obr. 5: Dveřní zámek ovládaný klikou (H600/H500)

Dveřní zámky ovládané pohybem kliky s automatickým mechanickým zavřením vedlejších závěrových bodů (H500 – PowerLock)

V principu jde o systém výše popsaný, ale s podstatně zjednodušeným ovládáním. Rozdíl spočívá v tom, že k uzavření vedlejších závěrových bodů dochází automaticky po dovření křídla do rámu (kliku není nutné nadzvednout). Energie nutná k pohybu zavíracích bodů se totiž akumuluje do pohybového mechanismu stisknutím kliky při otevírání dveří. Ostatní funkce a ovládání jsou shodné s klasickým zámkem ovládaným klikou.

Dveřní zámky s panikovou funkcí

Dveřní zámky řady P600 (ČSN EN 179)

Slouží pro řešení nouzových východů v prostorách, kde se nacházejí osoby znalé místních poměrů a únikových směrů z budovy. Charakteristickým znakem těchto zámků je možnost jejich otevření z interiéru vždy klikou a to i při kompletně uzamčeném zámku. Zavření všech zavíracích bodů je realizováno prostřednictvím zámkové vložky tzn. otáčením klíče, stejně jako u zámků C500/600.

Dveřní zámky s automatickým zavřením vedlejších zavíracích bodů s panikovou funkcí P603 Tandeo F (ČSN EN 179)

Funkce tohoto typu zámku je identická jako u typu C600 – „Tandeo” – viz výše. Zásadní rozdíl spočívá pouze v tom, že hlavní zámková kapsa neobsahuje závoru, ale pouze střelku. Tento typ zámku je v zavřeném stavu zajištěn automatickým vysunutím trnů podle obr. 4a, 4b, které následuje po mechanickém dovření křídla do rámu. Z interiéru jej lze vždy otevřít klikou, z exteriéru pak jedině klíčem. Vrchní kování tak musí mít výhradně skladbu „klika-koule”.

Pro oba tyto typy zámků je nutné použít speciální tvar kliky s trnem 9 × 9 mm (viz obr. 6).

Obr. 6: Speciální tvar kliky s trnem 9 × 9 mm

Dveřní zámky řady P650 (ČSN EN 1125)

Jsou určeny pro veřejné prostory, ve kterých se počítá s pohybem široké veřejnosti bez znalosti únikových východů a způsobu jejich ovládání.

Tyto zámky musí být vždy opatřeny příčným madlem (obr. 7a, 7b). Funkce zámku je obdobná jako u řady P600 s tím rozdílem, že i při zavřeném zámku pomocí vložky lze zámek z interiéru vždy otevřít příčným madlem otevřít.

Obr. 7a, b: Příčná madla

Elektricky ovládané zámky (Eneo)

Zámky s elektromotorickým ovládáním všech zavíracích bodů (E510 – Eneo C, E515 – Eneo CR)

Pohyb všech uzávěrů na zámku tj. vedlejší zavírací body a hlavní závora včetně střelky při otevření nebo zavření je ovládán elektromotorem, který je umístěn na zámkové liště. Uvedení zámku do činnosti je odvozeno od snímacího čidla, bytového tlačítka nebo u typu E515 Eneo CR od dálkového ovladače. Polohu křídla si zámek kontroluje pomocí čidla, které reaguje na permanentní magnet umístěný v rámu. Tento typ zámku může pracovat v tzv. denním nebo nočním režimu. V denním režimu je zámek uzavřen pouze na střelce. V nočním režimu jsou pak funkční i všechny ostatní zavírací body. Zámek lze z interiéru i exteriéru otevřít také klíčem. Pokud dojde k otevření zámku klíčem, je pro následnou správnou elektrickou funkci nutné zámek nejprve opět klíčem plnohodnotně zavřít.

Zámky elektromechanické (E600 - Eneo A, E601 - Eneo AF)

Tato kategorie zámků je elektrickou obdobou zámků v kapitolách Dveřní zámky s automatickým zavřením vedlejších zavíracích bodů (C600 – „Tandeo”) a Dveřní zámky s automatickým zavřením vedlejších zavíracích bodů s panikovou funkcí P603 Tandeo F. K zavření vedlejších závěrových bodů tedy dochází mechanicky při dovření křídla do rámu. Dveře jsou bezpečnostně uzavřeny pomocí trnových závěrů (obr. 4a, 4b). Zasunutí vedlejších zavíracích bodů a střelky tj. k otevření zámku dochází na základě elektrického impulsu z přístupového čidla, nebo bytového tlačítka. V případě, že se u typu Eneo A zámek ještě dodatečně uzavře, tj. vysune se hlavní závora, lze zámek z interiéru nebo exteriéru otevřít pouze klíčem. Tento typ zámku se nejčastěji používá na vchodové dveře rodinných domů.

Zámky typu Eneo AF jsou elektrickou verzí zámku Tandeo F. Svými vlastnostmi vyhovují normě ČSN EN 179. Zámek lze za všech okolností z interiéru klikou vždy otevřít.

Zámek totiž nedisponuje hlavní závorou tzn. nelze jej dodatečně klíčem uzavřít. Zámek je tedy uzavřen pomocí trnů vedlejších zavíracích bodů. Z exteriéru lze zámek otevřít buď elektronickým přístupovým systémem, nebo klíčem. Tento typ zámku se nejčastěji používá na vchodové dveře domů s větším počtem bytových jednotek.

Přístupové systémy pro zámky řady Eneo C, Eneo A, Eneo AF

Nejčastěji na trhu používané přístupové systémy: obr. 8a znázorňuje klávesnicový přístupový systém, obr. 8b systém pro čtení čipových karet dodávaný včetně čipové karty nebo klíčenky a obr. 8c čtecí jednotku na otisk palce. Obr. 8d pak znázorňuje dálkový ovladač z originálního příslušenství.

Obr. 8a: Nejčastěji používané přístupové systémy - klávesnicový přístupový systém
Obr. 8b: Nejčastěji používané přístupové systémy - systém pro čtení čipových karet včetně čipové karty
Obr. 8c: Nejčastěji používané přístupové systémy - čtecí jednotka na otisk palce
Obr. 8d: Nejčastěji používané přístupové systémy - dálkový ovladač

Programování čipových karet a čipových klíčenek se provádí buď přímo za pomoci čtecího zařízení (obr. 8b), nebo u vyšší verze pomocí PC a softwaru, který je dodáván společně se čtecí jednotkou. Doplněním systému např. o časové relé, lze automaticky měnit v čase různé režimy přístupu. Uvedenými přístupovými systémy lze pak ovládat i klasického elektrického vrátného.

Blokové schéma jednotlivých komponentů elektrického zámku s obecným přístupovým systémem znázorňuje obr. 9.

Obr. 9: Blokové schéma jednotlivých komponentů elektrického zámku s obecným přístupovým systémem

Závěr

Obchodní zastoupení pro Českou republiku, založené v roce 1992 s hlavním sídlem v Novém Městě na Moravě a pobočkou v Kunicích u Prahy a Olomouci, je dodavatelem nejen kování firmy ROTO FRANK AG, ale i veškerého sortimentu doplňujícího oblast stavebního kování včetně technické i softwarové podpory, aby mohly být komplexně uspokojeny potřeby výrobců stavebních výplní.

Podrobné informace a technickou podporu v oblasti kování i doplňků poskytují techničtí zástupci na kontaktních adresách uvedených v úvodu článku.

Autor: Ing. Josef Peliš, CSc.
Foto: Archiv firem Roto Frank a Roto Nové Město