Generální přestavbě byl podroben i novodobý návštěvnický a vstupní objekt.

O unikátní rekonstrukci vojenské tvrze v Dobrošově

Na současné atraktivitě pevnosti Dobrošov se významně podílela nedávná rozsáhlá rekonstrukce původních i novodobějších objektů, kterou realizoval Královéhradecký kraj. Většina staveb v tomto komplexu, který slouží jako muzeum, je nemovitou kulturní památkou, spadající do významné lokality soustavy NATURA 2000 CZ 0523680 – pevnost Dobrošov, zimní kolonie netopýrů. I proto byly veškeré stavební úpravy prováděny pod přísným dohledem pracovníků odboru životního prostředí a ochránců přírody. Přes všechna úskalí to dopadlo dobře, posuďte sami.

Celý působivý komplex, situovaný na Náchodsku v Orlických horách, vznikl proto, aby doplnil československé pohraniční opevnění a přispěl k ochraně republiky před nacistickým Německem. Bývalé vojenské objekty leží na plochém hřebeni kóty 617 nad obcí Dobrošov. Ve třicátých letech minulého století šlo o významný přechod komunikace směrem od státní hranice s tehdejším Německem. Areál Dobrošov je součást soustavy hraničních opevnění na hřebeni Orlických hor, která se táhne v délce kolem 65 kilometrů od severozápadu (Dobrošov) k jihovýchodu (Lichkov).

Výstavba vojenské tvrze v Dobrošově započaly v září roku 1937, ale již koncem září 1938 musely být ukončeny.

Záměr budovatelů pevnosti Dobrošov spočíval ve stavbě pevnosti celkem o sedmi srubech (dva pěchotní, dva dělostřelecké a jeden minometný srub, jedna dělová otočná věž a vchodový objekt). Práce započaly v září roku 1937, ale již koncem září 1938, kdy došlo k uzavření mnichovské dohody o postoupení pohraničí Německu, musely být ukončeny. Podařilo se tedy vybetonovat pouze tři objekty. Práce v podzemí tenkrát skončily ve fázi pokročilé betonáže a v téměř dokončeném hrubém výlomu podzemních prostor.

Pevnost byla po dobu fungování protektorátu uzavřena, opuštěná zůstala až do šedesátých let. Zpřístupněna návštěvníkům byla až v roce 1969. Po revitalizaci, ukončené v létě roku 2022, jsou zájemcům otevřeny všechny vybetonované sruby i část podzemí.

Pevnost byla po dobu fungování protektorátu uzavřena, opuštěná zůstala až do šedesátých let. Zpřístupněna návštěvníkům byla až v roce 1969.

Návštěvnická budova

Vedle stavebních úprav vojenských srubů (k nimž se ještě dostaneme) došlo také ke generální přestavbě novodobějšího návštěvnického a vstupního objektu. Ten byl v době svého vzniku ze dvou stran zasypán zeminou a chráněn takzvanou zelenou střechou – aby evokoval atmosféru původní haldy vytěžené horniny. Tato budova nikdy nebyla součástí památkově chráněné části, a proto když přestala vyhovovat svým uživatelům a vykazovala špatný technický stav, mohla být kompletně modernizována, a dokonce opatřena přístavbou.

Průběh výstavby návštěvnického objektu.

Stávající vnitřní konstrukce vstupního objektu byly vybourány, střecha byla obnažena až na nosnou konstrukci, byla odstraněna původní podlaha. Velká část konstrukcí a také například zpevněné plochy v okolí stavby byly provedeny nově. Objekt byl rozšířen směrem do zeminy, zachováno bylo esovitě prohnuté jihovýchodní průčelí. Došlo k rozšíření podloubí severozápadním směrem, ke zvětšení plochy expozice a k vybudování přednáškového sálu a nového zázemí pro návštěvníky i personál. Nový interiér je světlý a moderní, s dobovou atmosférou předválečného období. Součástí stávající expozice muzea je také poměrně nenápadná novostavba dřevěného dělnického domku (v těsné blízkosti návštěvnického objektu), jež prezentuje práci a život dělníka na stavbě pevnosti.

Rekonstrukce památkově chráněných srubů

V rámci projektu, který byl dokončen v minulém roce, byly revitalizovány i jednotlivé vojenské sruby (převážně IV. odolnosti) z let 1937 a 1938:

Tvrzový oboustranný a čtyřzvonový pěchotní objekt N-D-S-72 „Můstek” nebyl ve třicátých letech stavebně dokončen a nikdy nedošlo k jeho patřičnému vybavení, a proto nikdy nesloužil k bojovým účelům. Při ostřelování během nacistické okupace byl navíc poškozen, což je patrné dodnes – stavaři ponechali devastaci stěn i interiéru záměrně viditelné, aby dosáhli kýžené autenticity.

Objekt „Můstek“ byl při ostřelování během nacistické okupace poškozen. Stavaři ponechali devastaci stěn i interiéru záměrně viditelné.

Při poslední rekonstrukci došlo ke zřízení nového vstupu, zrušení výlezu na střešní desku a využití zvonové šachty. Do ní byla osazena betonová maketa zvonu (s 300milimetrovými stěnami s ocelovou výztuží), jejíž spodní část je vyzděna z 450milimetrových betonových tvárnic. Zadní část zvonu navazuje na původní betonový krycí límec, spáry mezi betonovými konstrukcemi byly zaizolovány mirelonovým provazcem s pružným PUR tmelem.

Pozn.: Pancéřovými zvony byly střechy vojenských srubů vybavovány proto, aby umožnily pozorování okolí. V temeni každého zvonu býval umístěn periskop; pozorování probíhalo i skrz průzory ve vyjímatelných pozorovacích vložkách ve střílnách zvonů.

Přístup na vyhlídkovou plošinu na střeše srubu umožňuje ocelové schodiště se zábradlím. Objekt byl zvenku nasvícen.

Tvrzový oboustranný pěchotní srub N-D-S-73 „Jeřáb” je kvůli zavaleným chodbám vedoucím z kasáren zpřístupněn samostatně. V dolním patře srubu si návštěvníci mohou prohlédnout odborně zrestaurované kresby ze září roku 1938, jejichž autorem byl svobodník Eduard Zicháček, voják strážního oddílu obsazujícího objekt při mobilizaci. V objektu došlo též k obnově tří střílen a osazení maket, jejichž ocelové provedení odpovídá originální výrobní dokumentaci z první poloviny minulého století.

Podzemní prohlídková trasa pod tímto objektem měří 250 metrů, k pohodlí návštěvníků přispěly mimo jiné i nové lávky (z pozinkovaných pororoštů osazených na zabetonovaných kotevních patkách), například ta v prostoru vodní nádrže u odvodňovací štoly.

V dolním patře srubu „Jeřáb“ si návštěvníci mohou prohlédnout odborně zrestaurované kresby ze září roku 1938, jejichž autorem byl voják strážního oddílu obsazujícího objekt při mobilizaci.

Další stavba je tvrzový dělostřelecký srub N-D-S-75 „Zelený”. Ten měl jako jediný do příkopu zřízen vstup dveřmi standardních rozměrů. V současnosti leží přes příkop lávka tvořená ocelovými profily vedoucí až k prvnímu střílnovému otvoru, kde se nachází nový a bezbariérový vstup do objektu. V šachtě, která v minulosti sloužila k dopravě munice, je nyní provozován nerezový výtah do podzemí, přičemž i zde se prostorově počítalo s průlety netopýrů.

V objektu byly rovněž provedeny sanační práce na betonových površích, opraveno je i betonové schodiště, trhliny stropní desky, pracovní spára objektu a stropní konstrukce z exteriérové části.

Přes příkop u srubu „Zelený“ leží v současnosti lávka tvořená ocelovými profily vedoucí až k prvnímu střílnovému otvoru, kde se nachází nový a bezbariérový vstup do objektu.

Pravostranný dvouzvonový pěchotní srub N-S-78 „Polsko” III. odolnosti byl poznamenán jen menšími úpravami – došlo k vybourání otvoru zazděné střílny a byla do něj vložena plechová maketa.

Podzemí, které bylo v září 1938 ve stavu částečného výlomu všech prostor a ve stavu pokročilé betonáže v místě již vybetonovaných povrchových objektů, bylo následně zavaleno. Proto když se pak začala pevnost zpřístupňovat veřejnosti, muselo dojít k odstranění zeminy a zabezpečení prostor důlní výztuží (hajcmany) s pažením betonovými panely.

Když se začalo podzemí pevnosti zpřístupňovat veřejnosti, muselo dojít k odstranění zeminy a zabezpečení prostor důlní výztuží s pažením betonovými panely.

Loňské a předloňské úpravy podzemí spočívaly zejména v rekonstrukcích podlah – v kasárenských sálech, v některých spojovacích chodbách a v sálech pod srubem „Zelený” byly předlážděny novou betonovou dlažbou, přičemž v některých částech, kde byl zjištěn průsak vody, došlo ještě před dlážděním k pokládce drenáže. Odvodněna byla pro případ zatopení také výtahová šachta. Zřízeno zde bylo i nové osvětlení.

  • Investor: Královehradecký kraj
  • Uživatel stavby: Muzeum Náchodska
  • Projekt: ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ
  • Generální dodavatel: sdružení firem SOLID CARE a GEMEC-UNION
  • Výše investice: 95.7 milionu korun

Tvrz Dobrošov, která je každoročně otevřena od dubna do října, aktuálně nabízí prohlídku několika srubů, muničního skladu, kasárny či ošetřovny. Návštěvníky provede areálem naučná stezka Pevnost Dobrošov. Nedaleko se navíc nacházejí další turisticky zajímavá místa, a oblast je proto vyhledávanou lokalitou.

Fotogalerie

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archiv studia ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ a Královehradeckého kraje