Ochrana jeřábů před přetížením a převrhnutím

Přetížení jeřábů a jejich možné následné poškození či převrhnutí je oblastí, o které se příliš často nepíše. Aby k těmto jevům nedocházelo, instalují se na zvedací zařízení omezovače přetížení. Problematikou snímání a vyhodnocování tahových i tlakových sil v různých oblastech lehkého i těžkého průmyslu se zabývá již od roku 1991 společnost FORMAT1 spol. s r.o.

Společnost své systémy nejen vyvíjí ve vlastním konstrukčním oddělení a vyrábí ve vlastních dílnách, ale u zákazníka i instaluje a udržuje, včetně první a následných pravidelných kalibrací. Její výrobky jsou proto nejen přesné a spolehlivé, ale jsou zabezpečeny i kvalitní údržbou.

V oblasti průmyslové elektroniky se firma zabývá vážením a vážící technikou, omezovači přetížení, sledováním vytížení jeřábů a podobně.

Omezovače přetížení

Omezovače přetížení pro jeřáby řady OP4 jsou zaloeny na tenzometrickém snímání zatížení zdvihu a samostatné vyhodnocovací jednotky. Tenzometry měří přímo zatížení zdvihu, minimalizují se tím tedy jiné parazitní veličiny, jež mají vliv na měření hmotnosti břemene. Samostatná vyhodnocovací jednotka je umístěna v přístupné části jeřábu, což umožní pohodlné nastavení parametrů omezovače přetížení včetně kalibrace. Vše je v robustním provedení, s ohledem na provozní podmínky většiny jeřábů.

Instalace snímačů síly

Snímače síly se mohu instalovat na jeřáby několika způsoby:

  • snímač instalovaný na lano – na pevný konec lana (řada SL),
  • snímač instalovaný do tělesa ložiska lanového bubnu (metoda LB),
  • snímač instalovaný do série s pevným koncem lana (metoda TS),
  • snímač instalovaný do vyrovnávací kladky (metoda VK),
  • pokud je konstrukce jeřábu nestandardní, je možné přizpůsobit instalaci snímače konkrétnímu jeřábu.

Snímače síly řady SL

Jedná se o tenzometrické snímače určené pro instalaci přímo na nosné lano zdvihacího zařízení. Umístění snímače je buď na pevný konec lana (pod lanový závěs), nebo pod vyrovnávací kladku. Jsou založeny na měření průhybu lana, nejsou vřazeny do série s lanem a nejsou tedy nosným prvkem. Snímače se pouze jednou (prostřední) svorkou pevně přichytí k lanu, kabel od snímače se přivede do vyhodnocovací jednotky a to je veškerá montáž.

Princip uchycení snímače SL

Není potřeba žádných konstrukčních úprav stávajícího zdvihacího zařízení. Jedná se o jednoduchý a relativně levný princip měření zatížení zvedacích zařízení. Svojí přesností měření vyhovuje jako snímač pro omezovač nosnosti zvedacích zařízení.

Snímač SL

Pro venkovní aplikace či pro aplikace, kde hrozí mechanické poškození snímače síly je jako doplněk ke snímači dodáván ochranný kryt. Jedná se o kovový kryt přichycený k lanu svorkou (nespojen se snímačem).

Chránič snímače SL

Metoda LB – umístění snímače do tělesa ložiska lanového bubnu

U této metody se snímače typu LPX instalují přímo do tělesa ložiska lanového bubnu. Jedná se o konstrukční řešení svisle „pohyblivého” vedení uložení ložiska bubnu, pod nímž je umístěn tlakový snímač síly řady LPX. Jedná se o velice solidní řešení omezovače přetížení.

Snímač LPX

Kalibrace omezovače není závislá na výměně lan, mechanicky je uložení prakticky nezranitelné. Přesnost měření je pro omezovač přetížení dostatečná ve většině aplikací, měření je lineární. Uložení je součástí nosné konstrukce, doloženo vždy statickým posudkem.

Použití snímače LPX (metoda LB)

Jedná se o nejoblíbenější způsob konstrukce omezovače přetížení. Z dlouhodobého hlediska je cenově vhodné, protože při každé výměně lana není nutno provádět opakovanou kalibraci a riziko poškození snímače manipulací kolem bubnu je téměř vyloučeno.

Vyhodnocovací jednotky řady OP4

Pro stanovení zatížení jeřábů se používá několik typů vyhodnocovacích jednotek.

Například u mostových a portálových jeřábů se používá jednotka OP4V3. Toto mikroprocesorem řízené elektrické zařízení prostřednictvím tenzometrického čidla trvale vyhodnocuje zatížení. OP4V3 se skládá vždy ze 2 dílů: snímač síly a vyhodnocovací elektroniky. Tato koncepce umožňuje pohodlné nastavování parametrů a kalibraci omezovače.

Vyhodnocovací jednotka 0P4V3

Jeřáby traverzové, drapákové, či jeřáby se dvěma zdvihy se vyhodnocují jednotkou OP2A, která trvale vyhodnocuje zatížení dvou zcela samostatně připojených a nezávislých tenzometrických snímačů síly. Tato zatížení porovnává se třemi nastavenými mezemi zatížení jednak pro každý snímač samostatně a jednak pro součet zatížení obou snímačů síly.

Pro výložníkové jeřáby, nebo jeřáby s proměnným zatížením se požívá OP3IN, které trvale vyhodnocuje zatížení tenzometrického snímače síly. Z kombinace sepnutí snímačů polohy zjistí okamžitou polohu kočky a tedy její aktuální nosnost. Toto zatížení porovnává s nastavenou mezí pro danou polohu kočky. Je-li zatížení snímače větší než nastavená mez, aktivuje výstupní relé.

Měření jeřábů se sklopným ramenem se provádí jednotkou OP4SP, která se skládá ze snímače síly zatížení zdvihu, umístěném na nosném či krakorcovém laně, snímače náklonu ramene (stroje) umístěném na nosném rameni stroje a vyhodnocovací jednotky, umístěné např. v kabině jeřábníka. OP4SP trvale vyhodnocuje zatížení zdvihového lana a porovnává jej s okamžitým úhlem sklonu nosného ramene, a to včetně náklonu samotného stroje. Jakmile se zatížení zdvihu dostane do zakázané oblasti definované zatěžovací křivkou stroje, aktivuje se odpovídající výstupní relé omezovače přetížení.

Podrobné informace včetně širokého sortimentu společnosti FORMAT1 spol. s r.o. naleznete na výše uvedených webových stránkách.

Zájemci si mohou prohlédnout výrobky společnosti také na Stavebním veletrhu v Brně ve dnech 22. až 26. 4. 2008 v pavilonu V, stánek č. V 099.

1 Zpracováno z podkladů společnosti FORMAT1 spol. s r.o.
Autor: Ing. Hana Solařová
Foto: Archiv firmy