Realizace silážní jámy v obci Nížkovice za použití betonu ZAPA AGRO s vysokou odolností vůči chemicky agresivním látkám.

ZAPA AGRO - odolný beton do agresivního prostředí zemědělských staveb

V současné době je znatelný nárůst staveb v zemědělství, a to nejenom díky dotační politice státu, ale i díky obnově chovu dobytka v České republice. Stávající zemědělské stavby jsou svým stavem mnohdy za hranicí životnosti a nákladné rekonstrukce vyžadují nemalé finanční prostředky. Řešením je výstavba tohoto druhu objektů za pomoci speciálního betonu ZAPA AGRO se zvýšenou odolností proti působení chemicky agresivních látek, který vyrábí společnost ZAPA beton.

Pravdou je, že bývalé silážní jámy, stání pro dobytek nebo různé hospodářské budovy nebyly odborně technologicky řešeny ve smyslu odolnosti vůči agresivnímu prostředí. Tyto látky se proto na jejich životnosti výrazně podepsaly a v současné době jejich majitelé řeší nejeden problém s nákladnou rekonstrukcí.

Odolnost betonu vůči agresivnímu prostředí v oblasti výstavby zemědělských staveb je v současnosti specifikována podle tab. 2 normy ČSN EN 206, tab. N.4 normy ČSN P 73 2404 a stupněm vlivu prostředím XA1 až XA3, kam spadají stavby typu silážní jámy či krmné žlaby v zemědělství. Legislativa uvádí pro prostředí typu XA minimální pevnostní třídu betonu C 25/30 a splnění požadavku dodržení maximální hloubky průsaku tlakovou vodou. V případě nepříznivého agresivního prostředí musí být beton opatřen navíc sekundární ochranou, která zamezí vniknutí agresivních produktů do betonové matrice.

Siláž patří k objektům, které musejí odolat extrémně kyselým látkám. V opačném případě dochází k chemické korozi betonu, tedy k postupné destrukci stavební konstrukce.

Pojďme si nejprve připomenout, co je to siláž?

Siláž je krmivo pro domácí zvířata (prasata, krávy, koně atd.) vzniklé fermentováním čerstvé nebo zavadlé píce a jiných zemědělských plodin s přídavkem látek, které inhibují bakteriální činnost. V rámci betonové konstrukce silážního žlabu představuje hlavní problém pH siláže, které dosahuje hodnoty 4, a jde tedy o velmi kyselé agresivní prostředí.

Díky takto extrémně kyselému prostředí dochází často u těchto staveb k chemické korozi betonu. Chemická koroze může být například louhová, hořčíková, chloridová, sulfátová a hlavně kyselá. Koroze betonu je proces destrukce materiálu, který vede ke zhoršení vlastností betonu a může vézt dokonce ke zničení konstrukce. Výztuha je sice chráněna, protože vysoké pH betonu způsobuje její pasivaci, ale tato ochrana může být oslabena vnikáním oxidu uhličitého do povrchu betonu. Pronikající plyn způsobuje proces karbonatace, v jehož důsledku klesá pH betonu. Pokud bude pokles postupovat a pH bude nižší než 11, ocel přestane pasivovat a začne proces koroze výztuže.

Koroze betonu na stávající silážní jámě.

Pro zachování mechanických vlastností a prodloužení doby užívání betonových konstrukcí je nezbytné použít speciální betony či dodatečné ochranné nátěry.

Společnost ZAPA beton a.s. nabízí na míru pro každého zákazníka speciální recepturu se zvýšenou odolností proti působení chemicky agresivních látek, jako je síranová či kyselinová agresivita s nízkým pH, či působení dusičnanů a silážních šťáv. Betonová směs vychází na základě požadavku projektanta z běžných betonů, nejčastěji se jedná o třídu betonu C 30/37, ale můžou být použity betony i vyšších pevnostních tříd (např. C 35/45). Technologové společnosti ZAPA beton a.s. dokážou s investorem, projektantem nebo realizační firmou probrat podrobně jejich požadavky, doporučit vhodné řešení a dohlížejí na celou výstavbu těchto dříve podřadných staveb. V dnešní době jistě nechce žádný z investorů podporovat výstavbu, u které bude očekávat v dohledné době nutnou rekonstrukci. Zásadní prodloužení životnosti a vysoká odolnost těchto betonů byla taky hlavním cílem celého technologického vývoje.

Silážní jáma krátce před započetím jejího využívání.

Výhody produktu:

 • Beton odpovídá svým složením CSN EN 206+A1.
 • Beton je vhodný pro ukládání z dopravních prostředků na přímo do konstrukce či přes pístové čerpadlo.
 • Beton je vhodný pro chemicky agresivní prostředí zemědělských staveb - beton byl testován i pro prostředí s pH = 3,5 (hodnoty kyselého prostředí mimo SVP v ČSN EN 206+A1).
 • Povrch je možné ošetřit kompatibilní hloubkovou impregnací v případě očekávaného dlouhodobého agresivního působení či působení více agresivních činitelů nebo pokud je nutné zajistit vyšší trvanlivost konstrukce bez možnosti periodické údržby.
 • Primární ochrana zajišťuje dostatečnou trvanlivost konstrukce bez potřeby častých oprav povlakové sekundární izolace, která je navíc náchylná k lokálním mechanickým poškozením.
 • Beton je vhodný pro běžnou aplikaci svislých i vodorovných konstrukcí.
 • Beton je možné a vhodné kombinovat se syntetickou strukturální výztuží (kombinace s rozptýlenou ocelovou výztuží se pro uskladnění siláže a jiných hmot sloužících jako potrava pro dobytek či pro prostředí s pH<4 vylučuje). Beton je možné vyztužit konvenční výztuží.
 • Nabízí nižší ekonomickou zátěž pro provozovatele konstrukce – nižší frekvence údržby, delší životnost.
Realizace konstrukce z vysokohodnotného odolného betonu proběhla také v zemědělském areálu v obci Nížkovice. Šlo o celkový objem 1500 metrů krychlových betonu.

Velkou výhodou je dostupnost tohoto produktu, neboť betonárny společnosti ZAPA beton a.s. jsou rozmístěny po celém území Čech, Moravy ale i Slovenska. Proto odpadá problém s logistikou a s tím spojenou dobou zpracování.

V současné době společnost ZAPA beton a.s. spolupracuje s Ústavem technologie stavebních hmot a dílců Fakulty stavební VUT Brno v rámci grantu TAČR, který řeší z dlouhodobého hlediska odolnost betonu pro zemědělské stavby při působení klimatických vlivů v enormním agresivním prostředí silážních šťáv.

Silážní jáma v Nížkovicích za provozu.

Jeden z příkladů realizace vysokohodnotného odolného betonu je stavba silážní jámy v obci Nížkovice. Požadavek tamních zemědělců byl předán na technology společnosti ZAPA beton a.s. a ti probrali přesné požadavky s projekční kanceláří a taky s investorem stavby. Navržený beton třídy C 35/45 XC3 XF1 XA3 splňoval veškeré požadované fyzikálně mechanické parametry. V rámci výše zmiňovaného grantu byl povrch betonu opatřen několika ochrannými nátěry a dlouhodobě je sledována odolnost betonu vůči agresivnímu prostředí silážních šťáv.

 • Termín realizace: 03-08/2020
 • Celkové množství: 1500 m3
 • Realizaci provedla firma: Generální dodávky staveb s.r.o.
Autor: tisková zpráva
Foto: archiv společnosti ZAPA beton a.s.