Odpadní trubky a tvarovky HT – Systém (PPs)®

V dnešním Česku bylo od začátku šedesátých do konce osmdesátých let postupně zbudováno přibližně 1,5 milionu bytů v tak zvaných panelových domech (pro jednoduchost je v tomto článku takto nazývejme). Ponechme nyní hodnocení stavebních technologií stranou a zaměřme se pouze na konstatování nynějšího stavu technického zařízení budov, resp. jeho malé části – vnitřní kanalizace.

Většina panelových bytových domů má vnitřní kanalizaci zbudovánu z osinkocementových trub v kombinaci s tenkostěnným lepeným systémem z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC), všeobecně známým pod nesprávným označením »novodur«, popřípadě pouze z lepeného PVC. Oba materiály byly ve své době solidním kompromisem nízké ceny a uspokojujících užitných vlastností.

Stav osinkocementových trub, které byly používány do konce sedmdesátých let pro hlavní stoupací vedení je relativně dobrý, avšak jejich zdravotní rizikovost je vysoká. Naproti tomu relativně mladý lepený tenkostěnný systém z PVC je obvykle silně poškozen působením změn teploty proudícího media a dilatačních pnutí. Výše zmíněné systémy nejsou schopny uspokojit současné nároky na požární bezpečnost, zdravotní nezávadnost, teplotní odolnost a těsnost. Stát naštěstí tuší, že splácení dluhu vůči téměř čtyřem milionům občanů Česka, žijících v panelových domech nelze odkládat, a tak neúnavně připravuje nové a nové finanční programy pro podporu revitalizací těchto objektů.

V západní Evropě byl postupně zaváděn do stavební praxe polypropylenový systém pro vnitřní kanalizace, který v sobě takřka ideálně spojuje všechny výše uvedené a všemi projektanty požadované vlastnosti. Tento systém se poprvé objevil na českém trhu v první polovině devadesátých let jako importovaný produkt. V roce 1995 jej začal pod obchodní značkou HT – Systém (PPs)® (registrovaná ochranná firmy OSMA zpracování plastů, Ostendorf & Mazeta s.r.o.) dodávat tuzemský producent OSMA zpracování plastů s.r.o. Dnes se stal tento název synonymem pro polypropylenovou vnitřní kanalizaci.

Těsnost, tepelná odolnost, snadná montáž, dlouhodobá životnost, to vše jsou vysoce ceněné vlastnosti, avšak ta nejcennější z hlediska absolutní hodnoty – hodnoty lidského zdraví či dokonce života, je požární bezpečnost. Skutečný HT – Systém (PPs)® je samozhášivý. Abychom byli terminologicky přesní: tento výrobek je dle ČSN 730823 zařazen do třídy hořlavosti B, tedy skupiny látek nesnadno hořlavých; podle normy DIN 4102 je to skupina B1.

Jak je všeobecně známo, polypropylén, ať již homopolymer či kopolymer, jsou látky, které přímo podporují hoření, a proto je nutné surovině dodat nehořlavé vlastnosti nějakým aditivem. Vedoucí evropští výrobci používají osvědčené retardéry hoření na bázi netoxických chemických sloučenin. Tyto se přidávají ve stanoveném poměru do zpracovávané směsi. Na českém trhu se mohou objevovat výrobky, které neobsahují retardéry hoření a tudíž nesplňují výše zmíněné požární požadavky. Ty požárně bezpečnější se poznají podle červeného průběžného, pro našince nepříliš čitelného popisu »schwerentflammbar«, což v němčině znamená »nesnadno hořlavé«. Tento německý popis pochází z doby, kdy ještě neplatila norma ČSN EN 1451-1 a systém byl vyráběn podle DIN 19560.

Charakteristickou vlastností odpadních trubek a tvarovek HT – Systém (PPs)® je, že v případě požáru samovolně nehoří, neodkapávají z nich hořící části a nevznikají při rozkladu zplodiny, bezprostředně ohrožující lidské zdraví. I přes tyto nesporně dobré protipožární vlastnosti je v případě prostupu stěnami a stropy s předpokládanou požární odolností 90 min. nutno použít protipožární manžety.

V souvislosti s revitalizací panelových domů byla též vyvinuta polypropylenová sestra, všem instalatérům dobře známé »rohová paneláková odbočka«, u které byla optimalizována osová vzdálenost mezi jednotlivými odbočujícími větvemi. Díky této odbočce lze minimalizovat množství kusů použitých při výměně stávající kanalizace a zároveň zvýšit produktivitu práce řemeslníka. Při dodržení všech pracovních předpisů je možné tento vyspělý odpadní systém z polypropylenu montovat a zabudovávat nejen v panelových domech, ale i v tak exponovaných místech, jako jsou nemocnice, hotely, školy nebo výškové stavby.

Autor: David Behner
Foto: Archiv firmy