Podpora domovních zdrojů tepla - kotlíková dotace 2015-2020

Vloni vyhlásilo MŽP celorepublikový program tzv. Kotlíkové dotace, která umožňuje i občanům čerpat peníze z evropských fondů. Dotace je určena pro výměnu starých kotlů na tuhá paliva za nové kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, dále za plynový kotel, tepelné čerpadlo nebo solární systém a jejich kombinace.

Tato dotace sleduje dva hlavní cíle

V prvé řadě snížení kouřivosti starých zdrojů tepla na tuhá paliva. Kouř vypovídá o nedokonalém hoření a vedle nepříjemných štiplavých plynů obsahuje také prachové částice (popílek, saze). Ty ve vzduchu působí jako kondenzační jádra, vyvolávající i v případě relativně suchého vzduchu vznik mlhy, které se odborně říká smog, z angl. smoke (kouř) a fog (mlha). Pobyt v místě, kde byť i jen jediný dům takto „kouří“, bývá nepříjemný.

Kvalitní kotel na uhlí a dřevo s perfektním klasickým spalováním sám o sobě kouř neřeší. Velkou roli tu hraje kvalita paliva, zejména uhlí by mělo být nízkopopelové a nízkosirné. Pokud však není součástí ekodesignu nových kotlů na uhlí a dřevo také požadavek na kvalitu paliva, štiplavý kouř, popílek a smog kotlíková dotace sama o sobě nevyřeší.

Kouř a popílek však může z podstatné části řešit kotel s vysokoteplotním pyrolytickým spalováním, které probíhá až do teplot 1200 °C. Pokud tyto kotle spalují biomasu (dřevo, seno apod.), vykazují zcela nulovou spotřebu obnovitelné energie na vytápění a ohřev vody, což je nejen z pohledu popílku, ale i z pohledu energetické účinnosti doslova nejlepší řešení.

Druhým cílem kotlíkové podpory je snížení emisí CO2, které vznikají při vytápění a ohřevu vody. K jeho naplnění však účinnější spalování většinou nestačí. Pomocí tepelného čerpadla (v našich podmínkách je nejvhodnější TČ vzduch – voda), vynaložíme na ohřev topné a užitkové zhruba třetinovou energii, než kdybychom ohřívali přímo elektřinou z rozvodné sítě. A třetinová energie = třetinový obsah emisí CO2. Ideální je zavést, pokud ho ještě nemáme, nízkoteplotní soustavu vytápění (stropní nebo podlahové vytápění); tepelné čerpadlo pak pracuje s nejvyšší účinností.

Současný stav a dotační rámec

Podle odhadu MŽP je v celé České republice přes 350 tisíc kotlů. Cílem dotačního programu je do roku 2020 vyměnit minimálně 80 tisíc z nich. Výměny kotlů se týkají pouze rodinných domů, přičemž všechny domovní tepelné zdroje musí splňovat požadavky na tzv. ekodesign ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES. Navíc, pokud dům není alespoň v energetické třídě C, je nutné realizovat stanovená mikro-energetická opatření. Základní instituty dotace jsou tyto:

 • Kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři.
 • Výše dotace je od 70 do 85 %, maximální uznatelné náklady jsou 150 tis. Kč.
 • Uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. července 2015.
 • Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace.

Proč výměna kotlů

Po roce 2020 přestanou v ČR účinkovat požadavky na dnešní emisní třídy kotlů 1 až 5, kdy v současnosti lze instalovat jen kotle od 3. emisní třídy výše a od roku 2018 kotle od 4. emisní třídy výše. Nahradí je jednotné unijní požadavky ve smyslu směrnice o Ekodesignu 2009/125/ES. Připravovaná novela Zákona o ochraně ovzduší pravděpodobně zavede možnost kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech.

Seznam doporučených výrobců vhodných pro kotlíkovou dotaci

Kotle
Tepelná čerpadla
M-tech, s.r.o.Tepelná čerpadla Power Inverter a Zubadan Inverter od výrobce Mitsubishi Electric
Solární systémy

Poskytovatel dotace a jeho pravomoci

Dotaci občanům poskytnou kraje, které mají poměrně široké rozhodovací možnosti o úpravě, rozšíření nebo nastavení dané krajské dotace. Nemění se pouze základní atributy, např. výše dotace, povinné minimální parametry u dotovaných zdrojů tepla a povinná mikro-energetická opatření u domů s horší tepelnou izolací. Kraj ale rozhodne, jestli např. dotace proplatí žadateli nebo přímo dodavateli, jestli doplatí zbývající část dotace nebo jaké zdroje podpoří z celé možné škály ap.

Kdo může žádat

Žádat může občan, který má ve vlastnictví rodinný dům určený pro bydlení nebo bytový dům o maximálním počtu 3 bytů. Dům musí být vytápěn teplovodním kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním. Žádat mohou i společní majitelé objektu, například manželé; žádá pak jeden z nich s tím, že druhý přiloží písemný souhlas s podáním žádosti a pořízením nového zdroje vytápění.

Výše dotace

Výše dotace záleží na typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu a na tepelné čerpadlo je dotace nejvyšší) a podle umístění dané obce v rámci znečištěných oblastí obce s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5 % výhodu. Veškeré kotle musí splňovat podmínky Směrnice o Ekodesignu, tedy laicky řečeno musí splňovat parametry min. 5. emisní třídy s několika dalšími zpřísněními. Seznam těchto oblastí je na stránce www.opzp.cz.

Obecné podmínky dotace

Tepelné zdroje využívající obnovitelné energie (kotle na biomasu, pelety, dřevo, solární systémy, tepelná čerpadla) mohou být instalovány pouze kvalifikovanými topenáři s platným osvědčením. V opačném případě dotace nebude uznána.

Solárně-termické soustavy jsou podporovány jen ve funkční kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).

Kotle s ručním přikládáním mohou být instalovány pouze se současným využitím akumulační nádrže o min. objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj., z nichž jeden naplňuje podmínky přijatelnosti programu. Program nepodporuje výměnu kotle spalujícího biomasu za kotel spalující uhlí, ani výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.

Podporované tepelné zdroje jsou uváděné v závazném seznamu vedeném SFŽP. Od 20. 7. 2015 lze do závazného seznamu SFŽP zapisovat tepelná čerpadla a kondenzační kotle na zemní plyn. Kotle na tuhá paliva je možné na seznam zapisovat od 21. července 2015.

V domě o energetické třídě D a horším bude nutné spolu s výměnou kotle realizovat tzv. mikro-energetické opatření. Procento dotace na mikro-energetické opatření je stejné jako u kotle, nejvýše však do částky 20 000 korun, která je součástí max. celkových nákladů 150 000 Kč.

Mikroenergetická opatření

Pokud Váš dům nesplňuje energetickou účinnost aspoň na úrovni C, je pro schválení kotlíkové dotace ještě třeba realizovat jedno z následujících tzv. mikroenergetických opatření (nejvhodnější opatření vám doporučí energetický specialista):

 1. Zateplení střechy nebo půdních prostor.
 2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
 3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.).
 4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů.
 5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří).
 6. Dílčí výměna oken.
 7. Výměna vstupních a balkonových dveří.
 8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří.
 9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla.

Na co dostanete dotaci

 • Tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci vč. souvisejících stavebních prací,
 • nová otopná soustava vč. souvisejících stavebních prací,
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest,
 • finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč),
 • služby energetického specialisty, pořízení PENB,
 • projektová dokumentace.

Další možnosti kotlíkové dotace

Občan, který se rozhodne pro rozsáhlejší zateplení, může kotlíkovou dotaci využít v kombinaci s programem Nová zelená úsporám, určeného k zateplení domu. Kotlíková dotace mu pak ulehčí modernizaci vytápění. Z kotlíkové dotace je také možné hradit služby energetického specialisty, včetně případného vypracování projektu. Spolu s instalací nového kotle je často nutné provést další úpravy, jakými může být nové řešení otopné soustavy, zejména nízkoteplotní (stropní či podlahové), které má při správném provedení nejvyšší energetickou účinnost. Dále je třeba vyvložkování komína či propojení plynové přípojky z HUP na vlastním pozemku do domu. I to může krýt kotlíková dotace.

Poznámka: Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace, jsou 150 tis. Kč (tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč při max. procentu dotace 85 %). Podporovaná zařízení budou uvedena v závazném seznamu vedeném SFŽP.

Konkrétní informace ke Kotlíkové dotaci 2015 získáte mimo krajských úřadů také na stránkách OPŽP, kde je i telefon na bezplatnou infolinku.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek