Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Přínos termoaktivní stěrky AERO-THERM v půdních vestavbách

Zimní období přináší možnost zjistit, jak dobře jsou izolovány střechy, respektive půdy. Bez drahé techniky, postačí standardní lidské vybavení, oči. Obnažená střešní krytina při souvislé sněhové pokrývce znamená jediné, zbytečné tepelné ztráty. Aplikace termoaktivní stěrky AERO-THERM pomůže celkovou spotřebu omezit a přinese i něco navíc.

Půdní vestavby procházejí poslední desetiletí intenzivním vývojem. Už to nejsou malé letní pokojíky postavené pod střechou z heraklitu nebo plynosilikátů nechávající kolem sebe i nad sebou větrané prostory. Přirozená snaha využít prostor co nejlépe vedla ke spojení střechy a obálky vestavby do jedné vrstvy, přesněji souvrství. Skladba střešního souvrství se vyvíjela, stejně jako materiály, které tvoří jednotlivé vrstvy. Vlastnosti střešního souvrství ovlivňují nejen to, jak se pod střechou bydlí, ale i v jakém prostředí je nosná konstrukce střechy. Krovy ani pozednice již nejsou vystaveny volnému proudění vzduchu, není možná jejich vizuální kontrola a případná náprava je spojena s rozebráním střešního souvrství. To představuje nejen nezanedbatelné náklady, ale i výrazné omezení užívání půdní vestavby.

O kvalitě střešní izolace se můžete přesvědčit sami, jednoduše a zdarma (obnažená střešní krytina při souvislé sněhové pokrývce znamená jediné, zbytečné tepelné ztráty)

Rostoucí požadavky

Norma ČSN 73 0540 „Tepelná ochrana budov” v části 2: „Požadavky” stanovuje minimální a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla střešním pláštěm. Od roku 2002 je vyžadován součinitel prostupu tepla U = 0,24 W.m-2.K-1, což si vyžádalo zásadní změny ve skladbě střešního souvrství.

Rodinný dům kolaudovaný v roce 2000, skladba izolací odpovídající době výstavby, po aplikaci termoaktivní stěrky AERO-THERM v podkroví došlo k více než 20% snížení celkové spotřeby zemního plynu

Izolace mezi, pod a nad krokvemi

Kontaktní vysoce difúzní pojistné hydroizolační fólie sice umožnily využít prostor mezi krokvemi v plné výšce, ale o to více se projevil vliv dřevěných krokví, jejichž součinitel tepelné vodivosti je asi čtyřikrát větší než u minerálních izolací. Řešením byla další vrstva tepelné izolace pod krokvemi. 40 milimetrů izolantu pod krokvemi a 160 milimetrů mezi krokvemi je na hranici normových požadavků. Navyšování vrstvy izolace pod krokvemi ubírá na objemu vestavby. Další možností je umístit část nebo celou vrstvu nad krokve.

Reflexní izolace

Snaha omezit přenos tepla sáláním vede k použití reflexních materiálů, které podle orientace a umístění odrazivé vrstvy snižují tepelné ztráty v zimním období nebo naopak tepelné zisky v letním období. O tom, že otázka použití reflexních izolací je aktuální, se dočtete v článku Praktický význam reflexních fólií při úsporách energie na vytápění (www.stavebnictvi3000.cz/c4384). Je také třeba mít na paměti skutečnost, že s rostoucí teplotou se zvyšuje i součinitel tepelné vodivosti, tedy i součinitel prostupu tepla. Podrobně je to popsáno v článku Součinitel tepelné vodivosti – praxe a teorie (www.stavebnictvi3000.cz/c4058).

Do roku 2002 (často i po tomto datu) byla většina půdních vestaveb izolována pouze mezi krokvemi a bez použití reflexních fólií. Kvalita provedení vždy závisí na zkušenostech a pečlivosti řemeslníků, i díky tomu lze předpokládat velmi široký rozptyl reálných vlastností střešních plášťů.

Pomůže AERO-THERM?

V předchozím článku ve Stavebnictví a interiér 2012/12 je popsán přínos AERO-THERMu pro tepelnou pohodu a uvedeno několik příkladů. Je tedy možné předpokládat, že i v podkroví bude mít použití termoaktivní stěrky AERO-THERM pozitivní vliv.

Aplikace termoaktivní stěrky AERO- THERM moc nepořádku nenadělá ani nezatíží podkroví zbytečnou vlhkostí

Příklady táhnou

Rodinný dům, přízemní s obytným podkrovím, kolaudováno v roce 2000. Tomu odpovídá i stavebně-technické řešení. Obvodové zdivo je izolováno 50 milimetrovou vrstvou polystyrenu a střecha je izolována pouze mezi krokvemi, žádné hliníkové fólie. Zdrojem tepla pro ústřední vytápění je plynový kotel. Roční spotřeba plynu byla vyšší než 4000 m3.

V roce 2010 byla termoaktivní stěrka AERO-THERM použita na celou plochu podhledu střešního pláště a vnitřní povrch vikýřů. Majitelé domu si pochvalují tepelnou pohodu, která se díky otevřené dispozici přízemí domu spolu se schodištěm a částí podkroví, projevila prakticky všude. Omezení průvanu a rychlejší zátop, to je vnímáno nejvíce.

Tato aplikace AERO-THERMu je výjimečná. Jednak byla termoaktivní stěrka aplikována na celý vnitřní povrch podkroví a za druhé, což je ještě důležitější, bez dalších změn. Nebyla měněna okna, obvodové stěny zůstaly stejné a topná soustava také nedoznala žádných změn (zpočátku dokonce ani její regulace).

Čekání na pravidelný roční výpis spotřeby zemního plynu bylo dlouhé, ale potěšilo. Celoroční spotřeba plynu se nepřehoupla přes 3200 m3. Vzhledem k tomu, že užívání domu se nezměnilo, ani neproběhly jiné stavební úpravy, lze přisoudit snížení spotřeby plynu aplikaci termoaktivní stěrky AERO-THERM.

Rozdíl mezi spotřebou před a po aplikaci je něco málo přes 20 %. Vlastně o něco více, protože zemním plynem je ohřívána i užitková voda. Dosažená úspora je tak srovnatelná například s přínosem termoaktivní stěrky v historické maštali.

Aplikací AERO-THERMu v podkrovích je samozřejmě více, stejně jako spokojených uživatelů. Bohužel srovnání stavu před a po aplikaci termoaktivní stěrky je zkomplikováno dalšími změnami a není korektní je uvádět.

Aplikace termoaktivní stěrky AERO- THERM moc nepořádku nenadělá ani nezatíží podkroví zbytečnou vlhkostí

Bonus navíc, vlastně několik

Za prvé, samotná aplikace termoaktivní stěrky AERO-THERM je rychlá a čistá. Omezení uživatelů je jen o málo větší než při běžném malování.

Za druhé, AERO-THERM spolehlivě překryje spáry a praskliny, tím omezí infiltraci a nepříjemné proudění chladného vzduchu.

Za třetí, AERO-THERM pomůže omezit negativní vliv vad střešního souvrství. Například lokální prochládání podhledu vlivem proudění venkovního vzduchu mezerami mezi krokví a izolací.

Za další, sníží tepelnou zátěž od teplo sálající rozpálené střešní krytiny. Teplota v podkroví klesne o několik stupňů. Za předpokladu, že uživatelé dodržují zásady správného větrání i stínění, a nepustí si teplo okny.

Aplikace termoaktivní stěrky AERO- THERM moc nepořádku nenadělá ani nezatíží podkroví zbytečnou vlhkostí

Někdy se střecha rozebrat musí

Výhodou i nevýhodou termoaktivní stěrky AERO-THERM je snadná aplikace. Chyby ve střešním souvrství mohou vytvořit podmínky pro napadení krovů biologickými škůdci. Před aplikací termoaktivní stěrky AERO-THERM je vhodné prozkoumat stav krovu. Podle konkrétního stavu provést příslušná opatření a následně aplikovat AERO-THERM. Je třeba mít na paměti, že AERO-THERM je paropropustný a nemůže plnit funkci parozábrany, ani parobrzdy.

Termoaktivní stěrka AERO-THERM může zkvalitnit užívání půdních vestaveb. Jak nově budovaných, tak i staršího data. Využijte zkušeností výrobce termoaktivní stěrky AERO-THERM a zjistěte, jaký přínos můžete očekávat.

Autor:
Foto: Archiv firmy