Projekt Cidlina přispěje k lepšímu čištění odpadních vod

Rozšířit a dobudovat kanalizační systém v Jičíně a sousedních obcích je cílem projektu Cidlina, jedné z největších investičních akcí Královehradeckého kraje současnosti. Investorem je Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. a generálním dodavatelem díla je akciová společnost GEOSAN GROUP.

Celá akce bude financována jednak z dotace EU, konkrétně z Fondu soudržnosti ve výši 11,136 mil. EUR, dále z půjčky SFŽP ve výši 0,8 mil. EUR a také z vlastních zdrojů investora ve výši 13 mil. EUR. Celkový objem investice tedy činí bezmála 25 miliónů EUR (necelý 660 miliónů korun).

Kilometry kanalizačních stok

Podle smlouvy podepsané v lednu 2008 starostou města Jičín a zároveň předsedou představenstva Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. Ing. Martinem Pušem a generálním ředitelem české stavební společnosti GEOSAN GROUP a. s. Luďkem Kostkou vybuduje stavebník čistírny odpadních vod a kanalizace v aglomerací Jičín, Lázně Bělohrad, Miletín - Rohoznice, Pecka, Libáň, Ostroměř.

Vznikne tedy více než 55 kilometrů kanalizačních stok a bude zrekonstruováno nebo nově postaveno šest čistíren odpadních vod. Tím se velikou měrou přispěje k ochraně životního prostředí v okolí Českého ráje, zejména pak řeky Cidliny, která náleží do povodí Labe, a podaří se především splnit nařízení vlády a směrnice o čištění městských odpadních vod a o jakosti sladkovodních vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb.

Stavební části projektu

Projekt Cidlina, jehož dokončení se plánuje v březnu 2010, se skládá celkem z devíti stavebních částí:

1. kanalizace Jičín – Holínské předměstí – jedná se o přepojení a vybudování nové stoky jednotné kanalizační sítě zajišťující převedení odpadních vod z povodí ulice

M. Koněva do koncové části sběrače „A” v ulici U Javůrkovy louky.

2. kanalizace Jičín – Markova ulice – řeší odkanalizování místní části Čeřovka splaškovou kanalizací s přečerpávací stanicí a povodí ulice Markova s připojením nové jednotné kanalizační stoky rovněž na stávající sběrač „A”. Na tuto stoku kanalizace bude nově připojeno 450 trvalých obyvatel této části.

3. ČOV Jičín – půjde o intenzifikaci s ohledem na emisní limity, týkající se dusíkatého znečištění. Cílem projektu je výsledná kapacita této čistírny 35 tisíc EO (včetně dovozu vod s bezodtokových jímek z okolních lokalit až téměř 44 tisíc EO – ekvivalentních obyvatel) a dosažení předepsaných emisních standardů a ochrany jakosti vody v řece Cidlině.

4. kanalizace Lázně Bělohrad – dostavba kanalizační soustavné sítě v okrajových částech města Prostřední Nová Ves, Horní Nová Ves a Lány. V Horní a Prostřední Nové Vsi vznikne jednotná gravitační stoka, v obci Lány se plánuje výstavba splaškové kanalizace se dvěma čerpacími stanicemi, které dopraví odpadní vody do kanalizace a ČOV v Lázních Bělohrad. Celkově bude na novou kanalizaci napojeno 1500 obyvatel.

5. Lázně Bělohrad – napojení obce Lány + intenzifikace ČOV – zahrnuje zvýšení kapacity čistírny na 4 tisíce EO úpravou aktivačního čistícího procesu umožňujícího denitrifikaci a dále předřazením dešťového zdrže a chemickým srážením fosforu.

6. kanalizace a ČOV Miletín – řeší dobudování a opravy stávající kanalizační sítě v obci a novou kanalizaci obci Rohoznice. Součástí kanalizačního systému, který umožní odkanalizování dalších 650 obyvatel, je sedm přečerpávacích stanic. Vyroste také nová mechanicko-biologická ČOV se zvýšeným odstraňováním dusíkatých látek pro 1500 EO, která je společná pro obě obce.

7. kanalizace a ČOV Ostroměř – dobudování oddílného kanalizačního systému, tedy kompletní výstavba nové splaškové kanalizace v obci. Součástí kanalizačního systému, který umožní odkanalizování dalších 1 090 obyvatel, budou tři přečerpávací stanice.

Likvidaci odpadních vod bude řešit nová mechanicko-biologická ČOV o kapacitě 1600 EO se zvýšeným odstraňováním dusíku a přípravou pro chemické srážení fosforu.

8. kanalizace a ČOV Pecka – kompletní výstavba kanalizační sítě, do níž bude přepojeno 399 EO napojených v současnosti na nevyhovující jednotný systém a nově napojeno 900 obyvatel. Čistírna s kapacitou 1300 EO je navržena jako mechanicko-biologická se zvýšeným odstraňováním dusíku a přípravou pro chemické srážení fosforu.

9. kanalizace a ČOV Libáň – dostavba jednotné kanalizační sítě se šesti čerpacími stanicemi, do níž bude nově napojeno 650 obyvatel. Čistírna je navržena jako mechanicko-biologická o kapacitě 2 tisíce EO se zvýšeným odstraňováním dusíku a přípravou prochemické srážení fosforu.

Autor: David Konečný
Foto: Archiv firmy GEOSAN GROUP