Prostupy TZB a jejich toxicita v případě mimořádné události – požáru

Základní charakteristikou požární odolnosti je parametr celistvosti a izolační schopnosti. Při požáru však nelze zapomínat na jeden z nejhorších činitelů, kterým je kouř. Naprostá většina zraněných či mrtvých osob je přímo ovlivněna účinky zplodin hoření, tedy toxickým kouřem. Jen malé procento poškozených se setká s otevřeným ohněm.

Z hlediska kabelových a potrubních rozvodů dochází na hranici požárních úseků zákonitě ke konfliktním místům, tedy prostupům instalací těmito konstrukcemi. Moderní materiály, ze kterých se vyrábí plastová potrubí nebo izolace vodičů, doznaly značného vývoje. Z hlediska materiálu je možné se u vodovodních a kanalizačních rozvodů setkat s výrobky na bázi polyetylenu, polypropylenu a polyvinylchloridu. Vodovodní potrubí lze rozdělit do tří pásem: PN 10, PN 16, PN 20 – kde zkratka PN vyjadřuje jmenovitý tlak. Pro různé jmenovité tlaky existují různé tloušťky stěn potrubí při stejné jmenovité světlosti. Parametr maximální a minimální tloušťky stěny při stejné jmenovité světlosti má vždy velký vliv nejen na hmotnost plastu ve stavbě, ale i na parametr požární odolnosti daného typu potrubí.

Toxicita je schopnost látky působit jedovatě nebo škodlivě na lidský organismus. Při požáru vznikají tyto základní produkty: teplo, světlo, kouř, hořlavé nespálené plyny a nespálený tuhý zbytek (popel). Plast jako organická sloučenina uhlíku vyprodukuje ve svých zplodinách vždy: kyslík, vodní páru, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, kyanovodík, chlorovodík a fluorovodík. Při hoření plastů jsou prokázány karcinogenní, dráždivé a narkotické účinky. Dodavatelé systémů protipožárního těsnění prostupů mají jednoznačně stanoveno zkoušet všechny typy potrubí včetně maximální a minimální tloušťky stěn potrubí. Pro klasifikaci jednoho konkrétního systému je zapotřebí pozitivně odzkoušet neuvěřitelných dvacet čtyři vzorků ve stropních a stěnových konstrukcích, protože vzájemná kombinace výsledků a převádění výsledků zkoušek není možná.

Žijeme v uspěchané a hektické době, kdy čas je největším nepřítelem všech projektů a každodenních pracovních činností. Tlak na dodavatele, odběratele i finální zpracovatele je enormní. Nabídnutá možnost výběru kvalitně odzkoušených a klasifikovaných systémů Promat bude vždy velkou výhodou a pomocí všem obchodním partnerům.

Autor: Ing. Michal Stejskal
Foto: Archiv firmy