Protipožární řešení od HPI-CZ

Nové znění normy ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb, které vstoupilo v platnost počátkem srpna 2016, upravuje některé požadavky na používání tepelných izolantů při zateplování budov. Přísnějším požadavkům nové normy zcela vyhovuje protipožární řešení s fenolickou pěnou společnosti HPI-CZ zvyšující požární odolnost nadpraží a ostění otvorů oken a dveří v obvodovém plášti i zakládací sada pro protipožární založení ETICS nad terénem.

Kombinováním dvou nestejnorodých tepelných izolantů v rámci jednoho ETICS, zpravidla EPS a požárních pásů z minerální vlny, vzniká riziko poruch, především trhlin. Důvodem je odlišné chování těchto materiálů z hlediska stavebně fyzikálních vlastností. Nahrazením požárních pásů z minerální vlny v systémech ETICS s izolantem z EPS systémovými deskami z fenolické pěny se lze kombinaci dvou různých materiálů na fasádě a jejich komplikovanému spojování vyhnout.

Zakončovací profil s okapničkou pod omítku

Nová norma o požární bezpečnosti staveb

Změnu požadavků na používání hořlavých a nehořlavých tepelných izolantů v ETICS přináší nové znění základní normy požární bezpečnosti ČSN 73 0810:2016, které vstoupilo v platnost počátkem srpna. Nová norma umožňuje eliminovat kombinování materiálů provedením vnějšího zateplovacího systému pouze z nehořlavých materiálů (nejhůře třída A2) nebo využít takový systém, který požární zkouškou prokáže, že svými vlastnostmi při požáru nebude rizikem.

Zakládací sada ETICS

Protipožární řešení pro nadpraží i ostění

Systém prefabrikovaného nadpraží a ostění s jádrem z fenolické pěny od HPI-CZ zvyšuje požární odolnost nadpraží, případně i ostění, otvorů oken a dveří v obvodovém plášti s ETICS. Základem systému je speciální obkladová deska s jádrem z fenolické pěny s obchodním názvem RESOL a s minimální tloušťkou 20 mm s oboustrannou vrstvenou povrchovou úpravou a integrovanou plastovou okapnicí se skelnou tkaninou. Fenolická pěna je nehořlavá, při přímém vystavení plamenům neskapává, nesublimuje a při požáru neuvolňuje do ovzduší kouř ani jedovaté plyny.

Základní předpoklad protipožární funkce této desky je přilepení části plochy rubu desky na nehořlavý podklad v nadpraží nebo ostění v šířce minimálně 80 mm (beton, tvárnice, omítka apod.). Deska se obvykle lepí cementovou lepicí maltou předepsanou pro daný ETICS. Těsněné napojení obkladové desky na výplň otvoru zajišťuje systémová plastová lišta se samolepicí páskou a odlamovací lamelou.

Zakládací úhelníkový profil ETICS

Systém vyhověl zkoušce středního rozměru

Systém prefabrikovaného nadpraží a ostění prošel zkouškami v akreditované požární laboratoři. Při zkoušce středního rozměru podle ČSN ISO 13785-1 vykázal požární odolnost 30 minut při expozici hořákem o výkonu 100 kW, která odpovídá scénáři vnitřního požáru působícího přímo na svislých fasádních výrobcích. Systém nejen odolal působení plamene, ale nedošlo k jeho rozšíření přes úroveň 500 mm od hrany vzorku, tj. od hrany založení systému nebo nadpraží. Ve smyslu aktuálně platných norem tak tento systém může nahradit požární pásy z minerální vlny v systémech ETICS s izolantem z EPS.

Speciální tuhá fenolická pěna RESOL kromě protipožárních parametrů nabízí i vynikající tepelně izolační vlastnosti (λ = 0,021 W/m.K) a mimořádnou difúzní schopnost. Deska o tloušťce 20 mm dokáže nahradit téměř 40 mm standardního pěnového polystyrenu, což je výhoda zejména při dodatečném zateplování v okolí oken, kde bývá problém s místem.

Prefabrikovaný systém HPI s fenolickou pěnou RESOL

Založení systémů ETICS v oblasti soklu

Zakládací lišta, kterou je tepelný izolant založen nad terénem, je potenciálně místem, kudy může požár vstoupit do tepelně izolační vrstvy. Protipožární řešení představuje zakládací sada nabízená společností HPI-CZ, která je složená z 2 prvků – zakládacího úhelníkového profilu s výztužnou síťovinou a okapního profilu. Jedná se o univerzální řešení, kdy jeden typ zakládací sady lze využít pro různé tloušťky ETICS, čímž se omezují nároky na skladování a na množství zásob. Zakládací profil slouží k založení a ochraně spodní hrany izolantu venkovního zateplovacího systému. Použitím plastového profilu dochází navíc k eliminaci tepelných mostů. Případné nerovnosti podkladu se vyrovnají nanesením lepidla na zadní stranu profilu.

Zakládací sada ETICS umožňuje jednoduchou montáž první řady tepelně izolačních desek zateplovacího systému, a to s garancí esteticky dokonalého provedení ukončení ETICS v pohledově exponované soklové oblasti domů. Její použití minimalizuje rizika technologické nekázně při realizaci nutného zesílení a vyztužení tmelových vrstev na spodní hraně založení ETICS. Díky integrované armovací tkanině umožňuje zakládací sada ETICS optimálně navázat vyztuženou základní vrstvou a konečnou povrchovou úpravu v ploše ETICS na spodní hranu založení ETICS, včetně potřebného okapního nosu.

Systém byl testován v akreditované laboratoři, kde vyhověl zkoušce podle normy ČSN ISO 13785-1 a tím bylo prokázáno splnění požadavků normy ČSN 73 0810:2016 – Požární bezpečnost staveb.

Toto řešení nahrazuje založení izolantu hliníkovou soklovou lištou a lze jej využít v kontaktních zateplovacích systémech ETICS všech výrobců.

Více informací naleznete na webových stránkách www.hpi.cz.

Autor: Ing. Marie Hodačová Šimonovská
Foto: Archiv firmy