RAUSIKKO – systémy k decentrálnímu vsakování dešťové vody

Zvyšováním podílu zpevněných ploch při výstavbách nových objektů vykazuje stále více negativních účinků na naši hydrologickou bilanci. V důsledku dešťových srážek vysoké odtoky přetěžují odpadní toky, řeky a potoky, které se v důsledku toho rozvodňují. Na druhé straně klesá hladina spodní vody a tím se zvyšují náklady na získání pitné vody. Moderní komunální hospodaření s dešťovou vodou proto v dnešní době vyžaduje místní decentrální vsakování, které má přínos nejen pro investory v nových průmyslových zónách, ale i pro drobné stavebníky.

Decentrální vsakovací systémy RAUSIKKO RR a RAUSIKKO MR

Firma REHAU vyvinula decentrální vsakovací systémy RAUSIKKO RR a RAUSIKKO MR, jejichž použití se řídí kvalitou povrchové vody určené k vsakování.

Systém RAUSIKKO RR se používá pro vsakování převážně čisté odtokové vody, např. ze střešních ploch v obytních oblastech. Srážková vody se dostává přes kontrolní a rozdělovací šachtu RAUSIKKO do napojeného systému trubka-rigol.

Vsakování mulda-rigol systému RAUSIKKO MR se používá pro mírně znečištěnou povrchovou vodu, např. z vedlejších komunikací, ploch dvorů nebo parkovišť. Odtékající dešťová voda je nejprve odvedena do zatravněného koryta. Odkud se vsakuje přes vrstvu oživené matečné půdy, která zajistí dodatečnou filtraci dešťových vod do rigolu ležícím pod tímto korytem. Škodlivé látky, které se v některých případech v těchto povrchových vodách vyskytují, jsou při tomto prostupu půdou odbourány.

U obou uvedených systémů je základní myšlenka stejná – odvést srážkovou vodu co nejrychleji pod povrch a tam ji s časovým zpožděním vsáknout nebo odvést se zpožděním do retenční nádrže. Funkci mezizdrže přitom plní rigol vytvořený speciálním rozvodným potrubím RAUSIKKO, obsypané štěrkem, a to vše zabalené filtračním rounem RAUMAT. Zachycená dešťová voda se pak s časovým odstupem vsakuje z tohoto rigolového systému velkoplošně do spodních půdních vrstev, nebo je řízením odtokem pomocí škrticích šachet odvedena ze systému například do vodoteče či kanalizace.

Nutnou podmínkou pro bezvadné fungování systému RAUSIKKO je jeho přesný návrh a výpočet. Zde se vychází z množství srážkové vody a vsakovacího výkonu zeminy. Firma REHAU disponuje zvlášť pro tento účel vyvinutým počítačovým programem, pomocí kterého lze řešit a modelovat každou stavební situaci. Toto zařízení je k dispozici také všem zájemcům, kteří k likvidaci dešťové vody chtějí přistupovat ekologicky.

Přestože je dodatečná vestavba vsakovacích zařízení u již realizovaných objektů možná, je velmi smysluplné zohlednit použití tohoto systému pro likvidaci dešťových vod již v územním plánu.

Vsakování dešťové vody zdaleka nemá pouze ekologický aspekt, je zde i velice významná ekonomická stránka. Použitím systému RAUSIKKO dochází k výrazné úspoře nákladů, a to jak z hlediska pořizování systému (vyvarujeme se použití kanalizačních trubek velkých průměru určených k pohlcení přívalových dešťů, jejichž pořizovací cena a pokládka je řádově v milionech), tak z hlediska úspory případného budoucího stočného. Na základě dosavadních zkušeností se systémem RAUSIKKO z zrealizovaných akcí v ČR lze uvést, že návratnost investice při současných cenách stočného je 2-3 roky, nejdéle však do 5 let.

Autor: Ing. Jaroslav Beck
Foto: Archiv firmy