Rekonstrukce za pronájem

Náklady na vytápění a přípravu teplé užitkové vody patří k nevyšším v soukromé i komerční sféře. K nákladům bezprostředně nutným na nákup paliva se přičítají i finanční prostředky na výstavbu, provoz i údržbu zdrojů a rozvodů tepla decentralizovaného a centralizovaného zásobování teplem. K hospodárnému vytápění jsou nutné investice, které ve většině případů chybí. Tento problém řeší společnost Harpen ČR, s.r.o. metodou energetického kontraktingu.

  Tento způsob investic a zajištění realizace nových zdrojů tepla, nebo alespoň rekonstrukcí stávajících zdrojů nabízí společnost Harpen ČR, s.r.o., jako dceřiná společnost Harpen AG se sídlem v Dortmundu. Nabídka je pro decentralizované a centralizované zdroje tepla, které provozují obce nebo velké společnosti, kliniky, školské areály a většinou jsou ve špatném technickém stavu, což se projevuje vysokými náklady na nehospodárné vytápění, které zaplatí spotřebitel. U velkých centralizovaných soustav jej zaplatí občan.
   V dnešní době bouřlivého rozvoje techniky, energetiky a výpočetní techniky je možné docílit úsporného vytápění bytů a komerčních prostor, výměnou nebo rekonstrukcí stávajících zdrojů tepla a rozvodů za moderní, úsporné, s vysokou účinností výroby tepla. K tomu slouží nejmodernější kotle s vysokou účinností, pracující v přísně sledovaných režimech, řízených výpočetní technikou, která optimalizuje výrobu a rozvod tepla.
   To co dokáže současná technika, nedokáže žádný zastaralý kotel i v tom nejlepším stavu, provozovaný s největší svědomitostí nejlepšího topiče a nejdelšími zkušenostmi. To všichni víme, ale kde vzít na takovouto velkorysou rekonstrukci v současných podmínkách? Nemusíme brát nikde!
   Stačí využít nabídky a bez vlastních investic dlouhodobě pronajmout tepelný zdroj a rozvody společnosti Harpen ČR, s.r.o., která vloží finanční prostředky do rekonstrukce a zajistí její realizaci. Po celou smluvní dobu pronájmu bude zařízení provozovat na vlastní náklady. Po ukončení tohoto období zařízení opět vrátí majiteli v provozuschopném stavu, aby mohl vyrábět teplo ještě řadu let po předání.
   Společnost Harpen ČR, s.r.o. touto formou provozuje řadu zdrojů tepla např. v Ivančicích, Příboře, Jáchymově a jinde. Je proto v jejím zájmu, aby v co nejkratší době po podepsání pronájmu zajistila projekt a realizaci rekonstrukce zdroje, rozvodů a předávacích stanic. Tím, že financování a realizaci celé akce vezme Harpen ČR, s.r.o. na svoje bedra, pomůže majiteli v řešení jeho energetického problému s financováním bez nutnosti zajišťování úvěrů u bank samotným majitelem.
   Majitelé – partneři Harpen ČR, s.r.o. se také vyhnou nutnosti vypracování projektu, výběrového řízení dodavatele, hlídání stavby, prověřování financování, ověřování kvality projektu, výrobků i celé akce. Vyvarují se dalších nepříjemností s realizací tak organizačně a technicky složité a zpravidla velmi rozsáhlé stavby.
   Majitelé zařízení pouze pronajmou své zařízení či soustavu odborníkům na energetiku a finance, aby mohli řešit jiné, jim vlastní problémy.
   Ne každý majitel rodinného domku má dostatek prostředků na zakoupení moderního kondenzačního úsporného kotle na plyn, nebo budování olejového hospodářství ve svém domě. Obdobné je to při spalování propan - butanu. Běžné typy malých kotlů a starší kotle nedosahují takové účinnosti při výrobě tepla jako moderní velké plynové kotle v centrálních, blokových nebo okrskových kotelnách u nichž jsou navíc přísně sledovány emise tuhých a plynných látek.
   Starší uhelné kotle, navíc zamořují ovzduší těžkým dýmem. Cena tepla z dobře fungující centrální nebo blokové, okrskové kotelny je levnější, než provoz vlastního zastaralého domovního kotle. To je další důvod pro dobře pracující decentralizovaný nebo centralizovaný zdroj tepla, který pocítí jak majitel energetického zařízení, tak především konečný spotřebitel tepla.
   Projekt rekonstrukce je vypracován na základě energetického auditu, nebo Územní energetické koncepce ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb. Tyto dokumenty, které posoudí celkový stav tepelných zdrojů a rozvodů, ověří jejich účinnost a vliv na životní prostředí, posoudí úroveň měření a regulace, tepelných izolací a navrhnou optimální řešení dané situace, které se promítne v podrobnostech do projektu. Není výjimkou, že jsou jako zdroje tepla osazeny i kogenerační jednotky, které zároveň s výrobou tepla vyrábí i elektrickou energii pro vlastní spotřebu kotelny, nebo ji dodávají do elektrizační sítě. Tím se ještě zvýší účinnost zdroje a zlevní se provoz celé energetické soustavy.
   O tom, jak celá akce vypadá v praxi se můžeme přesvědčit na jedné z referenčních rekonstrukcí, která proběhla v Příboře. Na začátku mělo město čtyři kotle na uhlí o výkonu 36 MW se značnými tepelnými ztrátami vlivem celkové špatné tepelné izolace zdroje i rozvodů tepla a teplé užitkové vody. Celková účinnost zdroje a rozvodů byla pouze 60 %. Spalování uhlí spolu přinášelo vysoké úlety popílku a oxidů síry, což se projevovalo na životním prostředí města i okolí. Město mělo pouze omezené finanční prostředky a několik nutných akcí, kam bylo potřeba investovat. Na začátku roku 1998 vypsalo město výběrové řízení na rekonstrukci a provoz tepelného systému v Příboru. Investici ve výši 30,4 mil. Kč vyhrála společnost TEDOM v Třebíči a investorem projektu metodou energetického kontraktingu se stala společnost Harpen ČR, s.r.o., která má v tomto oboru dlouhodobé zkušenosti a know-how mateřské společnosti ze SRN. Rekonstrukce byla dokončena velmi rychle ještě před topnou sezónou 1998/1999 a město získalo zcela novou tepelnou soustavu s kapacitou 33 000 GJ/rok a tepelným výkonem 5,5 MW, při elektrickém výkonu 310 kW.
   Podobně jako v tomto referenčním případě je postupováno i v jiných městech s konkrétním řešením stávající situace v jednotlivých případech. Zdroje tepla - kotle jsou vybírány podle potřebného výkonu vždy od renomovaných výrobců s vysokou účinností spalování a zárukou dlouhodobé životnosti. Stejně je postupováno i v případech výběru kogeneračních jednotek, měření a regulace, výměníků, předizolovaných rozvodů, čerpadel a ostatních součástí dodávky. Na spolehlivost a životnost celého komplexu je brán nejvyšší důraz, protože zařízení tepelné soustavy musí sloužit nejméně 30 let.
   Podle dosavadních praktických zkušeností společnosti Harpen ČR, s.r.o., jsou nejčastější překážky při rekonstrukcích především ve finančních potížích měst, které mají omezené prostředky a mnoho rozpracovaných akcí. Rekonstrukce topných zdrojů, které ještě i třeba s potížemi fungují, ale fungují, se oddalují pod tlakem jiných akcí. Představitelé měst o energetickém kontraktingu nevědí, nebo mu nedůvěřují. Z referencí vyplývá, že tento způsob financování nepřináší městům žádnou zátěž a do rekonstrukcí nemusí vkládat žádné vlastní prostředky. Odpadne jim starost, co s tak velkou zakázkou, s výběrovými řízeními a navíc jsou ušetřeny mnoha rozhodnutí v oboru energetiky při výběru typu komponentů, s posouzením kvality např. kotlů atd. Tak velkou finanční a technickou akci je lepší svěřit odborníkům, kteří ji budou financovat, zajistí realizaci a dlouhodobě ji budou provozovat.
   Proto dobrým rozhodnutím správy obce, města nebo velké společnosti, nemocnice, školského areálu apod., je přenechání starostí o energetické hospodářství odborníkům, při nulové vlastní investici a tak získání času a finančních prostředků na řešení jiných, svým zaměřením jim blízkých, problémů. 
Autor: Jan Kuchař
Foto: Archiv firmy