Retenční systémy na dešťové kanalizaci

Dlouholeté zkušenosti v komplexním řešení dešťové kanalizace má společnost WAVIN OSMA s.r.o., výrobce a dodavatel plastových vodovodních a kanalizačních systémů. V rámci svého produktového portfolia nabízí celou škálu technických řešení příslušné problematiky.

Hospodaření s dešťovými vodami na stavebním pozemku je nutno řešit podle Vyhlášky 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. V první fázi se musí rozhodnout, jakým způsobem bude dešťová voda „likvidována”. V § 20 odst. 5 písmeno c) této vyhlášky se pro vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití, rozhoduje z těchto možností:

přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování, jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.

První možnost, tedy zasakování, je dále rozvedena v normě ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod, která byla v prvním čtvrtletí letošního roku po dlouhých přípravách přijata. V případech, kdy z hydrologického posudku zpracovaného v souladu s výše uvedenou normou vyplývá konstatování, že podmínky pro vsakování jsou nevyhovující, je nutné zaměřit se na další dvě varianty.

Těmito možnostmi jsou zadržování dešťových vod a jejich regulované vypouštění do oddílné nebo jednotné kanalizace.

Retenční nádrže

Odtok dešťové vody do kanalizace je možné akumulovat – retenovat různými způsoby. Jedná se např. o potrubní retenční systémy, povrchové nebo podzemní retenční objekty z různých materiálů. Pro podzemní retenční systémy je možné využít také akumulační boxy variabilních rozměrů, které ale nejsou obaleny pouze geotextilií jako v případě zasakování. Pro vytvoření retenční nádrže (RN) z těchto boxů je nutné použít hydroizolační fólii, která je z obou stran chráněna ochrannou geotextilií 300, resp. 500 g/m2. Hydroizolační fólii o síle 1,5 nebo 2 mm z PVC, případně PE, materiálu je nutné důkladně svařit a opracovat odbornou firmou pro zemní a tlakovou hydroizolaci. K zaručení vodotěsnosti je vhodné zkontrolovat kvalitu svárů hydroizolační folie některou z možných testovacích metod např. vakuovou zkouškou těsnosti, jehlovou zkouška svárů a podobně.

Firma WAVIN OSMA s.r.o. nabízí (v rámci systému INTESIO) pro vytvoření retenční objektů dva systémy. Jsou to akumulační boxy Wavin Azura (rozměr boxu 500×1000×400 mm; objem 0,2 m3) a akumulační boxy Wavin Q-bic (600×1200×600 mm; objem 0,432 m3), které díky své konstrukci a skládáním boxů za sebe vytváří revizní kanály o průměru 500 mm. Revizní kanály je možné doplnit revizními šachtami, přes které se provádí kontrola a údržba systému. Tyto systémy umožňují vytvářet RN i v takových případech, kdy je požadavek na malou využitelnou výšku RN a použití betonové nádrže není možné z technologických důvodů.

Akumulační box Wavin Q-bic

Regulace odtoku

Z požadavků na retenci dešťových vod vyplývají také maximální povolené hodnoty odtoku do oddílné nebo jednotné kanalizace, které musí být dodrženy. Změna průtoků je způsobena zmenšením průtočného profilu. Princip regulace spočívá zejména ve dvou základních způsobech, a to podle typu proudění vody přes regulační zařízení. Rozlišuje se lineární a vírové proudění.

Revizní šachty Tegra 600 na systému Wavin Q-Bic

Firma WAVIN OSMA s.r.o. nabízí obě varianty regulace odtoku. Jsou to regulační prvky (lineární proudění) umístěné do betonové nebo plastové šachty, kde velikost odtokového otvoru vychází z max. povoleného průtoku a výšky vodního sloupce (VVS). Návrhová VVS je většinou shodná s výškou retenčního objektu. Druhou variantou jsou vírové regulátory Corso (vírové proudění), které jsou dodávány ve speciálně upravených šachtách Wavin Tegra 600 nebo Tegra 1000. Velikost odtokového otvoru je v porovnání s regulačním prvkem větší (právě díky vírovému proudění), což snižuje riziko ucpání otvoru (např. plovoucími nebo unášenými předměty).

Vírový regulátor Corso

Bližší informace naleznete na stránkách www.intesio.cz.

Autor: Ing. Lukáš Mejzlík
Foto: Archiv firmy