Současné legislativní požadavky na lešení a bednění

Na tyto konstrukce se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb. a Nařízení vlády č. 173/1997 Sb. změněné NV č. 78/1999 Sb., v jejíž příloze č. 1 jsou uvedena souhrnně lešení trubková, dílcová a kozová včetně spojovacích a doplňkových součástí, jako samostatný výrobek pak ještě dřevěné podlahové dílce na lešení.

To prakticky znamená, že prohlášení o shodě je nutno vystavit na všechna pracovní i podpěrná lešení. U bednění tato povinnost neplatí pro bednicí desky a díly podobné, naopak platí pro všechny části, které mají charakter podpěrného či pracovního lešení (nosníky, stojky, věže, plošiny, lávky apod.). Tento požadavek má zajistit, že na český trh lze uvádět jen bezpečné výrobky, tj. výrobky splňující požadavky příslušných českých technických předpisů. Zásady pro posouzení shody jsem popsal již v loňském čísle časopisu SaI (2/1999), ty zůstávají nadále platné. Deklarování splnění předepsaných parametrů lze provést především protokoly o provedených zkouškách. Pokud pocházejí od zahraničních zkušeben a český dovozce si provádí posouzení shody sám, měl by mít nejen jejich překlad do českého jazyka, ale rovněž dobrou znalost aktuálního znění českých norem.
Při posuzování shody výrobků, které neprošly zkoušením v SZ 235 je třeba navíc mít na paměti, že zahraniční výsledky zkoušek popř. certifikáty nemusí odpovídat současné české legislativě, často z důvodů změn ani současné legislativě v zemi původu. Jinak se dovozce vystavuje riziku sankcí plynoucích z toho, že jeho prohlášení o  shodě nebude pravdivé.
U pracovních lešení to může být např. pouze jednotyčové zábradlí nebo zábradlí nepřípustných rozměrů, chybějící zábradlí kozových lešení o výšce podlahy nad 1,5 m, malá tuhost nebo stabilita či nebržděná pojezdová kola pojízdných lešení. Podpěrné stojky už musí splňovat novou ČSN EN 1065 Seřiditelné výsuvné ocelové stojky, která platí od října 1999, což velká část současně používaných stojek již nesplňuje (stojky uvedené na český trh před platností této normy je však možné i nadále používat).
Vyšší formou, svědčící o posouzení výrobku nezávislou třetí stranou je jeho certifikace. VÚBP Praha byl autorizovanou osobou podle zákona 22/1997 Sb. po přechodnou dobu dvou let. Další autorizace byla ze strany ÚNMZ podmíněna akreditací na certifikační orgán pro certifikaci výrobků. Nová autorizace udělená ÚNMZ již neumožňuje vydávat certifikáty prostřednictvím autorizované osoby, a proto vznikl ve VÚBP akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3068. Akreditace tohoto orgánu byla provedena podle evropské normy ČSN EN 45011 a plnění požadavků, které z této normy vyplývají, kontroluje Český institut pro akreditaci, v.p.s. Certifikáty pro pomocné stavební konstrukce (jako jediný v ČR) nyní uděluje certifikační orgán VÚBP-COV.
Aby byly dodrženy požadavky evropských norem pro zkoušení a certifikaci, účastní se tedy vedle akreditované zkušební laboratoře VÚBP-AZL č. 1040 (která zkouší a vydává zkušební protokoly) certifikačního procesu pro pomocné stavební konstrukce i certifikační orgán, který vydá závěrečnou zprávu a certifikát. Vydání certifikátu je podmíněno prověřením systému řízení jakosti u výrobce. Certifikáty jsou vydávány na omezenou dobu maximálně 5 let, jak je běžné v zahraničí a bude nad nimi prováděn pravidelný každoroční dozor.
Pokud má výrobce zaveden systém řízení jakosti podle ISO 9000, není v rámci probíhající certifikace nutné tento systém kontrolovat. Je uplatňován pouze požadavek dozoru nad certifikátem, který spočívá v každoročních kontrolách dokumentace certifikovaného výrobku a případných kontrolních zkouškách. Bez tohoto dozoru by bylo nutno certifikát odebrat.


Objednatel certifikátu se při jeho udělení zavazuje k určitým závazkům zejména, že přijal pro účely hodnocení tj. zkoušení, inspekce, posuzování, dozor, opakované posuzování a řešení stížností veškerá nezbytná opatření. Např. povede záznamy o stížnostech a o všech opatřeních k nápravě, které se týkají certifikovaného výrobku a bude informovat VÚBP-COV o všech změnách, které významně ovlivní provedení nebo specifikaci výrobku.
Udělení certifikátu již nyní značně zvyšuje důvěryhodnost výrobku a po vydání příslušné evropské směrnice (což by mělo být koncem letošního roku) bude i posouzení pomocných stavebních konstrukcí (lešení, bednění, pažení) nezávislou třetí stranou povinné.
Na otázku, jakým způsobem jsou současné legislativní požadavky plněny, mohu dát velmi příznivou odpověď, zejména u pracovních lešení, kde snad 99 % prochází zkoušením a certifikací. To chybějící jedno procento jsou menší čeští výrobci.
Příznivé hodnocení nemám však pro podpěrná lešení. Zde zejména někteří dovozci těchto dílců nemají zcela čisté svědomí a schovávají tyto komponenty mezi bednění.
Stejně důležitý jako ověření technických parametrů je dobrý návod pro montáž a demontáž v českém jazyce respektující nejen požadavky na technické provedení, ale rovněž požadavky »Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích« o zajištění při pracích ve výškách. To je praxí trvale přehlížený problém při montáži lešení. Nevyřeší jej ani připravované nařízení vlády, které má zmíněnou vyhlášku ještě letos (?) nahradit (neboť tyto požadavky se měnit nebudou), ale jen dobré technické zajištění.
Autor: Ing. Svatopluk Vlasák
Foto: -