Statika dřevěných konstrukcí SEMA + DLUBAL

V posledních letech je znatelný zvyšující se trend zájmu o dřevostavby, jejichž podíl na celkovém objemu staveb má stále stoupající tendenci. Tím pádem narůstají i nároky na kvalitní software umožňující nejen detailní rozkreslení konstrukce, ale i následnou kontrolu statiky.

Společnost SEMA si tento požadavek jasně uvědomuje. Již v minulých letech software obsahoval modul umožňující statickou kontrolu jednotlivých prvků. Uživatele však omezoval v tom, že byl závislý pouze na tomto jednom konkrétním statickém softwaru, jež byl do programu implementován a neměl tak možnost volby či využití jiného typu statického softwaru, který například již vlastnil a využíval. Statické softwary naopak narážely na komplikace v možnosti rychlého vytvoření konkrétního statického modelu dané konstrukce, který by byl pak následně použit pro výpočet.

Statický model

S novou verzí SEMA Experience V 11.5, která byla uvedena na trh v prosinci 2011, však přišla změna. Programátoři se zaměřili na tento problém a vytvořili velmi propracované a jednoduše funkční řešení. Z nakreslené konstrukce jakéhokoliv typu lze nyní prakticky jedním kliknutím vytvořit plně použitelný „3D osový a uzlový model pro statiku”.

Každý prostorový dřevěný či ocelový prvek má automaticky vytvořen osový prut, v místech podpor, jako je například styk krokve a vaznice, stěny nebo stropního trámu apod., je automaticky vložen uzlový bod a všechny pruty i uzlové body jsou automaticky posunuty do jedné roviny tak, jak to požadují statici. Mimo některé automatické funkce, které je možno libovolně přednastavit (například automatické prodloužení prutů do styku s vodorovným prutem, automatické zkrácení irelevantních přesahů prutů apod.) je možné tento prutový model i libovolně dále ručně upravovat. Zobrazení je umožněno nejen ve formě prutové konstrukce, ale i například včetně originální konstrukce s průhledným zobrazením pro lepší kontrolu. Dalším stiskem ikonky „Export statického a uzlového modelu” pak již následuje export nejen do univerzálního modelu ve formátu prostorového 3D DXF, ale je připraven i přímý export do konkrétních statických programů.

Statické výpočty

Jednou z prvních firem, která spolupracuje na vytvoření tohoto plně funkčního propojení, je firma Ing. Software DLUBAL, pro niž je připravena možnost přímého exportu statického modelu. Firma také cítí stále rostoucí zájem o dřevostavby, a proto v posledních letech zaměřila svou pozornost na statické výpočty dřevěných konstrukcí. Do programů RSTAB a RFEM byly zapracovány posudky podle nových evropských norem (včetně národních příloh) a byly uvedeny nové specializované programy RX-TIMBER.

Propojení obou programů

Ve spolupráci s firmou SEMA vzniklo propojení mezi oběma programy, které výrazně zjednoduší výměnu dat mezi projektantem a statikem. Statický model vytvořený v programu SEMA je nyní možné načíst do programu RSTAB nebo RFEM, kde se provede statický výpočet. Jsou-li na počítači instalované oba programy současně, dojde ihned po exportu z programu SEMA k jeho automatickému otevření a spuštění v programu Dlubal. V opačném případě je možné vyexportovaný model uložit do souboru, který se následně načte v programech Dlubal.

Obr. 2: Statické výpočty

Dostupné jsou formáty DXF a DSTV, přičemž pomocí formátu DSTV je možné přenést nejen geometrii konstrukce, ale také informace o průřezech, materiálech, podporách nebo tuhých vazbách. Současně se automaticky vytvoří sady prutů s převzatým názvem podle typu prvku (např. sloupek, štítová pásnice apod.), které zlepší orientaci v modelu a přehlednost posudků. Díky tomu, že je možné statický model v programu SEMA předem připravit (automaticky napojit pruty, odstranit přesahy apod.), vyžaduje načtený model v programech Dlubal mnohem méně dodatečných úprav, než tomu bylo doposud. V případě zjištění staticky nevyhovujících prvků je možné zpětně v programu SEMA prvkům změnit dimenzi či statický materiál a postup opakovat.

1 Jiří Bartoš (SEMACZ s.r.o.)
2 Ing Petr Míchal (Ing. Software Dlubal s.r.o.)
Autor:
Foto: Archiv firmy