Proč stavební systém VELOX nepotřebuje výjimku

V okamžiku, kdy si budoucí stavebník začne vybírat materiál obvodových a vnitřních nosných stěn a stropů jako základ pro svůj vysněný dům, je postaven před širokou nabídku materiálů na tuzemském trhu. Stejně tak je vystaven velkému počtu informací a každá se tváří jako objektivní a nejerudovanější. Ve skutečnosti většina z nich je zákazníkovi předkládána formou PR článků, přeloženo do češtiny, formou placené inzerce....

Až potud je vše v pořádku. I tento článek je psán jako podpora prodeje stavebního systému VELOX, jehož je firma HOFFMANN největším tuzemským dodavatelem. A každý, kdo chce prodat, musí především poukazovat na přednosti nabízeného systému, kterými se liší od konkurence. Pokud se ale k prodejním argumentům zařadí nekorektní a neúplné informace o nabízeném materiálu, může vzniknout článek, který je pro potenciálního stavebníka vysloveně zavádějící. Připomíná to pomyslné vyhlášení ankety o Automobil roku, kde přihlašovatel vozu vyzdvihuje velmi nízkou spotřebu automobilu, krásný vzhled, rozsáhlou bezpečnostní výbavu, nízkou cenu, velkorysý vnitřní prostor, objemný zavazadlový prostor, nízký aerodynamický odpor atd., ale neuvede jediný konkrétní údaj, který by bylo možné porovnat s konkurencí.

Obr. 3: Afrodite
Obr. 1: Bytový dům - Hradec Králové

Normy a výjimky

Stavební odborníci vědí, že při hodnocení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí podle ČSN 736 0540-2 (tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky z listopadu 2002) je požadován součinitel prostupu tepla nejvýše do hodnoty UN = 0,38 W/m-2K-1 s výjimkou konstrukcí zděných jednovrstvou technologií, u nichž do 31. prosince 2004 postačuje, jestliže se podaří docílit UN = 0,46 W/m-2K-1. Většina drobných stavebníků o této výjimce, která u vybraných obvodových zdiv připouští horší tepelně izolační vlastnosti, než požaduje norma, vůbec neví, přestože se jich to nejvíce týká. Jsou to oni, kdo výjimku zaplatí ve zvýšených nákladech na vytápění.

Obr. 4: Tlak syté vodní páry (modrá křivka) a skutečný tlak vodní páry (zelená křivka) napříč konstrukcí VELOX, jsou-li vnitřní podmínky 20 °C a 50 % rel. vlhkosti, venkovní -15 °C a 100 % rel. vlhkosti. Červená křivka znázorňuje tlak hypotetické vodní páry, která nekondenzuje. I při jakkoli extémních zimních venkovních podmínkách je tlak syté páry v nosné betonové vrstvě vysoko nad hodnotami skutečného tlaku páry, a proto zde nemůže docházet ke srážení páry. Při extrémních podmínkách se pára může stážet v polystyrenové izolaci. Protože polystyren propouští vodní páru málo, je zde malé i množství kondenzované vody.

Výjimečný systém výjimky nepotřebuje

V případě osvědčeného stavebního systému VELOX, který se používá již od roku 1956, jsou obavy zbytečné. Lehce splňuje a překračuje nejen požadované, ale dokonce i cílové normové hodnoty součinitele prostupu tepla (UN = 0,25 W/m-2K-1) bez nákladného dodatečného zateplování. VELOX je systém tzv. ztraceného bednění, který se vyrábí na bázi štěpkocementových desek. Dovnitř bednících dílců je k vnější desce integrována deska izolantu ze samozhášivého pěnového polystyrénu EPS 70S standardně o tloušťce 120 mm. Technologie výroby využívá pouze přírodních materiálů, dřeva a cementu. Je energeticky nenáročná, materiály se nevyrábějí tepelným procesem a při výrobě nevznikají žádné exhalace nebo nebezpečné odpady, které by zatěžovaly životní prostředí. Z lehkých bednících dílců VELOX se vystaví obvodové a vnitřní nosné zdivo až do úrovně stropu a potom se dutý vnitřek bednících dílců vylije betonem předepsané jakosti.
Montáž hrubé stavby je rychlá a nenáročná na zařízení staveniště. Hrubou stavbu lze také postavit rychleji a v menším počtu pracovníků, než při tradičním jednovrstvém zdění. Zároveň VELOX samozřejmě nabízí všechny technické přednosti vícevrstvých konstrukcí. Vedle vynikající tepelné izolace to je vysoká tepelná akumulace (s níž je spojena teplotní stabilita a tedy pobytová pohoda), velmi příznivá je bilance kondenzované a odpařené vlhkosti a konečně, což je možná nejdůležitější, existuje minimální riziko, že by deklarované technické vlastnosti mohly být znehodnoceny nekvalitní prací zhotovitele. VELOX nadto ctí tradiční a pro naše kulturní prostředí typickou touhu bydlet v kamenném domě, tzn. v domě z těžkých tuhých staviv jako je beton, cihla, kámen ap.

Velox je jistota

K největším problémům českého stavebnictví patří nesprávné použití stavebních výrobků a materiálů. I kvalitní projekt, který počítá s kvalitními materiály, bývá ve fázi realizace nezřídka zhmotněn ve stavbu, která zdaleka nemá očekávané tepelně technické vlastnosti.

Uživatel to odhalí většinou až po dlouhé době podezřele vysokých nákladů na vytápění. Pustí-li se do sporu se zhotovitelem, může se připravit na zdlouhavé, komplikované a vyčerpávající dokazování s nejistým výsledkem. Laický uživatel nemusí odhalit nic. V každém případě se utrácí za teplo víc, než je nezbytné.

Mohou nastat i nepříjemnostmi, jako jsou vlhké zdi s plísněmi atd. Montáž systému ztraceného bednění VELOX, který je po sestavení vylíván tekutou betonovou směsí, nedovoluje vážnější porušování pracovních postupů. Zejména nelze „dozdívat” chybějící systémové bednící prvky nebo jejich části neizolujícími materiály či z nedbalosti “realizovat” jiné tepelné mosty. Tepelnou izolaci, integrovanou do bednících dílců, nelze špatně ukotvit, nelze poskládat bednící dílce tak lajdácky, aby se vytvářely mezery v izolaci, do kterých nateče betonová suspenze. Nejjednodušší a nejrychlejší je totiž skládat bednící dílce VELOX správně. Proto je riziko nekvalitně provedené obvodové konstrukce vyškolenou firmou minimální.

Tepelný odpor a difúze páry

Tepelný odpor obvodové konstrukce lze volit. Základní typ dosahuje hodnoty R = 4,092 m2KW-1, což odpovídá součiniteli prostupu tepla U = 0,235 Wm-2K-1, typ se zvýšenou tepelnou izolací dosahuje hodnot R = 6,314 m2KW-1 resp. U = 0,154 Wm-2.K-1. Většina odborníků je názoru, že dál zvyšovat tepelný odpor konstrukce už nemá smysl, neboť na tepelných ztrátách se v rozhodující míře podílejí úniky tepla okny a dveřmi.
Pro majitele stavby ze systému VELOX je však důležité, že deklarované tepelně izolační vlastnosti budou odpovídat skutečnosti a nebude nutné tepelně izolační vrstvu předimenzovat, aby se eliminovaly vlivy nekvalitní práce.

Často bývá také diskutováno, jestli vodní pára pronikající obvodovou konstrukcí kondenzuje a jestli se kondenzát může v teplých obdobích odpařovat (říká se tomu, že konstrukce dýchá). Řešení VELOX je v tomto ohledu bez nadsázky vynikající:

a) Polystyren, který je asi 30 krát lepší tepelný izolant než beton, udržuje i v největších mrazech nosnou betonovou vrstvu na teplotě vnitřního prostoru (při vnitřní teplotě 25 °C a venkovní -15 °C je teplota na rozhraní betonu a izolantu 23,5 °C, viz obr. 6.). Důsledek: Pára nemůže za reálných podmínek kondenzovat v betonové vrstvě, viz obr. 4 a 5.

b) Polystyren propouští vodní páru velmi málo. Pára, která nemůže v betonu kondenzovat a hromadit se zde jako kapalina, vstupuje do konstrukce a difunduje skrze ní jen v malém množství, daném difúzním odporem izolace. Důsledek: Pokud dojde v polystyrenu ke kondenzaci, pak jen k velmi slabé (obr. 4). Při vnitřní teplotě 20 °C při rel. vlhkosti 50 % a venkovní teplotě -15 °C při rel. vlhkosti 100 % je difúzní tok páry vstupující zevnitř do konstrukce jen 2,17·10-8 kgm-2s-1. Kdyby tento tok všechen kondenzoval, za 30 dní setrvalých podmínek by to představovalo jen zanedbatelných 56 ml vody na 1 m2 obvodové konstrukce. Navíc je nereálné, aby se tyto krajní podmínky udržely celých 30 dní. Při snížení venkovní relativní vlhkosti na 70 % nebo při zvýšení venkovní teploty na -10 °C kondenzace skončí a nastane vysoušení (odpar), obr. 5.

Obr. 5: Tlak syté vodní páry (modrá křivka) a skutečný tlak vodní páry (zelená křivka) napříč konstrukcí VELOX, jestliže se venkovní podmínky oproti přikladu na obr. 4 zmírní na -10 °C a 70 % rel. vlhkosti. Kondenzace ustane a případný kondenzát se odpařuje.

Tepelná akumulace

Tepelná akumulace obytných staveb je u nás tradiční. Přestože nástup staveb lehké montované prefabrikace význam tepelné akumulace snížil a nahradil jej požadavkem na pružně reagující otopnou a chladicí soustavu, obliba akumulujících zdí trvá, jsouc spojována s pocity tepelné pohody. Akumulace je schopnost konstrukce přijímat od okolních těles velké množství tepla při malém zvýšení vlastní teploty a naopak uvolňovat velké množství tepla při malém snížení teploty. V nedávno uveřejněném článku se bylo možné dočíst o tom, že jednovrstvý zdící materiál vyniká nad ostatními svou schopností teplo akumulovat. VELOX může nabídnout mnohem vydatnější schopnost akumulace než klasické zdicí materiály. Proč?
a) V jednovrstvém zdivu, které je zároveň akumulačním nosičem, se při velkém rozdílu vnitřní a venkovní teploty (volme opět +25 °C resp. -15 °C) udržuje v ustáleném stavu velký teplotní spád (t = -40 °C na tloušťku). Při tloušťce zdiva 40 cm je již v hloubce 10 cm od vnitřního povrchu teplota 15 °C. Pokud náhle (třeba po vyvětrání) klesne vnitřní prostorová teplota na 15 °C, může k ohřátí vnitřního vzduchu přispět nejvýše 10 cm silná vrstva obvodového zdiva pod vnitřním povrchem, která je teplejší než vzduch. Hlubší části zdiva akumulují chlad.

b) V konstrukci VELOX je při stejných ustálených teplotních podmínkách celá nosná betonová vrstva udržována téměř na teplotě vnitřního prostoru (na rozhraní betonu a izolantu je teplota 23,5 °C, viz obr. 6.). Pokud náhle klesne teplota vnitřního vzduchu na 15 °C, může k ohřátí vzduchu přispět celá tloušťka betonu, neboť je teplejší, viz obr. 8. Efekt se ještě zvýrazní tím, že betonová vrstva je tepelné izolovaná před venkovním chladem a neztrácí akumulované teplo ohřevem venkovního vzduchu.

Tepelné vlastnosti stěn VELOX zaručují, že v domě je příjemné klima nejen v zimních mrazech, ale i v letních parnech. Právě ideální spojení vysoké tepelné izolace s velkou schopností akumulace tepla umožnilo firmě Hoffmann připravit projekt nového nízkoenergetického domu HEBE (obr. 2) dle mezinárodních standardů používaných při jejich navrhování a také standardně nabízet domy VELOX se spotřebou energie na vytápění pohybující se na 50 % průměrných hodnot u nás.

Obr. 6: Teplotní průběh napříč konstrukcí VELOX při venkovní teplotě -15 °C. Uvažovány jsou pouze nosná a izolační vrstva. Horní křivka znázorňuje ustálený teplotní průběh při vnitřní teplotě 25 °C. Dolní křivka je teplotní průběh po 96 hodinách od přerušení ustáleného tepelného toku vstupujícího zevnitř do konstrukce (znázorňuje chladnutí vnitřního prostoru po přerušení vytápění, pokud je vnitřní prostor ochlazován jen úniky tepla konstrukcí).

Ochrana před ohněm a zvuková izolace

Pro případ požáru zajišťují stěny ze systému VELOX ochranu před ohněm podle požadavků normy. Požární odolnost je zajištěna vnitřními deskami VELOX, které jsou zařazeny do třídy A - nehořlavý materiál a zejména patnácti centimetry nosného betonového jádra obvodových a vnitřních nosných stěn objektu.

Obr. 7: ATHENA dům roku 2003

Také z hlediska zvukové izolace nabízí, zejména vnitřní nosné stěny VELOX, oddělující hlavní části domu, nadprůměrné hodnoty indexu vzduchové neprůzvučnosti. S hodnotou Rw= 57 dB je systém VELOX vhodný i pro ty, kteří po zkušenostech z bytových domů touží po klidném bydlení se zajištěným soukromím.

Firma Hoffmann, která je dlouhodobě největším dodavatelem stavebního systému VELOX, zajišťuje dodávky kompletních stavebnic VELOX pro hrubé stavby a také jejich montáž. Dodávka může být realizována buť podle typového katalogu rodinných domů nebo podle individuálních požadavků zákazníků. V případě firemní montáže systému VELOX je tato zajištěna zkušenými pracovníky, kteří mají za sebou montáž mnoha desítek a v některých případech i více než sto staveb. Pro zájemce o montáž svépomocí nebo prostřednictvím místních firem zajistí společnost Hoffmann zaučení svými šéfmontéry přímo na staveništi.
Firma Hoffmann nabízí možnost přípravy projektové dokumentace pro zvolený typ domu nebo konzultace vlastního projektu zákazníka. Při osobním jednání se zákazníky je možné nabídnout poměrně širokou nabídku služeb. Od zajištění projektové dokumentace, dodávky stavebního systému VELOX, montáže hrubé stavby, až třeba po pomoc při zajištění financování stavby, realizaci kompletní střechy a stavbu na klíč prostřednictvím spolupracujících firem. V případě, že má zákazník vlastní představy o podobě svého rodinného domu, je možné zajistit projekt individuální nebo zpracovat bezplatnou cenovou nabídku na dodávku stavebního systému VELOX na již hotový vlastní projekt zákazníka.

Pokud se chcete o nabídce firmy Hoffmann dozvědět více, vyžádejte si zdarma firemní katalog typových domů, ve kterém najdete i velmi úspěšné domy AFRODITE a ATHENU, které získaly ocenění Dům roku, a další velmi žádanou novinku s názvem FORTUNA, která získala další prestižní ocenění. Na tyto úspěchy v letošním roce navázal další dům z nabídky firmy Hoffmann s názvem MERKUR, který získal druhé místo odborné poroty v anketě Dům roku 2004 (kategorie typové domy). Firma Hoffmann nabízí to opravdu nejlepší.

Obr. 8: Pro akumulační ohřev vnitřního prostředí je v případě systému VELOX využita celá nosná betonová vrstva.
Autor:
Foto: Archiv firmy