Tepelné izolace URSA – zateplení šikmých střech

Pod značkou URSA je dodávána řada typů tepelných izolací určených pro nejširší použití ve stavebnictví. Významná část výrobků na bázi minerální vlny ze skelného vlákna URSA GLASSWOOL je určená pro tepelnou izolaci šikmých střech. V roce 2006 začalo důsledné úsilí výrobce o posílení pověsti značky tepelných izolací URSA a firmy URSA CZ, s.r.o. jako specialisty pro zateplování šikmých střech. Nabídka se neomezuje jen na dodávky tepelných izolací, ale i na nejširší podporu pro projektanty i realizátory.

Semináře a školení

Již několik let organizuje společnost URSA CZ odborné semináře pro stavební techniky a inženýry (semináře byly zařazeny do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT). S cechy sdružujícími příslušné stavební profese dlouhodobě spolupracuje na programech zvyšování kvalifikace stavebních dělníků, mimoto pořádá URSA řadu dalších školení, která jsou většinou orientovaná přímo na odběratele a zpracovatele materiálů URSA.

V rámci všech těchto aktivit společnosti věnujeme tématu šikmých střech značnou pozornost. Cílem je upozornit projektanty, stavební společnosti, stavebníky a ostatní investory na skutečnost, že při navrhování šikmých střech je třeba znát správné odpovědi na několik velmi podstatných otázek.

Přístup

První otázka, na kterou by účastník výstavby od projektanta až po uživatele měl znát odpověď, se týká tepelně technických vlastností, které by střecha měla splňovat. Máme na mysli výsledné hodnoty součinitele prostupu tepla (resp. tepelného odporu). Minimální požadavky jsou jasné. Závazná norma ČSN 730540-2 stanovuje požadované hodnoty součinitele prostupu tepla pro všechny typy stavebních konstrukcí včetně střechy (přehled minimálních požadavků i doporučených je uveden např. v [2]).

Vzhledem k rychle rostoucím cenám energie a neoptimistickým předpovědím, jak se tyto ceny budou dlouhodobě - po dobu životnosti stavby - vyvíjet, si rozumný člověk musí položit i další otázky. Například na jak dlouho bude investice do zatepleného střešního pláště výhodná z ekonomického hlediska? Uvažujeme-li například v časovém horizontu padesáti let, pak minimální (nejměkčí) požadavky tepelně technické normy z ekonomického hlediska jistě optimální nejsou: Při současném trendu vývoje cen za energii mohou už za pár let platby za vytápění nepříjemně „lézt do peněz”. Samostatnou kapitolou pak je navrhování tepelně izolačních plášťů budov koncipovaných jako nízkoenergetické nebo pasivní s nízkou spotřebou tepla, viz tab. 1.

680 MJ/(m2.rok)200 kWh/(m2.rok)
Stará zástavba
375 MJ/(m2.rok)100 kWh/(m2.rok)
Novostavby 1980 - 1994
230 MJ/(m2.rok)65 kWh/(m2.rok)
Energeticky úsporné domy
180 MJ/(m2.rok)50 kWh/(m2.rok)
Nízkoenergetické domy
55 MJ/(m2.rok)15 kWh/(m2.rok)
Pasivní domy

Tab. 1: Klasifikace staveb podle spotřeby tepla v České republice podle jednoho mezinárodně akceptovaného úzu. Energeticky úsporné domy podlé této tabulky představují současnou úroveň výstavby.

To, jaká konstrukční varianta skladby tepelně izolačního střešního pláště bude použita, by mělo vycházet mj. z typu střešní krytiny nebo konkrétních klimatických podmínek. Konstrukční varianty zateplení šikmé střechy mohou být různé, různý může být i způsob jejich rozdělení; podle provětrání (například: dvouplášťová, tříplášťová), podle umístění tepelné izolace (například: mezi krokve, nad krokve) atd.

Skladba celého střešního souvrství by vždy měla představovat celek s optimálně vyváženými vlastnostmi všech prvků; tepelné izolace, pojistné hydroizolace, správně dimenzované větrací mezery, parozábrany, nosné konstrukce včetně pomocné konstrukce roštu vnitřního obložení, vnitřního obložení včetně všech dalších prvků, které jsou v něm obsaženy atd.

Široká nabídka materiálů

S použitím tepelných izolací URSA lze realizovat prakticky všechny běžné konstrukční varianty. Při zateplování šikmé střechy mohou být použity například materiály URSA SF 35, URSA SF 40, URSA DFH 35, URSA DF 40 h, URSA DF 40, URSA DF 42, URSA TWP, URSA TWF. Materiály s deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti od λD= 0,035 W/(m·K) do λD= 0,042 W/(m·K). Materiály s různou úrovní hydrofobizace (vodoodpudivosti) a s různými mechanickými vlastnostmi. Společnými vlastnostmi všech minerálních tepelných izolací ze skelné vlny URSA Glasswool je mimořádně snadná zpracovatelnost, vynikající pružná poddajnost a z ní vyplývající schopnost bezvadně vyplnit jakoukoliv dutinu ve stavební konstrukci.

Izolace URSA na bázi skleněné vlny

Výpočetní program

Dalším příspěvkem společnosti URSA CZ ke zvýšení kvality a funkční bezpečnosti střech realizovaných v České republice je výpočetní software URSA Střecha [3]. URSA CZ ho nabízí odborné veřejnosti zadarmo. Tento program slouží pro tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí. Program umožňuje posoudit prakticky jakýkoliv typ stavební konstrukce. Původně byl ale vyvinut jako pomůcka pro posuzování zateplených konstrukcí šikmých střech. Umožňuje totiž pomocí 3D výpočtu posoudit obvodovou konstrukci, která obsahuje vzájemně se křížící tepelné mosty (krokve a příčný rošt). Je to jedinečná a velmi užitečná pomůcka.

Výstupy z programu jsou:

  • součinitel prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 6946,
  • bilance vlhkosti v podle norem ČSN 73 05 40 a ČSN EN ISO13788,
  • rozložení povrchových teplot a relativní vlhkosti vzduchu na vnitřní straně konstrukce v návrhových podmínkách,
  • zjednodušené posouzení konstrukce z ekonomického hlediska (náklady na materiály zabudované v konstrukci a náklady na teplo za uvažované období v současné hodnotě).

Podrobněji byl program URSA Střecha popsán ve [3].

URSA připravuje

V první polovině roku 2007 bude vydána nová verze programu URSA Střecha 2.4. Pro nejbližší období připravuje URSA CZ novou řadu odborných seminářů pro autorizované techniky a inženýry, zaměřených tentokrát na problematiku navrhování pasivních domů. V průběhu prvního čtvrtletí 2007 proběhne ve spolupráci s dalšími dodavateli materiálů pro šikmé střechy na asi 20 místech po celé České republice školení pro stavební veřejnost a zejména pro realizační firmy.

Informace o akcích, které společnost URSA CZ pořádá nebo na kterých spolupracuje, můžete získat na www.ursa.cz.

Literatura a zdroje:


[1] Vydra, Vítězslav: URSA STŘECHA 2.3, Manuál.
[2] Hejhálek, J.: Technické požadavky na okna: ČR přísnější než Evropa, Stavebnictví a interier 12/2005, str. 6.
[3] Vydra, Vítězslav: Výpočetní software URSA Střecha pro tepelně technické posuzování šikmých střech, Stavebnictví a interiér č. 7/2005.

1 Zpracováno podle firemních podkladů URSA CZ s.r.o. a podle programového manuálu [1].
Autor: Jan Kurc
Foto: Archiv firmy