Teplo z mikulovských vinohradů

Přelom léta a podzimu se vždy nese v duchu sklizně, přičemž na Moravě jde především o vinnou révu. A právě ve vinařství se v oblasti vytápění v posledních letech často uplatňují dřevní paliva. Jejich přínos si uživatelé chválí zejména v souvislosti s automatickými kotli na dřevní štěpku.

Důvodů, proč zvážit instalaci takového topného systému, je hned několik. V obecné rovině hrají nejvýznamnější roli dva parametry: automatika a ekonomika provozu. Zákazníci mají převážně zájem o zařízení, která jsou co nejvíce autonomní a vyžadují minimum času a úsilí. Ideální je systém, kdy stačí pouze doplňovat dostatečné množství paliva do skladu či zásobníku a vše ostatní zvládne řídicí jednotka automaticky. Dalším, avšak neméně významným kritériem při výběru, bývá ekonomika provozu vytápění. Důraz je obvykle kladen na energetickou nenáročnost provozu samotné technologie, ale významnou měrou hraje roli také využívání co nejlevnějšího paliva.

Nejekonomičtější a také nejekologičtější bývá stav, kdy topný systém spaluje přímo odpadní produkty provozovatele, v tomto případě vinařství. Při využití kvalitní technologie s sebou palivo na bázi dřeva nese záruku minimální zátěže pro životní prostředí, a tedy i splnění požadovaných emisních limitů. Moderní technologie pro spalování dřevní biomasy umožňují dodržet požadovaná kritéria.

Biomasa z vinohradu

Naše společnost DŘEVO-PRODUKT SV Znojmo je již řadu let výhradním zástupcem rakouských kotlů na biomasu značky HARGASSNER. Podařilo se nám prakticky dostát všem výše uvedeným nárokům, což dokazuje mimo jiné i projekt realizace vytápění objektu vinařského provozu AGROPOL Mikulov. Majitelé podniku, pánové Fialovi, oslovili naši společnost v roce 2017 s žádostí o instalaci kotle na biomasu, který by vytopil jejich nově zamýšlený objekt – zázemí pro vinařství. Vedle požadavků na plně automatickým systém vyslovili rovněž ideu využít jako palivo prostřihy z každoroční údržby vinohradů, které sami obhospodařují – takzvané réví, kterého je každoročně nadbytek.

Smysluplný návrh byl pečlivě zvážen, načež hned v dalším roce proběhla samotná realizace projektu. Instalován byl kotel na dřevní štěpku HARGASSNER ECO-HK o výkonu 40 kW. Jeho součástí je automatický dopravník paliva ze skladu do kotle. Plně automaticky však pracuje celý topný systém. Provozovatel pouze zajišťuje naskladnění paliva, v tomto případě čelním nakladačem skrze podávací okno. Dále už si kotel sám odebírá optimální množství materiálu podle aktuální potřeby a reguluje si celý proces vytápění dle přednastavení. Systém je navíc přes internet připojen do aplikace Hargassner APP, která umožňuje kotel kdykoli zkontrolovat, ovládat nebo upravit jeho nastavení. V případě eventuální poruchy zařízení zašle odpovídající chybové hlášení na e-mail nebo telefon, což zvyšuje bezpečnost provozu systému, a to s minimální potřebou fyzické přítomnosti v kotelně.

Příprava paliva

Nedílnou a zajímavou součástí tohoto projektu je i práce s přípravou paliva, aby mohl být naplněn primární záměr majitelů vinohradu, a sice spalování prořezů (réví) z vinohradů. Ty zůstávají po sklizni zpravidla na zemi mezi řádky ve formě větviček různorodé délky. Ty je potřeba z meziřádků sesbírat a uložit je na vhodnou plochu, kde dojde k jejich zpracování štěpkováním nebo drcením. To je však vhodné realizovat až po nějaké době, během níž daný materiál proschne, čímž palivo získá optimální vlhkost potřebnou pro bezproblémové umístění do skladu a následné spalování.

K procesu sběru a zpracování réví je možné také přistoupit za použití vhodné mechanizace, která materiál buď přímo štěpkuje nebo z něj dělá balíky. Po proschnutí balíků pak dochází k jejich drcení či štěpkování na k tomu určeném místě.

Nové zkušenosti

Tomáš Fiala se touto problematikou zabývá již delší dobu a jeho zkušenosti a diskuze s ním na toto téma pro nás byly vždy velice zajímavé a přínosné. Ukázalo se, že důležitá je zejména pečlivá volba odpovídajícího zařízení na zpracování réví tak, aby byla výsledná frakce paliva pro spalování optimální. Réví v tomto případě, a za použití dané mechanizace, vytvářelo po rozdrcení materiál o charakteru podobnému dřevité vlně. V důsledku toho pak palivo při přesunu ze skladu do kotle tvořilo uvnitř plnicího šneku pružné chuchvalce, které se do kotle obtížně dávkovaly. Tento problém byl proto odstraněn přimícháním odpovídajícího podílu dřevní štěpky. Výsledný palivový mix byl již do kotle dávkován zcela bez problémů.

Závěrem

Co se výhřevnosti samotného réví týče, jde se o hodnoty až kolem 17,5 MJ/kg v sušině, což tento materiál – při vhodném řešení sběru, zpracování a skladování – řadí mezi ideální palivo pro vinařské podniky. Ty tak mohou pro vytápění svých provozoven využít vlastní zdroje, a to vše s ohledem na ekologické a ekonomické principy. Tento systém se v Mikulově osvědčil a zkušenosti zde získané jsou dále prohlubovány díky naší aktuální spolupráci s dalšími obdobnými vinařskými subjekty.

Pánové Fialovi z podniku AGROPOL Mikulov jsou po 3 letech provozování námi navrženého systému vytápění spokojeni a my jsme za to rádi. Přejeme nejen jim krásný podzim a „Na zdraví“.

Autor: Ing. Jaroslav Cink
Foto: archiv DŘEVO-PRODUKT SV, spol. s r.o.