Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Těsnění pod kontralatěmi

Rozpoutaná diskuze o problematice těsností podstřešních fólií vyvolaná neutěšenou situací na trhu a na střechách, je výsledkem absence normy pro navrhování skládaných krytin a DHV a neúplnost v pravidlech pro pokrývače v Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů.

Diskuze vyvolala úplný chaos u projektantů, pokrývačů a zákazníků. Dodnes většina realizačních firem a projektantů nerozlišuje mezi pojistnými hydroizolacemi. V časopise Dektime 1/2012 atelier DEK uvedl průzkum trvanlivosti fólií pro doplňkové hydroizolační vrstvy šikmých střech. V závěru svého průzkumu uvádí, že fólie lehkého typu difúzně propustné nejsou schopné odolávat vystavenému namáhání. Proti tomu se postavili přední výrobci podstřešních fólií, společnost Dörken a Juta.

Montáž latí nad doplňkovou hydroizolační vrstvu

Změny v názvosloví

V roce 2011 vešla v platnost ČSN 73 0540 Navrhování střech. Ta nám přinesla změnu v názvosloví, které jsou dodnes pro řadu realizačních firem nepochopitelné.

Pro informaci uvádím nové normové názvosloví.

  • Skládaná vodotěsnicí vrstva (myslí se tím krytina): je nepropustná pouze pro vodu v kapalném skupenství volně stékající. Navrhuje se dle ČSN 73 0607,
  • Doplňková vodotěsnicí vrstva (myslí se pojistná hydroizolace): fólie účinně či omezeně propustná pro vodní páru nebo asfaltový pás,
  • Hlavní vodotěsnící konstrukce (myslí se krytina) : vystavena vnějšímu prostředí (je krytinou),
  • Pojistná vodotěsnicí konstrukce (pojistná hydroizolace): zpravidla se používá jako provizorní vodotěsnící vrstva,
  • Pomocná vodotěsnicí vrstva: z materiálů krátkodobě odolných vodě,
  • Skládaná vodotěsnicí konstrukce: skládá se z horní vodotěsnicí vrstvy a doplňkové vodotěsnicí vrstvy. Navrhuje se podle ČSN 73 06600 a hydrofyzikálního namáhání.

Ochrana podstřešních prostor

V případě aplikace tepelné izolace se konstrukce střechy navrhuje podle ČSN 73 0540: 2011, aby byla vyloučena povrchová kondenzace nebo tvorba plísní.

Pojistná hydroizolace či pojistná vodotěsnicí vrstva či doplňková vodotěsnicí vrstva či pomocná vodotěsnicí vrstva je dodatečnou vrstvou, která má zabránit proniknutí vody (vlhkosti) do tepelné izolace a umožnit difúzi vzdušné vlhkosti do větrané mezery pod krytinou.

Schéma střešního pláště s nadkrokevní izolací

Pokud má doplňková hydroizolační vrstva DHV sloužit i jako krátkodobá ochrana podstřešních prostor do doby položení krytiny, popř. při vzniku poškození krytiny, je nutno DHV řešit alespoň jako DHV s podtěsněním kontralatí a spoje slepené či svařené.

V současné době se šikmé střechy realizují jako dvouplášťové s větranou mezerou nad pojistnou hydroizolací. Pojistná hydroizolace leží na tepelné izolaci nebo na bednění. U zateplených střech z minerální izolace pojistná hydroizolace ochraňuje tepelnou izolaci proti zatečení vody a umožňuje prostup vzdušné vlhkosti do větrané mezery pod krytinou.

Vyboulením natlačené minerální izolace mezi krokvemi dochází ke zmenšení větrané mezery a stékání vody ke kontralatím

Velmi často se stává, že se natlačená minerální izolace mezi krokvemi vyboulí, čímž dojde ke zmenšení větrané mezery a stékání vody ke kontralatím. U komprimovaných izolací se to děje téměř vždy. U tvrdých izolačních desek PIR k vyboulování izolace nedochází.

Autor: Ing. Luděk Kovář
Foto: Archiv firmy