Trend: filtrace a zasakování dešťové vody

Stavba nebo rekonstrukce rodinného domu s sebou nese nutnost správně nakládat s dešťovými vodami. Podle Vyhlášky 269/2009 Sb, § 20 odst. 5 písmeno c) se prioritně mají dešťové vody zasakovat na pozemku investora. Pokud tak učinit nelze (např. prokázáním nevhodných podmínek geologickým průzkumem), pak je třeba zajistit její retenci a regulovaný odtok do dešťové nebo jednotné kanalizace.

Zhodnocení, zda pozemek, resp. horninové prostředí, je vhodné pro vsakování, musí provést geolog. Hydrogeologické podmínky lokality může doložit výsledkem vsakovací zkoušky v předpokládané hloubce uložení vsakovacího objektu. Výsledky geologického průzkumu, zejména pak kv (koeficient vsaku) a výška hladiny podzemní vody vstupují do výpočtu objemu vsakovacího tělesa podle ČSN 759010. Zodpovědný projektant na základně místních poměrů stanoví zasakovací nebo retenční nádrž a navrhne celkové řešení nakládání s dešťovými vodami, které odtékají ze všech zpevněných ploch pozemku.

Zasakovací box zevnitř

Akumulovanou vodu je vhodné čistit

Dešťové vody, které jsou odváděny do retenčního nebo zasakovacího objektu, je vhodné čistit. Doporučovaným způsobem pro plochy cca do 200 m2 je například filtrační šachta Tegra 425 s filtračním košem. Mezi přítokové a odtokové potrubí DN 160 je osazen filtrační koš, který filtrační tkaninou o velikosti ok 2×2 mm zachytí případné nečistoty před vnosem retenčního, resp. zasakovacího objektu. Nad úrovní přítokového potrubí je šachta vybavena bezpečnostním přepadem, který je zaústěn do navazujícího potrubí a eliminuje možné poškození nemovitosti zpětným zatopením při zanešení filtračního koše. Toto opatření ale nezmenšuje povinnost filtrační zařízení pravidelně kontrolovat a čistit.

Uložení filtrační šachty Wavin Tegra se zasakovacími boxy Wavin Azura

Zasakovací objekty pro rodinné domy

Zasakovací objekty pro rodinné domy mohou být tvořeny akumulačními boxy s vysokým užitným objemem (až 95 % oproti cca 35 % u štěrkového drénu). Tyto boxy se skládají do požadovaného tvaru a objemu a obalují se geotextilií (např. Wavin Geon 250). Retenční objekty se mohou skládat ze stejných akumulačních boxů, ale je nutné je opracovat hydroizolačním souvrstvím (ochranná geotextilie × svařovaná folie 1,5 mm × ochranná geotextilie).

V rámci účinného řešení zasakování srážkové vody u rodinných domů jsou ideální zasakovací boxy, např. systém Wavin Azura nebo Q-BB, a to především díky svým rozměrům. Box Wavin Azura disponuje objemem 0,2 m3 s rozměry (0,5×1,0 a výškou 0,4 m) a box Wavin Q-BB o objemu 0,432m3 s rozměry (0,6×1,2 a výšce 0,6 m). Pro případ extrémních srážek je vhodné využít bezpečností přepad ze systému. Vhodným umístěním bezpečnostního přepadu na pozemku lze účinně předcházet případným škodám na majetku. V případě výše uvedené situace může plnit funkci bezpečnostního přepadu kryt potrubí, který zakončuje odvětrání celého zařízení.

Akumulace dešťové vody patří v současné době k ekonomickým trendům, a to i v případě výstavby jednotlivých rodinných domů. Důvodem jsou jednak stále rostoucí ceny vodného a stočného a dále pak široká možnost uplatnění takto zadržené vody v domácnosti.

Autor: Ing. Lukáš Mejzlík
Foto: Archiv firmy