Účinná reaktivní barva – na rez

Problematikou zamezení koroze kovů je člověk nucen se zabývat od těch nejstarších dob, kdy vyrobil první železný předmět a ten mu v krátké době zrezivěl. Tento proces se dodnes nepodařilo zastavit. Nechráněné železo na povrchu rychle oxiduje, kov ztrácí své původní vlastnosti a pevnost. Zkorodovaný povrch nelze vrátit do původního stavu pro úbytek materiálu.

Jen v České republice dochází každý rok ke ztrátám korozí za 20 miliard Kč. K tomu, aby se korozi zabránilo, je nutné povrch kovu chránit především nátěrem, který by měl navíc působit esteticky.

Reaktivní nátěr REZDICO

Původní reaktivní nátěr Restop (vyráběný v roce 1989 DAK Slušovice) se dnes vyrábí pod názvem REZDICO ve firmě MANDY. Rezdico s korozí reaguje a pasivuje ji – koroze se stává součástí tohoto nátěru a tím další oxidaci na dlouhou dobu zabrání. Takovýto způsob ochrany povrchu kovů je ojedinělý, ale účinný. K přilnutí nátěru na zkorodovaný povrch je nutné dodržet technologický postup, který je součástí »Návodu k obsluze« nabízeného systému.

Vodou ředitelný nátěr, který reaguje se zkorodovaným kovovým povrchem nemá v České republice v podstatě konkurenci. Ostatní v republice vyráběné a dovážené barvy na povrchu vytvářejí tvrdý film, který zabraňuje přístupu vlhkosti k povrchu kovu tzv. bariérová ochrana. Nátěr REZDICO je měkký, pružný, reaktivní.

Ve společnosti MANDY se dali cestou, komplexního sytému ochrany kovových povrchů a vlastního sortimentu. Využili svých znalostí a původní nátěr Restop inovovali, doplnili pigmenty, rozšířili výrobu a výsledkem je 15 odstínů barvy Rezdico speciál color, která je začleněna do celého systému ochrany povrchů kovů. Firma propaguje třífázový postup. Odstranění volné koroze s odmaštěním povrchu, základní a vrchní nátěry a tmelení. Na inovaci spolupracovali mimo jiné s Univerzitou v Pardubicích, VÚT Zlín apod. Dnes je barva exportována do Polska, Bulharska a Ruska. V České republice je barva a systém prodáván pomocí obchodních zástupců do velkých firem i maloobchodu.

Systém Rezdico

Systém, který nabízí společnost Mandy je komplexní a ekologický. Barva a odmašťovač jsou vodou ředitelné. Systém začíná u přípravy podkladu. Především je nutné si uvědomit, že železo koroduje od povrchu. Na nechráněném kovu vzniká po delší době a v agresivním prostředí velmi rychle, silná vrstva zoxidovaného kovu, který ztrácí původní vlastnosti. Vznikají šupiny, které nemají původní pevnost kovu a odlupují se. Ve zkorodovaném povrchu vznikají trhliny a póry narušují kov do hloubky. Ani nejlepší reaktivní barva nedokáže odlupující se šupinky připevnit zpět a dát jim původní vlastnosti materiálu. Reaktivní barva sice s korozí reaguje, ale jen s tenkou vrstvou. Pokud by reagovala s uvolněnými šupinkami koroze, vytvoří sice v první fázi barevný povrch, ale ten nemá na čem držet a začne se odlupovat. Zkorodovaný povrch musí být pevný, jen tak může vytvořit společně s reaktivní barvou povrch s dlouhodobou ochranou před další korozí. Ve společnosti Mandy nabízí systém ochrany zkorodovaného povrchu, kde jsou zkorodované plochy upraveny, nejlépe otryskány tlakovou vodou s tlakem 120 – 250 atmosfér. Na menší plochy je k odstranění uvolněné a silné koroze možno použít špachtle a ocelový kartáč. Dle potřeby následuje odmaštění povrchu ekologickým a vodou ředitelným Rezdico odmašťovačem. Na takto připravený povrch se nanáší bezbarvý základní nátěr Rezdico speciál, který chemicky reaguje se zkorodovanou vrstvou, rez neutralizuje, vytvoří se rzí sloučeninu a tím zabraňuje další oxidaci povrchu. V následné fázi může být použit Rezdico tmel. Jeho posláním je uzavření hlubokých spár a mezer, které žádná základní ani vrchní barva nezacelí. Spára např. o hloubce 30 mm a šířce 5 mm je nejprve prolita základním nátěrem Rezdico speciál neutralizující rez a následuje aplikace tmelu, který duplicitně rez neutralizuje. Dutiny vytvářejí např. dva či více nosníků, které k sobě přesně nedoléhají. Tmel spáru neprodyšně uzavře, zamezí kondenzaci par, zatékání a vzniku ledu, který spoj trhá. Tím je zamezeno nebo silně omezeno pokračování koroze. Rezdico tmel je s úspěchem používán na stožárech vysokého napětí, mostech a ocelových konstrukcích V opačném případě je nutné konstrukci rozebrat, zkorodované a nedostupné plochy obrousit, natřít a konstrukci znova sestavit. Některé konstrukce jsou spojeny nerozebíratelně, do spár zatéká, čímž jejich celková životnost je velmi omezená. O způsobu sanace zkorodovaných ploch, zda konstrukci rozebrat, či spáry zatmelit, rozhoduje statik. Rezdico tmel je pružný, reaguje s nátěry i s rezavým podkladem. Po tmelení následuje vrchní nátěr, který je taktéž vyráběn v 15ti odstínech.

Barvy a tmely jsou pro venkovní i vnitřní použití. Při aplikaci je nutné dodržet běžné hygienické postupy. Nanesená barva snese teplotu běžně do 100 a krátkodobě do 120 – 130 °C.

Namáčecí barva Rezdico primer

V další nabídce společnosti je základní namáčecí barva Rezdico primer, která je určena k máčení, stříkání, ale i k polévání povrchu. Je určena pro materiály nové nebo nově otryskané. Barva má vynikající adhezi a ochranu proti korozi. Velmi dobře drží i na pozinkovaném povrchu a skle. Natřený povrch odolává slanému mořskému vzduchu a výrobky opatřené tímto nátěrem snesou transport po moři bez poškození povrchu. Kvalita barvy je ověřena mimo jiné v nezávislých laboratořích. Nátěr vykazuje střední v korozním prostředí C3 a vysokou životnost v korozním prostředí C2, určující dobu působení soli a SO2 ve zkušební komoře na povrch barvy, aniž by došlo k jejímu narušení.

Autor: Jan Kuchař
Foto: Archiv firmy