Pohled na Židlochovice nyní. Foto: MartinTajc

V Židlochovicích vyroste nová moderní čtvrť

Propojená s krajinou i starou zástavbou, otevřená komunitnímu životu či moderním technologiím a environmentálně citlivá. Taková má být nová čtvrť Chytré Líchy, která v Židlochovicích na Brněnsku vyroste v příštích letech. Obec v pátek vyhlásila výběrové řízení na nejlepší urbanisticko – architektonický návrh, cílí přitom na tuzemskou architektonickou špičku. Ta by měla připravit návrhy, ve kterých bude čtvrť citlivě začleněna do města i krajiny, současně ale naplní odvážná kritéria, jako je uhlíková neutralita.

Návrhy se mají týkat urbanistického, architektonického a krajinářského řešení udržitelné čtvrti Chytré Líchy od jednotlivých budov až po společná prostranství. Lokalita je vhodná pro rodinné domy, nadstandardní byty ale i startovací bydlení. Přístup tohoto tendru je unikátní tím, že není dopředu pevně zadán počet domů ani bytů. Místo toho bude porota dohlížet na naplnění dopředu stanovených progresivních řešení a s nimi spojených kritérií.

Výběrové řízení potrvá až do 26. března příštího roku. Hlavním kritériem hodnocení bude celková urbanistická, architektonická a udržitelná kvalita návrhu, která bude mít váhu 90 procent, zbylých 10 procent pak připadne na nabídkovou cenu honoráře.

„Komise bude v první fázi vybírat okolo pěti účastníků, výběr bude zaměřen na špičku v oboru – kvalitní urbanisty a architekty se zkušenostmi v navrhovaní racionální a udržitelné architektury. Rozhodovat budou jimi zaslaná portfolia, a to do 18. listopadu. Vybraní účastníci pak budou následně zpracovávat urbanistický návrh. V průběhu navrhování bude zadavatel s architekty návrh konzultovat – urbanistický i architektonický návrh vnímáme jako participativní proces různých stran, nikoliv jako one-man-show s grafickou prezentací architekta. Vítězi výběrového řízení bude následně zadána zakázka na zpracování územní studie,“ popisuje architekt města Židlochovice Pavel Jura.

Kritéria

Čtvrť má být ukázkovým projektem pro další česká i evropská města díky propojení sociální, ekonomické a enviromentální oblasti do jednoho celku. „Ze sociálního hlediska půjde o citlivé propojení Chytrých Lích s okolní zástavbou města a krajinou. Dále vytvoření rozmanitých forem venkovních prostranství a sdílených vnitřních prostor s důrazem nejen na společné trávení času, ale také na životní prostředí. Opomenout by účastníci neměli ani široké věkové či ekonomické spektrum obyvatel a tomu přizpůsobit rozmanitost forem bydlení,“ popisuje starosta Židlochovic Jan Vitula, který je současně členem výběrové komise.

Z ekonomického hlediska bude klíčové nalezení optimální hustoty zastavění, návratnost investice a kvality prostředí. Podstatná je také rozmanitost typologických forem bydlení pro všechny věkové, genderové a ekonomické skupiny obyvatel.

Neméně důležitým aspektem návrhů bude environmentální oblast – cílem je ve čtvrti dosáhnout uhlíkové neutrality v oblasti spotřeby energie pro provoz budov. Emise oxidu uhličitého spojené se spotřebou energie v této lokalitě by měly být nulové nebo záporné. „Cílem nicméně není vytvoření uzavřené soustavy odpojené od veřejných sítí, nebo bez dodávek paliva zvenčí, tzv. off-grid. Mělo by ale docházet ke snižování konečné spotřeby energie, a naopak zvyšování podílu lokální produkce energie z obnovitelných zdrojů,“ upřesnil koordinátor projektu Jan Bárta.

K environmentálním cílům čtvrti podle něj patří také úspora 50 procent spotřebované pitné vody na území a úspora 50 procent odpadní vody odváděné z území. Toho se má dosáhnout pomocí lokálního koloběhu vody, a to při snížení povrchového odtoku dešťových vod. Docílit je toho možné například jejím efektivním vsakováním, využíváním propustných povrchů na zpevněných plochách nebo použitím zelených střech.

Zájemci o účast mohou podávat žádosti elektronicky na webu Židlochovic. V elektronické podobě musí přiložit krycí list, nabídkovou cenu, čestné prohlášení o splňování podmínek pro účast a portfolio referenčních prací.

Čtvrť Chytré Líchy má vzniknout na místě dříve velkoplošně obdělávaných polí, které se nachází v bývalém rozlivovém území řeky Svratky. Řešené území sousedí s krajinným prvkem lesoparku, jehož součástí je mokřad, vybudovaný v roce 2014. Území pro výstavbu je fyzicky vymezeno protipovodňovou hrází a stávající zástavbou.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Shutterstock

1) redakčně zkráceno